HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Avís sobre les limitacions al Canadà

background image

Avís sobre les limitacions al Canadà

Avís: El número d’equivalència de timbre (REN) assignat a cada dispositiu de terminal indica el nombre
màxim de terminals que poden connectar-se a una interfície telefònica. La terminació d’una interfície
pot consistir en qualsevol combinació de dispositius subjecta únicament al requisit que la suma de
números d’equivalència de timbre de tots els dispositius no excedeixi de 5.

Avís: L’etiqueta Industry Canada (Indústria del Canadà) identifica l’equip certificat. Aquesta certificació
significa que l’equip compleix determinats requisits de protecció, funcionament i seguretat de la xarxa
de telecomunicacions. L’etiqueta Industry Canada no garanteix que l’equip funcioni segons la
satisfacció de l’usuari.

Abans d’instal·lar aquest equip, els usuaris haurien d’assegurar-se que està permès connectar-lo a les
instal·lacions de la companyia de telecomunicacions local. L’equip s’ha d’instal·lar també mitjançant un
mètode de connexió acceptable. El client hauria de ser conscient que el compliment de les condicions
anteriors no té per què evitar la degradació del servei en algunes situacions. És important que les
reparacions de l’equip certificat siguin efectuades per una empresa de manteniment autoritzada del
Canadà designada pel proveïdor. És possible que si l’usuari efectua qualsevol reparació o alteració
d’aquest equip o de l’avaria de l’equip la companyia de telecomunicacions sol·liciti a l’usuari que
desconnecti l’equip.

Els usuaris haurien d’assegurar-se, per la seva pròpia protecció, que les connexions elèctriques de
terra de les xarxes de subministrament elèctric, línies de telèfon i sistema de canonades metàl·liques
internes, en cas d’haver-n’hi, estiguin connectades juntes. Aquesta precaució pot ser especialment
important en àrees rurals.

ATENCIÓ:

Els usuaris no haurien d’intentar fer aquest tipus de connexions ells mateixos, sinó que

haurien de posar-se en contacte amb l’autoritat d’inspecció elèctrica, o electricista, com millor convingui
en cada cas.

Avís: El número d’equivalència de timbre (REN) assignat a cada dispositiu de terminal identifica el
nombre màxim de terminals que poden connectar-se a una interfície telefònica. La terminació d’una
interfície pot consistir en qualsevol combinació de dispositius subjecta únicament al requisit que la suma
de números d’equivalència de timbre de tots els dispositius no excedeixi de cinc (5.0). El codi de
classificació de connexió estàndard (tipus de presa de telèfon) per a l’equip amb connexions directes
a la xarxa telefònica és CA11A.

140 Apèndix C Informació legal

CAWW