HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Program ochrany životního prostředí

background image

Program ochrany životního prostředí

Ochrana prostředí

Společnost Hewlett-Packard se zavazuje vyrábět kvalitní produkty způsobem, který je šetrný
k životnímu prostředí. Tento produkt byl navržen s několika rysy, které minimalizují dopady na životní
prostředí.

Plastové části

Všechny plastové součásti o hmotnosti vyšší než 25 gramů jsou označeny podle mezinárodních norem,
které usnadňují roztřídění součástí pro účely recyklace po skončení životnosti výrobku.

Omezení materiálu

Tento produkt HP neobsahuje zvýšené množství rtuti.

Pájené spoje v tomto produktu HP obsahují olovo a při ukončení životnosti mohou vyžadovat speciální
zacházení.

Likvidace vyřazených zařízení uživateli v soukromých domácnostech v Evropské unii

Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být uložen do směsného
odpadu domácnosti. Vší povinností je likvidovat nepotřebné zařízení prostřednictvím specializovaných
sběrných míst určených k recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Třídění a
recyklace nepotřebných zařízení v okamžiku jejich vyřazení pomáhá v ochraně přírodních zdrojů a
zaručuje, že zařízení je recyklováno způsobem chránícím lidské zdraví i životní prostředí. Další
informace o možnosti odevzdání vyřazených zařízení k recyklaci získáte na příslušném obecním či
městském úřadu, u odvozce komunálního odpadu nebo u prodejce, kde jste daný produkt zakoupili.

Další zdroje informací

Další informace o programech společnosti HP na ochranu přírody naleznete na adrese

http://www.hp.com/go/environment

nebo

http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/

. Jedná se

o následující informace:

dokumentace o ekologickém profilu tohoto výrobku a mnoha dalších souvisejících výrobků HP,

prohlášení společnosti HP k ochraně životního prostředí,

systém ochrany životního prostředí společnosti HP,

recyklační program HP a program vrácení výrobku po skončení životnosti,

technické údaje o bezpečnosti materiálu.

130 Dodatek C Informace o předpisech

CSWW