HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Potíže při odesílání faxu

background image

Potíže při odesílání faxu

Tabulku uvedenou v tomto oddílu použijte k řešení potíží, k nimž může docházet při odesílání faxů.

Problém

Příčina

Řešení

Odesílání faxu se zastaví.

Je možné, že faxový přístroj, na nějž
odesíláte fax, nefunguje.

Zkuste odeslat fax na jiný faxový přístroj.

Je možné, že telefonní linka nefunguje.

Odpojte faxové příslušenství od telefonní
zdířky a připojte místo něj telefon. Zkuste
zatelefonovat a ověřit tak, zda telefonní
linka funguje.

Je možné, že telefonní linka je
zašuměná nebo nekvalitní.

Spolehlivost odesílání můžete zlepšit
snížením přenosové rychlosti. Viz
nastavení maximální přenosové
rychlosti.

Faxové příslušenství přijímá faxy, ale
neodesílá je.

Pokud je faxové příslušenství součástí
systému s pobočkovou ústřednou, je
možné, že ústředna generuje
oznamovací tón, který faxové
příslušenství není schopno detekovat.

Vypnout nastavení zjišťování
oznamovacího tónu.

Je možné, že kvalita telefonního spojení
je zhoršená.

Zopakujte akci později.

Je možné, že faxový přístroj, na nějž
odesíláte fax, nefunguje.

Zkuste odeslat fax na jiný faxový přístroj.

Je možné, že telefonní linka nefunguje.

Odpojte faxové příslušenství od telefonní
zdířky a připojte místo něj telefon. Zkuste
zatelefonovat a ověřit tak, zda telefonní
linka funguje.

Odchozí faxová volání se opakovaně
vytáčejí.

Faxové příslušenství automaticky
opakovaně vytáčí faxové číslo, je-li
nastavena funkce Opakovaná volba
obsazeného čísla nebo Opakovaná
volba čísla, které neodpovídá.

Jedná se o normální činnost. Nechcete-
li, aby fax opakoval vytáčení, nastavte
počet opakovaných vytáčení
obsazeného čísla na hodnotu 0 a počet
opakovaných vytáčení čísla, které
neodpovídá, na hodnotu 0.

Odesílané faxy nedorazí na faxový
přístroj příjemce.

Je možné, že faxový přístroj příjemce je
vypnutý nebo je v nestandardním stavu,
například bez papíru.

Zavolejte příjemci a ujistěte se, zda je
faxový přístroj zapnut a připraven
k příjmu faxů.

Je možné, že fax je uložen v paměti,
protože se čeká na opakované vytáčení
obsazeného čísla nebo na odeslání faxů,
které čekají na odeslání před ním.

Pokud je faxová úloha v paměti
z některého z těchto důvodů, zobrazí se
v protokolu faxu u této úlohy záznam.
Vytiskněte protokol činnosti faxu a
zkontrolujte ve sloupci Výsledek úlohy,
u nichž je uveden stav Nevyřízeno.

CSWW

Potíže při odesílání faxu 105