HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Instal·lar/canviar l’accessori de fax a l’HP Color LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP

background image

Instal·lar/canviar l'accessori de fax a l'HP Color LaserJet M9040 MFP / M9050

MFP

Seguiu aquest procediment per instal·lar l'accessori analògic de fax en l'HP LaserJet M9040 MFP /
M9050 MFP.

1.

Traieu el dispositiu de sortida opcional de la impressora.

Figura 1-43

Traure el dispositiu de sortida

2.

Apagueu l'MFP i desendolleu el cable d'alimentació i la resta de cables.

Figura 1-44

Apagada i desconnexió dels cables

CAWW

Instal·lació de l’accessori de fax

33

background image

3.

Afluixeu els dos caragols de la part posterior de l'MFP.

Figura 1-45

Afluixar els caragols

4.

Agafeu dels caragols i traieu la placa del formatador de l'MFP. Poseu-la en una superfície plana i
no conductora.

Figura 1-46

Treure el formatador

5.

Si esteu reemplaçant un accessori de fax ja existent, estireu per treure'l.

Figura 1-47

Reemplaçar un accessori de fax existent

34

Capítol 1 Configuració

CAWW

background image

6.

Traieu l'accessori de fax de la bossa antiestàtica.

L'accessori de fax inclou peces sensibles a les descàrregues electrostàtiques (ESD). Quan traieu
l'accessori de fax de la bossa antiestàtica i mentre l'instal·leu, utilitzeu algun tipus de protecció
contra l'electricitat estàtica, com una polsera antiestàtica connectada al marc metàl·lic del
dispositiu o toqueu el marc metàl·lic del dispositiu amb l'altra mà.

7.

Alineeu l'accessori de fax amb les dues guies. Assegureu-vos que els pins del connector estan
alineats i encaixeu-hi l'accessori de fax. Comproveu que l'accessori de fax està connectat
correctament al formatador.

Figura 1-48

Inserció de l'accessori de fax

8.

Torneu a ficar la placa del formatador a l'MFP i ajusteu els dos caragols.

Figura 1-49

Inserció del formatador

CAWW

Instal·lació de l’accessori de fax

35

background image

9.

Torneu a connectar el cable d'alimentació i la resta de cables, i engegueu l'MFP.

Figura 1-50

Tornar a connectar els cables i engegar l'MFP.

NOTA:

Quan connecteu l'accessori de fax a una línia telefònica, assegureu-vos que la línia

utilitzada per a l'accessori de fax no la fa servir cap altre dispositiu. A més, la línia hauria de ser
analògica, ja que el fax no funcionarà correctament si es connecta a alguns sistemes PBX digitals.
Si no esteu segur de tenir una línia telefònica analògica o digital, poseu-vos en contacte amb el
vostre proveïdor de telecomunicacions.

NOTA:

HP recomana utilitzar el cable telefònic provist amb l'accessori de fax per tal d'assegurar

que funcioni correctament.

10.

Localitzeu el cable telefònic que s'inclou en l'equip de l'accessori de fax. Connecteu un extrem del
cable telefònic a la connexió telefònica de l'accessori de fax del formatador. Empenyeu el
connector fins que faci clic.

Figura 1-51

Connexió del cable telefònic

NOTA:

Assegureu-vos de connectar la línia telefònica al port de l'accessori de fax, que es troba

prop de la part superior del formatador. No connecteu la línia telefònica al port LAN de l'HP
Jetdirect, que és més a prop de la part inferior del formatador.

11.

Connecteu l'altre extrem del cable telefònic a la connexió telefònica de la paret. Empenyeu el
connector fins que faci clic o fins que hi quedi ben introduït. Com que es fan servir diferents tipus
de connectors segons el país o la region, és possible que no se senti cap clic en col·locar el
connector al seu lloc.

36

Capítol 1 Configuració

CAWW