HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Configuració de serveis

background image

Configuració de serveis

Aquestes seleccions poden ajudar amb la resolució de problemes si l'acció correctora que es realitza
a la secció Codis d'error no té èxit. Estan pensades per ser utilitzades quan un representant del servei
tècnic d'HP us estigui assistint.

Les ubicacions de menú d'aquestes seleccions varien amb l'MFP. Per a l'HP LaserJet 4345mfp i l'HP
Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp i l'9500mfp, aquestes seleccions es troben sota el menú

Fax

Service (Servei de fax)

. Per a l'HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP, aquestes
seleccions es troben en un d'aquests tres llocs: a

Administration (Administració)

>

Initial Setup

(Configuració inicial)

>

Fax Setup (Configuració del fax)

>

Fax Receive Settings (Paràmetres de recepció

de faxos)

; a

Administration (Administració)

>

Troubleshooting (Solució de problemes)

; o bé a

Administration (Administració)

>

Resets (Valors inicials)

. Imprimiu un mapa de menús des del menú

Administration (Administració)

>

Information (Informació)

de l'MFP perquè us ajudi a trobar l'opció

desitjada.

T.30 Trace: el T.30 trace és un informe imprès que presenta el registre de totes les comunicacions
establertes entre les màquines emissores i destinatàries de l’última transmissió o recepció de fax.
Aquest informe conté molts detalls tècnics que van més enllà de l’abast de la majoria d’usuaris
estàndard. No obstant això, l’informe conté codis d’error detallats i altra informació que pot ser d’utilitat
per a la solució d’un problema particular relacionat amb l’emissió o recepció de faxos. Un representant
del servei d’HP pot sol·licitar el contingut d’aquest informe per intentar determinar la causa d’un
problema i determinar l’acció a emprendre més adequada. (Per obtenir informació sobre codis d’error,
vegeu

Codis d’error a la pàgina 112

).

Restore Factory Telecom Setting (Restaura la configuració de telecomunicacions de fàbrica)

o

Restore

Factory Telecom Settings (Restaura els paràmetres de telecomunicacions de fàbrica)

: aquesta opció

restaura els canvis realitzats en diversos menús a la seva configuració predeterminada. Això inclou la
velocitat de bauds màxima, el període de cancel·lació del timbre, el V.34, el mode altaveu i la transmissió
de la pèrdua de senyal.

Transmit Signal Loss (Pèrdua de senyal de transmissió)

: aquesta selecció compensa la pèrdua de

senyal de la línia telefònica. No es recomana modificar aquesta configuració si no ho sol·licita un
representant del servei d’HP, ja que podria deixar el fax inoperant.

V.34

: aquesta configuració té dos valors (Normal i Apagat) que controlen la velocitat en bauds del

mòdem. La configuració Normal permet al mòdem seleccionar (negociar amb un altre mòdem)
qualsevol de les velocitats de bauds admeses fins a 33.600 bps. La configuració Off defineix la velocitat
de baud en 14.400 bps. Aquesta configuració es manté fins que l’usuari la canvia manualment.

Maximum Baud Rate (Velocitat de bauds màxima)

: aquesta configuració és similar a V.34 però

proporciona una llista de velocitats en bauds que es poden seleccionar per a les operacions. Si es
produeixen errors de comunicació, utilitzeu aquesta configuració per seleccionar velocitats de bauds
inferiors i poder determinar si l’error de comunicació ve causat per la línia telefònica. Un cop definida
aquesta configuració, es manté fins que l’usuari la canvia manualment.

Speaker mode (Mode d'altaveu)

: aquesta configuració de servei té dos modes, Normal (Normal) i

Diagnostic (Diagnostic). En mode Normal, l’altaveu del mòdem està activat durant el marcatge de la
connexió inicial i després es silencia. En mode Diagnostic, l’altaveu està activat i es manté així durant
totes les comunicacions de fax fins que la configuració es canvia a Normal.

Ring Interval (Interval de trucada)

o

Ring-burst off time (Temps de desconnexió de trucada)

: Aquesta

configuració s'utilitza per ajustar alguns senyals de timbre PBX. Utilitzeu aquesta configuració quan ho
indiqui un representant del servei tècnic d’HP.

CAWW

Configuració de serveis 123

background image

Ring Frequency (Freqüència de timbre)

: aquesta configuració té un interval entre 1 i 200 Hz. S'ha de

deixar com a valor per defecte de 68 Hz. Feu servir aquesta configuració quan us ho indiqui un agent
de suport tècnic d'HP quan els procediments d'ajustament associats estiguin fora de la temàtica
d'aquesta guia.

Les ubicacions de menú d'aquestes seleccions varien amb l'MFP. Per a l'HP LaserJet 4345mfp i l'HP
Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp i l'9500mfp, aquestes seleccions es troben sota el menú

Menu

(Menú)

>

FAX

>

FAX SETUP OPTIONAL (CONFIGURACIÓ DEL FAX OPCIONAL)

>

Ring Frequency

(Freqüència de timbre)

. Per a l'HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP, aquestes
seleccions es troben en

Administration (Administració)

>

Initial Setup (Configuració inicial)

>

Fax Setup

(Configuració del fax)

>

Fax Send Settings (Paràmetres d'enviament de faxos)

>

Ring Frequency

(Freqüència de timbre)

. Seleccioneu

Custom (Personalitzat)

per activar la selecció del menú per a un

valor específic.

TCF T.30 Delay (Retard TCF T.30)

: aquesta configuració té un interval entre 60 i 255 ms. S'ha de deixar

en el seu valor per defecte de 60 ms. Feu servir aquesta configuració quan us ho indiqui un agent de
servei tècnic, ja que els procediments d'ajustament que hi estan associats estan fora de la temàtica
d'aquesta guia.

Les ubicacions de menú d'aquestes seleccions varien amb l'MFP. Per a l'HP LaserJet 4345mfp i l'HP
Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp i l'9500mfp, aquestes seleccions es troben sota el menú

Menu

(Menú)

>

FAX

>

FAX SETUP OPTIONAL (CONFIGURACIÓ DEL FAX OPCIONAL)

>

TCF T.30 Delay

(Temporitzador de retard TCF T.30)

. Per a l'HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025

MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP,
aquestes seleccions es troben en

Administration (Administració)

>

Initial Setup (Configuració inicial)

>

Fax Setup (Configuració del fax)

>

Fax Send Settings (Paràmetres d'enviament de faxos)

>

TCF T.30

Delay (Temporitzador de retard TCF T.30)

. Seleccioneu

Custom (Personalitzat)

per activar la selecció

del menú per a un valor específic.

TCF T.30 Extend (Ampliació TCF T.30)

: aquesta configuració té un interval entre 0 i 2550 ms. S'ha de

deixar en el seu valor per defecte de 0 ms. Feu servir aquesta configuració quan us ho indiqui un agent
de servei tècnic, ja que els procediments d'ajustament que hi estan associats estan fora de la temàtica
d'aquesta guia.

Les ubicacions de menú d'aquestes seleccions varien amb l'MFP. Per a l'HP LaserJet 4345mfp i l'HP
Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp i l'9500mfp, aquestes seleccions es troben sota el menú

Menu

(Menú)

>

FAX

>

FAX SETUP OPTIONAL (CONFIGURACIÓ DEL FAX OPCIONAL)

>

TCF Extend

(Ampliació de TCF)

. Per a l'HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035

MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP, aquestes
seleccions es troben en

Administration (Administració)

>

Initial Setup (Configuració inicial)

>

Fax Setup

(Configuració del fax)

>

Fax Send Settings (Paràmetres d'enviament de faxos)

>

TCF Extend (Ampliació

de TCF)

. Seleccioneu

Custom (Personalitzat)

per activar la selecció del menú per a un valor específic.

124 Capítol 4 Resolució de problemes del fax

CAWW