HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Obecné potíže s faxem

background image

Obecné potíže s faxem

K řešení potíží s faxem použijte tabulku uvedenou v tomto oddílu.

Problém

Příčina

Řešení

Odesílání faxu se nezdařilo.

Je povolena komprimace JBIG a
přijímající fax tuto komprimaci
nepodporuje.

Vypněte komprimaci JBIG.

Ve stavovém řádku je zobrazena zpráva
Nedostatek paměti.

Úložný disk zařízení MFP je plný.

Odstraňte z disku některé soubory.
Informace o správě disku jsou uvedeny
v uživatelské příručce k zařízení MFP.

Kvalita tisku fotografie je nízká nebo je
fotografie vytištěna jako šedý obdélník.

Nesprávné nastavení režimu Obsah
stránky.

Nastavte režim obsahu stránky Obrázky
nebo Text a obrázky (viz část

Odeslání

faxu – ručně zadané číslo
na stránce 70

) nebo postupujte podle

popisu režimu Obsah stránky
v uživatelské příručce k zařízení MFP.

Bylo stisknuto tlačítko Storno na
klávesnici zařízení MFP ke zrušení
přenosu faxu, ale fax byl přesto odeslán.

Pokud je zobrazena obrazovka faxové
úlohy, je tlačítko

Storno

funkční pouze na

určitých zařízeních MFP (9040, 9050,
4345, 4730, 9500). Může také nastat
prodleva až 30 sekund, než proběhne
stornování akce. U novějších zařízení
MFP (M5035, M3025 MFP, M3027 MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP,
M9040 MFP, M9050 MFP a HP CM4730
MFP a CM6040 MFP Series) proběhne
stornování po provedení volby v nabídce
stornování (zobrazené po stisknutí
červeného tlačítka

Zastavit

) a potvrzení

stiskem tlačítka

OK

.

K rušení faxů používejte nabídku faxu
(viz část

Zrušení faxu na stránce 80

).

Není zobrazeno tlačítko Telefonní
seznam.

Funkce telefonního seznamu nebyla
aktivována.

Aktivujte funkci telefonního seznamu
pomocí konfiguračního nástroje HP MFP
Digital Sending Software.

Nelze nalézt položku Nastavení faxu
v nástroji HP Web Jetadmin.

Položka Nastavení faxu je v nástroji
HP Web Jetadmin umístěna v rozevírací
nabídce stránky se stavem zařízení.

Z rozevírací nabídky vyberte možnost
Digitální odesílání a faxování. Další
informace viz část

HP Web Jetadmin

na stránce 42

.

Záhlaví je připojeno k horní části stránky,
přestože je aktivováno překrytí.

Při předání faxu dál faxové zařízení
připojí záhlaví k horní části stránky,
přestože je nastaveno překrytí.

Jedná se o normální činnost.

V seznamu příjemců jsou u některých
položek uvedena jména a u jiných čísla.

Společné zobrazení jmen a čísel je
normální a závisí na původu těchto
položek. U položek z adresáře jsou
uvedena jména, u všech ostatních
položek z databáze jsou uvedena čísla.

Jedná se o normální činnost, není nutný
žádný zásah.

Jedna stránka faxu se tiskne na dvě
stránky.

K horní části faxu je připojeno záhlaví
faxu, které odsouvá text na druhou
stránku.

Chcete-li, aby se jedna stránka faxu
vytiskla na jednu stránku, nastavte
překryvný režim záhlaví.

CSWW

Obecné potíže s faxem 101

background image

V průběhu faxování se zastaví podávání
dokumentu.

Pravděpodobně došlo k uvíznutí papíru
v automatickém podavači dokumentů
(ADF).

Pokud došlo k uvíznutí papíru, najdete
pokyny k jeho odstranění v uživatelské
příručce k zařízení MFP.

Hlasitost zvuků vycházejících z faxového
příslušenství je příliš vysoká nebo příliš
nízká.

Je nutné upravit nastavení hlasitosti.

Pokyny týkající se změny nastavení
hlasitosti najdete v části

Nastavení

hlasitosti zvonění na stránce 64

.

102 Kapitola 4 Řešení problémů s faxováním

CSWW