HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Instalace nebo výměna faxového příslušenství v zařízení HP LaserJet 4345mfp

background image

Instalace nebo výměna faxového příslušenství v zařízení HP LaserJet

4345mfp

V této části jsou uvedeny pokyny k instalaci faxové karty do zařízení HP LaserJet 4345mfp.

Faxová karta se instaluje do desky formátovače zařízení MFP, ke které lze získat přístup sejmutím
bočního panelu zařízení MFP. Při instalaci faxové karty postupujte následujícím způsobem.

1.

Vybalte faxovou kartu z obalu, ale nevyjímejte ji z antistatického sáčku.

2.

Vypněte hlavní vypínač zařízení MFP a odpojte napájecí kabel.

3.

Najděte desku formátovače (1) v zadní části tiskárny.

4.

Najděte snímatelný boční kryt (2) zařízení MFP poskytující přístup k desce formátovače.

6

Kapitola 1 Nastavení

CSWW

background image

5.

Sejměte boční kryt vložením prstů do prohlubně v krytu (2); zatažením kryt vysuňte dozadu a
odstraňte z tiskárny.

POZNÁMKA:

Při tomto postupu není nutné odpojovat kabely z formátovače.

Obrázek 1-7

Kryt formátovače zařízení MFP – HP LaserJet 4345mfp (pohled zezadu)

CSWW

Instalace faxového příslušenství

7

background image

6.

Otevřete dvířka skříňky formátovače (1) zatažením za úchytku (2) a otočením (3).

Obrázek 1-8

Dvířka skříňky formátovače - zařízení HP LaserJet 4345mfp

Faxová karta obsahuje součásti citlivé na elektrostatický výboj. Při vyjímání faxového příslušenství
z antistatického sáčku a během instalace použijte elektrostatickou ochranu, například zemnicí
pásek kolem zápěstí připevněný k uzemněné kovové kostře zařízení MFP, nebo se během
instalace faxové karty držte kovové kostry zařízení MFP rukou.

POZNÁMKA:

Jde-li o první instalaci faxu, před zasunutím faxové karty do formátovače odeberte

malý kryt nad prostorem pro telefonní zdířku na zadním panelu formátovače.

POZNÁMKA:

Pokud vyměňujete stávající faxovou kartu, vyjměte tuto kartu z formátovače.

POZNÁMKA:

Při manipulaci s faxovou kartou nevyvíjejte tlak na žlutou součást karty, protože

by mohlo dojít k jejímu poškození a nesprávné činnosti faxu.

7.

Vyjměte faxovou kartu z antistatického sáčku.

8

Kapitola 1 Nastavení

CSWW

background image

8.

Zasuňte konektor faxové karty (1) do faxového konektoru formátovače (2). Konektor (2) na desce
formátovače je označen nápisem FAX ACCESSORY (faxové příslušenství). Při zasouvání karty
by měly být oba konce karty zasunuty do vodítek na desce (3) a karta by měla po plném zasunutí
zaklapnout na místo.

Ověřte, zda je příslušenství pevně usazeno. Telefonní konektor (4) na faxové kartě by měl být
zarovnán s otvorem (5) v zadní části skříňky formátovače.

Obrázek 1-9

Instalace faxové karty do formátovače zařízení HP LaserJet 4345mfp

9.

Zavřete dvířka skříňky formátovače a znovu nasaďte kryt formátovače zařízení MFP.

POZNÁMKA:

Při připojování faxového příslušenství k telefonní lince zajistěte, aby byla pro

faxové příslušenství použita vyhrazená linka, která není používána jinými zařízeními. Mělo by se
jednat o analogovou linku, protože při připojení k některým digitálním pobočkovým ústřednám
nemusí fax pracovat správně. Pokud si nejste jisti, jaký typ linky máte, obraťte se na
telekomunikační společnost. Společnost HP rovněž doporučuje používat pouze telefonní kabel,
který byl dodán s faxovým příslušenstvím. Bude tak zajištěna správná funkce příslušenství.

POZNÁMKA:

Telefonní zdířka ve zdi je pod napětím a při dotyku vodičů v konektoru hrozí zásah

elektrickým proudem. Při zapojování telefonního kabelu se nedotýkejte telefonní zdířky ve zdi;
jestliže nejprve zapojíte telefonní kabel do telefonní zdířky ve zdi, nedotýkejte se vodičů v konektoru
na druhém konci telefonního kabelu.

CSWW

Instalace faxového příslušenství

9

background image

10.

Zasuňte konektor telefonního kabelu (1) do konektoru FAX (2). Zatlačte konektor, dokud
nezacvakne.

Obrázek 1-10

Připojení kabelů k zařízení HP LaserJet 4345mfp

11.

Zasuňte druhý konec telefonního kabelu do telefonní zdířky ve zdi. Tlačte na konektor, dokud se
neozve cvaknutí nebo dokud nebude konektor pevně usazen. Vzhledem k tomu, že v závislosti na
zemi/oblasti existují různé typy konektorů, může se při připojování konektoru ozvat hlasité cvaknutí,
nebo se ozvat nemusí.

12.

Připojte do zařízení MFP napájecí kabel a zapněte hlavní vypínač.

Tím je instalace faxové karty dokončena. Dále je nutné ověřit, zda byla faxová karta nainstalována
správně a je funkční, viz část

Ověření funkčnosti faxu na stránce 35

.