HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Problemes generals del fax

background image

Problemes generals del fax

Utilitzeu la taula d’aquesta secció per solucionar problemes relacionats amb el fax.

Problema

Causa

Solució

Error en enviar el fax.

El JBIG està habilitat i la recepció de
faxos no té capacitat JBIG.

Desactiveu el JBIG.

Apareix el missatge d’estat “Out of
Memory” (Sense memòria) a la barra
d’estat.

El disc d’emmagatzematge de l’MFP
està ple.

Suprimiu alguns fitxers del disc;
consulteu el manual d’usuari de l’MFP
per obtenir informació sobre
l’administració del disc.

La qualitat d’impressió d’una fotografia
és baixa o imprimeix com una "caixa
gris"

Configuració errònia del mode Page
Content (Contingut de la pàgina).

Intenteu configurar el mode Page
Content (Contingut de la pàgina) a
Graphics (Gràfics) o Text and Graphics
(Text i gràfics); vegeu

Enviar un fax -

Introduir números manualment.
a la pàgina 74

o consulteu el mode Page

Content (Contingut de la pàgina) al
manual d’usuari de l’MFP.

Heu premut el botó Cancel (Cancel·la)
del teclat de l’MFP per cancel·lar una
transmissió de fax però el fax s’ha enviat.

El botó

Cancel (Cancel·la)

només és

funcional en alguns mfps (9040, 9050,
4345, 4730, 9500) si es mostra la
pantalla de tasques del fax. Igualment,
pot haver-hi un retard de fins a 30 segons
abans de l'aplicació de la cancel·lació.
Als MFP més nous (M5035, M3025
MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025
MFP, M5035 M9040 MFP, M9050 MFP i
HP CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP)
la cancel·lació s'efectua després de fer
una selecció al menú de cancel·lació (es
mostra després de prémer el botó

Stop

(Atura)

vermell) i confirmar amb

OK

(D'acord)

.

Cancel·leu els faxos utilitzant el menú
del fax; vegeu

Cancel·lació d’un fax

a la pàgina 85

.

No apareix el botó Phone Book (Llibreta
d’adreces).

No s’ha habilitat la funció Phone Book
(Llibreta d'adreces).

Utilitzeu la utilitat de configuració de
l’HP MFP Digital Sending Software per
habilitar la funció de la llibreta d’adreces.

No puc localitzar la configuració del fax
a l’HP Web Jetadmin.

La configuració del fax a l’HP Web
Jetadmin es troba al menú desplegable
de l’estat del dispositiu.

Seleccioneu Digital Sending and Fax
(Fax i enviament digital)
al menú
desplegable. Per obtenir més
informació, vegeu

HP Web Jetadmin

a la pàgina 44

.

La capçalera s’afegeix a la part superior
de la pàgina quan habilito l’opció
Overlay.

El fax afegeix la capçalera superposada
a la part superior d’una pàgina en
reenviar el fax quan l’opció Overlay està
habilitada.

Això forma part del funcionament
normal.

Tinc una barreja de noms i números al
quadre de destinataris.

És normal que apareguin tan noms com
números, en funció del lloc on estan
emmagatzemats; la llibreta d’adreces
mostra noms i la resta de bases de
dades mostren números.

Funcionament normal, no requereix cap
acció.

Un fax d’una pàgina s’imprimeix en dues. La capçalera del fax s’afegeix a la part

superior del fax i desplaça el text a una
segona pàgina.

Si voleu que un fax d’una pàgina
s’imprimeixi en una sola pàgina, establiu
la capçalera superposada en mode
superposat.

CAWW

Problemes generals del fax 107

background image

L’alimentació s’atura enmig de la
transmissió de fax.

Pot ser que hi hagi paper encallat a
l’ADF.

Si hi ha paper encallat, vegeu el manual
d’usuari de l’MFP per obtenir
instruccions sobre com desencallar el
paper.

El volum dels sons que emet l’accessori
de fax és massa alt o massa baix.

Cal ajustar la configuració del volum.

Vegeu

Definir el volum del timbre

a la pàgina 67

per obtenir informació

sobre com canviar la configuració del
volum de so.

108 Capítol 4 Resolució de problemes del fax

CAWW