HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Zprávy o přijímaných faxech

background image

Zprávy o přijímaných faxech

Tabulka 4-2

Zprávy o přijímaných faxech

Zpráva

Číslo chyby

Popis

Akce

Úspìch

Není k dispozici

Příjem faxu proběhl
v pořádku.

Žádné.

Blokováno

Není k dispozici

Příjem faxu byl zablokován
přijímajícím faxem
prostřednictvím funkce
blokovaného čísla.

Žádné.

Selhání modemu

Libovolné

Neočekávaná nebo špatná
odpověď od interního
modemu zařízení MFP –
například při pokusu o
odeslání faxu ve chvíli, kdy je
jiný fax přijímán.

Nechte fax odeslat znovu.
Pokud k chybě stále dochází,
obraťte se na servis.

Chyba komunikace

17, 36

Došlo ke ztrátě nebo
přerušení telefonického
spojení mezi odesílatelem a
příjemcem.

Nechte fax odesílatelem
znovu odeslat (v případě, že
odesílající zařízení neopakuje
odesílání automaticky).

Chyba komunikace

Libovolné kromě 17 nebo 36

Obecný komunikační
problém, kdy byl faxový
přenos přerušen, nebo
neprobíhal dle očekávání.

Nechte fax odeslat znovu.
Pokud k chybě stále dochází,
obraťte se na servis.

Selhání kapacity

0

Nelze přečíst nebo zapsat
obrázkový soubor na disk.
Může být poškozený disk
zařízení MFP, na disku není
volné místo.

Nechte fax odeslat znovu.
Pokud k chybě stále dochází,
obraťte se na servis.

Selhání stránky

0

Nekompatibilní šířka stránky
nebo má stránka příliš mnoho
špatných řádků.

Nechte fax odeslat znovu.
Pokud k chybě stále dochází,
obraťte se na servis.

Chyba pamìti

0

Nedostatek paměti RAM
v zařízení MFP.

Pokud k chybě stále dochází,
bude pravděpodobně nutné
přidat do zařízení MFP další
paměť RAM.

Chyba komprese

0

Poškozený fax – přijatý
obrázkový soubor nelze
dekódovat.

Nechte fax znovu odeslat.
Zapněte režim ECM (Error
Correction Mode), pokud
ještě není zapnut.

Selhání tisku

0

Poškozený fax – přijatý
obrázkový soubor nelze
dekódovat.

Nechte fax znovu odeslat.
Zapněte režim ECM (Error
Correction Mode), pokud
ještě není zapnut.

Dotazování neplatné

0

Funkce dotazování faxu se
pokusila o načtení faxu
z jiného zařízení, ale žádný
fax nebyl k dispozici.

Obraťte se na správce
dotazovaného faxového
zařízení a ověřte, zda je fax
dostupný. Poté opakujte akci.

Selhání úlohy

Libovolné

Selhání faxu. Tato chyba
zahrnuje všechna neurčitá
selhání.

Nechte fax odeslat znovu.
Pokud k chybě stále dochází,
obraťte se na servis.

CSWW

Chybové zprávy faxu 109

background image

Zpráva

Číslo chyby

Popis

Akce

Selhání napájení

0

Během příjmu faxu došlo
k selhání napájení.

Nechte fax znovu odeslat
odesílatelem.

Fax nebyl zjištìn

17, 36

Na fax byl proveden hlasový
hovor.

Žádné

Tabulka 4-2

Zprávy o přijímaných faxech (pokračování)

110 Kapitola 4 Řešení problémů s faxováním

CSWW