HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Upozornění společnosti New Zealand Telecom

background image

Upozornění společnosti New Zealand Telecom

1.

Udělení povolení Telepermit pro jakékoli koncové zařízení je jen vyjádřením souhlasu společnosti
Telecom s tím, že zařízení splňuje minimální podmínky pro připojení do sítě společnosti.
Nevyjadřuje podporu produktu společností Telecom ani poskytování jakékoli záruky. Zejména nijak
nezaručuje správnou činnost zařízení ve všech ohledech při použití s jiným modelem zařízení nebo
zařízením jiného výrobce opatřeným povolením Telepermit, ani z něj nevyplývá kompatibilita
zařízení se všemi službami poskytovanými v síti společnosti Telecom.

Toto zařízení není schopno správné činnosti za všech provozních podmínek při vyšší než udávané
rychlosti. Při připojení k některým implementacím PSTN budou rychlosti spojení 33,6 kb/s a 56 kb/
s pravděpodobně omezeny na nižší rychlosti. Společnost Telecom nepřijímá žádnou odpovědnost,
pokud za těchto okolností dojde k potížím.

2.

Dojde-li k fyzickému poškození zařízení, ihned je odpojte a zajistěte jeho likvidaci nebo opravu.

3.

Tento modem nesmí být používán způsobem, který by obtěžoval jiné zákazníky společnosti
Telecom.

4.

Toto zařízení je vybaveno pulzní volbou, zatímco standardem společnosti Telecom je tónová volba
DTMF. Není zaručeno, že linky společnosti Telecom budou neustále podporovat pulzní volbu.

Použití pulzní volby, pokud je toto zařízení připojeno ke stejné lince jako jiné zařízení, může
způsobit „cinkání zvonku“ či hluk a může rovněž způsobit falešný příjem volání. Dojde-li k těmto
potížím, uživatel by se neměl obracet na službu ohlašování poruch společnosti Telecom.

Upřednostňovaným způsobem vytáčení je použití tónů DTMF, protože tento způsob je rychlejší
než pulzní (dekadická) volba a je k dispozici téměř ve všech telefonních ústřednách na Novém
Zélandu.

5.

Upozornění: Během výpadku elektrické energie lze z tohoto zařízení volat číslo 111 nebo jiná čísla.

6.

Toto zařízení neumožňuje předávání hovorů na jiné zařízení připojené ke stejné lince.

7.

Některé parametry vyžadované ke splnění požadavků povolení Telepermit společnosti Telecom
závisí na zařízení (počítači), které je k tomuto zařízení připojeno. Aby připojené zařízení splňovalo
specifikace společnosti Telecom, musí být nastaveno k provozu za následujících podmínek:

Opakované volání stejného čísla:

U každého ručně zahájeného volání smí být během intervalu 30 minut provedeno nejvýše 10
pokusů o vytočení stejného čísla.

Mezi ukončením jednoho pokusu a zahájením dalšího musí zařízení zavěsit na dobu nejméně
30 sekund.

CSWW

Další regulační informace 135

background image

Automatické volání různých čísel:

Zařízení musí být nastaveno tak, aby při automatickém volání různých čísel uplynulo mezi
ukončením jednoho pokusu o volání a zahájením dalšího nejméně 5 sekund.

Automatická odpověď na příchozí volání:

Zařízení musí být nastaveno tak, aby odpovídalo na volání během 3 až 30 sekund po
zazvonění.

8.

V zájmu zajištění správného provozu by neměl součet čísel RN všech zařízení připojených k jedné
lince přesáhnout hodnotu 5.