Nápověda pro HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series

background image
background image
background image

Analogové faxové příslušenství

HP LaserJet MFP 300

Příručka pro faxování

background image

Autorská práva a licence

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez
předchozího písemného souhlasu zakázány
kromě případů, kdy to povoluje autorský
zákon.

Změna informací obsažených v tomto
dokumentu je vyhrazena.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou
uvedeny ve výslovných prohlášeních o
záruce dodaných s těmito výrobky a
službami. Z tohoto dokumentu nelze
vyvozovat další záruky. Společnost HP není
odpovědná za technické nebo textové chyby
nebo opomenutí obsažená v tomto
dokumentu.

Edition 1, 04/2008

Číslo dílu: Q3701-91075

Prohlášení k ochranným známkám

Microsoft® a Windows® jsou registrované
ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation v USA.

Veškeré názvy produktů, které jsou zde
uvedeny, mohou být ochranné známky
příslušných společností.

Zákony jednotlivých zemí/oblastí mohou
zakazovat použití tohoto produktu mimo
určené země/oblasti. Ve většině zemí/oblastí
je ze zákona přísně zakázáno připojovat
neschválená telekomunikační zařízení
(faxová zařízení) k veřejným telefonním
sítím.

ENERGY STAR® a logo ENERGY STAR®
jsou ochranné známky organizace United
States Environmental Protection Agency
registrované v USA.

background image

Obsah

1 Nastavení

Součásti dodávané s faxovým příslušenstvím ..................................................................................... 2
Instalace faxového příslušenství .......................................................................................................... 3

Instalace nebo výměna faxového příslušenství v zařízení HP LaserJet
9040/9050mfp ...................................................................................................................... 3
Instalace nebo výměna faxového příslušenství v zařízení HP LaserJet 4345mfp ............... 6
Instalace nebo výměna faxového příslušenství v zařízení HP LaserJet M4345 MFP ....... 10
Instalace nebo výměna faxového příslušenství v zařízení HP Color LaserJet 4730mfp
a HP Color LaserJet CM4730 MFP ................................................................................... 12
Instalace nebo výměna faxového příslušenství v zařízení HP LaserJet M5025 MFP a
M5035 MFP ....................................................................................................................... 20
Instalace nebo výměna faxového příslušenství v zařízení HP Color LaserJet CM6040
MFP Series ........................................................................................................................ 23
Instalace nebo výměna faxového příslušenství v zařízení HP LaserJet M9040 MFP a
M9050 MFP ....................................................................................................................... 31

Ověření funkčnosti faxu ...................................................................................................................... 35
Požadované nastavení faxu ............................................................................................................... 36

Průvodce konfigurací faxu ................................................................................................. 36
Zobrazení nabídky s nastavením faxu ............................................................................... 36
Nastavení nebo ověření data a času u zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo
9040/9050mfp nebo HP Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp ..................................... 37
Nastavení nebo ověření data a času v zařízeních HP LaserJet M3035 MFP, M3027
MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP nebo v
zařízeních HP Color LaserJet CM4730 MFP a CM6040 MFP Series ............................... 37
Nastavení, ověření nebo změna nastavení země/oblasti zařízení MFP a faxového
příslušenství ....................................................................................................................... 37
Nastavení záhlaví faxu ...................................................................................................... 38

2 Nastavení faxu

Vzdálená konfigurace faxu ................................................................................................................. 42

Webový prohlížeč .............................................................................................................. 42
HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 42
Konfigurační nástroj HP MFP Digital Sending Software .................................................... 43

Nastavení odesílání faxu .................................................................................................................... 44

Nastavení detekce oznamovacího tónu ............................................................................. 44

CSWW

iii

background image

Nastavení překryvného záhlaví (odchozí faxy) .................................................................. 44
Nastavení režimu volby ..................................................................................................... 45
Nastavení směrového čísla ............................................................................................... 46
Nastavení pravidel pro opakování volby ............................................................................ 47

Nastavení opakované volby obsazeného čísla ................................................. 47
Nastavení opakovaného vytáčení čísla, které neodpovídá ............................... 47
Nastavení intervalu pro opakování vytáčení ..................................................... 48

Nastavení rozlišení odchozích faxů ................................................................................... 49
Nastavení účtovacích kódů ................................................................................................ 50
Nastavení režimu komprimace JBIG ................................................................................. 50
Změna nastavení ostrosti .................................................................................................. 51
Změna nastavení pozadí ................................................................................................... 52
Změna nastavení na světlejší či tmavší ............................................................................. 52
Aktivace funkce Potvrzení faxového čísla ......................................................................... 53
Aktivace funkce Přiřazení rychlé volby faxovému číslu ..................................................... 53

Nastavení příjmu faxu ........................................................................................................................ 54

Nastavení počtu zazvonění před příjmem ......................................................................... 54
Razítkování přijatých faxů (příchozí faxy) .......................................................................... 54
Nastavení přizpůsobení na stránku ................................................................................... 55
Nastavení zásobníku papíru .............................................................................................. 56
Nastavení cílové přihrádky ................................................................................................ 56
Blokování příchozích faxů .................................................................................................. 57

Vytvoření seznamu blokovaných faxových čísel ............................................... 57
Odebrání čísel ze seznamu blokovaných faxových čísel .................................. 58
Vymazání všech čísel ze seznamu blokovaných faxových čísel ...................... 58

Spuštění příjmu na vyžádání ............................................................................................. 59
Změna nastavení oznamování .......................................................................................... 60

Nastavení režimu opravy chyb ........................................................................................................... 62
Nastavení hlasitosti modemu ............................................................................................................. 63
Nastavení hlasitosti zvonění ............................................................................................................... 64

3 Používání faxu

Obrazovka faxových funkcí ................................................................................................................ 66

Obrazovka faxových funkcí zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo
HP Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp ...................................................................... 66
Obrazovka faxových funkcí zařízení HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345
MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet
CM4730 MFP a CM6040 MFP Series ............................................................................... 67

Stavový řádek ..................................................................................................................................... 69
Odeslání faxu ..................................................................................................................................... 70

Odeslání faxu – ručně zadané číslo .................................................................................. 70
Odesílání faxu pomocí rychlé volby ................................................................................... 73
Odeslání faxu pomocí rychlé volby jedním stisknutím ....................................................... 74
Vyhledání v seznamu rychlého vytáčení podle názvu ....................................................... 76

iv

CSWW

background image

Odeslání faxu pomocí čísel z telefonního seznamu .......................................................... 76
Hledání v telefonním seznamu faxu pomocí služby DSS .................................................. 78

Zrušení faxu ....................................................................................................................................... 80

Zrušení probíhajícího přenosu faxu ................................................................................... 80
Zrušení všech čekajících faxů ........................................................................................... 80

Příjem faxů ......................................................................................................................................... 82
Vytvoření a odstranění seznamů rychlé volby .................................................................................... 83

Vytvoření seznamu rychlé volby ........................................................................................ 83
Odstranění seznamu rychlé volby ..................................................................................... 84
Odstranění jednoho čísla ze seznamu rychlé volby .......................................................... 84
Přidání čísla do existujícího seznamu rychlé volby ........................................................... 85

Přiřazení seznamů rychlé volby jedním stisknutím tlačítkům ............................................................. 86

Přiřazení rychlé volby jedním stisknutím tlačítka v zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo
9040/9050mfp nebo HP Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp ..................................... 86
Zrušení nebo změna přiřazení rychlé volby jedním stisknutím tlačítka v zařízení HP
LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color LaserJet 4730mfp nebo
9500mfp ............................................................................................................................. 86

Hlasové volání a opakování ............................................................................................................... 87

Hlášení o faxovém volání .................................................................................................. 87
Protokol činnosti faxu ......................................................................................................... 87
Hlášení T.30 ...................................................................................................................... 87

Zabezpečené nastavení ..................................................................................................................... 88

Změna kódu PIN ................................................................................................................ 88

Nastavení předávání faxu .................................................................................................................. 90
Plánování tisku faxů (zámek paměti) ................................................................................................. 91

Chování při tisku faxů ........................................................................................................ 91
Povolení nebo zakázání plánování tisku faxů .................................................................... 92
Vytvoření časového rozvrhu tisku faxů .............................................................................. 93

Použití faxu v sítích VoIP ................................................................................................................... 95

4 Řešení problémů s faxováním

Je fax správně nastaven? .................................................................................................................. 98

Jaký typ telefonní linky používáte? .................................................................................... 98
Používáte zařízení pro ochranu proti přepětí? ................................................................... 98
Používáte službu hlasových zpráv telefonní společnosti nebo záznamník? ..................... 98

Kontrola stavu faxového příslušenství ................................................................................................ 99
Fax nefunguje ................................................................................................................................... 100
Obecné potíže s faxem .................................................................................................................... 101
Potíže při příjmu faxů ....................................................................................................................... 103
Potíže při odesílání faxu ................................................................................................................... 105
Chybové kódy ................................................................................................................................... 106
Chybové zprávy faxu ........................................................................................................................ 107

Zprávy o odesílaných faxech ........................................................................................... 107
Zprávy o přijímaných faxech ............................................................................................ 109

CSWW

v

background image

Protokoly a hlášení faxu ................................................................................................................... 111

Tisk hlášení o faxovém volání (včetně miniatury) ............................................................ 111

Plánování tisku hlášení o faxovém volání ....................................................... 112

Tisk protokolu činnosti faxu ............................................................................................. 113
Tisk hlášení o účtovacích kódech .................................................................................... 114
Vymazání protokolu činnosti faxu a hlášení o účtovacích kódech .................................. 115
Tisk hlášení o blokovaných faxových číslech .................................................................. 115
Tisk hlášení o seznamech rychlých voleb ....................................................................... 116

Servisní nastavení ............................................................................................................................ 117
Aktualizace firmwaru ........................................................................................................................ 119

Dodatek A Servis a podpora

Prohlášení společnosti Hewlett-Packard o omezené záruce ........................................................... 122
Služby zákazníkům společnosti HP ................................................................................................. 123

Web ................................................................................................................................. 123
E-mail ............................................................................................................................... 123
Telefon ............................................................................................................................. 123

Dodatek B Technické údaje

Technické údaje k faxovému příslušenství ....................................................................................... 126
Náhradní díly a doplňky .................................................................................................................... 127

Dodatek C Informace o předpisech

Program ochrany životního prostředí ............................................................................................... 130
Prohlášení o shodě .......................................................................................................................... 131
Komise US Federal Communications Commision ........................................................................... 132

Prohlášení o shodě s předpisy FCC, část 15 .................................................................. 132
FCC, část 68 Telecom ..................................................................................................... 132
Zákon o ochraně telefonních účastníků (USA) ................................................................ 133

Kanadské ministerstvo komunikací .................................................................................................. 134

Upozornění o omezení pro Kanadu ................................................................................. 134

Další regulační informace ................................................................................................................. 135

Regulační informace pro země/oblasti Evropské unie ..................................................... 135
Upozornění společnosti New Zealand Telecom .............................................................. 135
Upozornění pro Jižní Afriku ............................................................................................. 136
Varování BSMI třídy A pro Tchaj-wan ............................................................................. 136

Rejstřík ............................................................................................................................................................. 137

vi

CSWW

background image

1