HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Odesílání faxu pomocí rychlé volby

background image

Odesílání faxu pomocí rychlé volby

POZNÁMKA:

Před odesláním faxu pomocí rychlé volby je třeba vytvořit rychlou volbu. Postup

vytvoření rychlé volby je uveden v části

Vytvoření a odstranění seznamů rychlé volby na stránce 83

.

Odeslání faxu pomocí rychlé volby v zařízení HP LaserJet 4345mfp a 9040/9050mfp a HP Color LaserJet

4730mfp a 9500mfp

1.

Umístěte dokument do automatického podavače dokumentů (ADF) nebo na sklo skeneru.

2.

Na hlavní obrazovce stiskněte ikonu

FAX

. Pravděpodobně budete vyzváni k zadání uživatelského

jména a hesla.

3.

Stiskněte tlačítko

Nastavení

. Ověřte, zda nastavení Popis předlohy odpovídá předloze. Toto

nastavení obsahuje následující parametry:

Formát stránky – například Letter nebo A4

Jednostranný nebo oboustranný tisk

Obsah stránky – text, kombinace textu a grafiky nebo grafika a fotografie; odeslání grafiky
a fotografií v textovém režimu povede k nižší kvalitě obrázků.

Orientace – na výšku nebo na šířku

Režim úlohy umožňuje zkombinovat několik naskenovaných dokumentů do jedné úlohy

Jestliže nastavení neodpovídá, postupujte následujícím způsobem:

a.

Stisknutím tlačítka

Popis předlohy

zobrazíte obrazovku Nastavení předlohy.

b.

Proveďte požadované změny podle předlohy.

c.

Po nastavení všech parametrů se stisknutím tlačítka

OK

vrátíte na obrazovku Nastavení.

POZNÁMKA:

Všechna nastavení provedená na obrazovce Nastavení jsou dočasná a platí jen

pro aktuální fax.

4.

Stisknutím tlačítka

Nastavení faxu

na obrazovce Nastavení můžete změnit následující nastavení:

Ostrost – zvýraznění okrajů textu a obrázků.

Pozadí – odstranění pozadí, které může být důsledkem kopírování z barevného papíru.

Oznámit nebo Oznámení – změna způsobu oznámení stavu přenosu faxu (tj. zda byl fax
odeslán nebo zda došlo k chybě a fax nebyl odeslán). V případě zařízení HP LaserJet
4345mfp a 4730mfp lze nastavení oznámení vyvolat pomocí tlačítka

UPOZORNĚNÍ

, které se

nachází na hlavní obrazovce faxu.

POZNÁMKA:

Příkaz Oznámit nebo Oznámení mění nastavení oznámení jen pro aktuální fax.

5.

Po nastavení všech parametrů se stisknutím tlačítka

OK

vrátíte na obrazovku Nastavení.

CSWW

Odeslání faxu

73

background image

6.

Chcete-li změnit světlost či tmavost odesílaného faxu, stiskněte na obrazovce Nastavení šipky

Světlé

nebo

Tmavé

.

7.

Po nastavení všech parametrů na obrazovce Nastavení se stisknutím tlačítka

OK

vraťte na

obrazovku Fax.

8.

Stisknutím tlačítka

Rychlá volba

zobrazte obrazovku rychlého vytáčení.

9.

Stiskněte zaškrtávací políčko před názvem rychlé volby, kterou chcete použít.

10.

Stisknutím tlačítka

OK

se vrátíte na obrazovku Fax. Čísla rychlé volby budou uvedena na

obrazovce Příjemce faxu.

11.

Odešlete fax stisknutím tlačítka

Start

. Můžete stisknout tlačítko

Start

na dotykové obrazovce nebo

zelené tlačítko

Start

na ovládacím panelu.

POZNÁMKA:

Pokud jste na obrazovce Nastavení změnili nějaké parametry (například oznámení

nebo jste přepnuli na oboustranný tisk), zobrazí se obrazovka Zpracování úlohy s dotazem „Chcete
uchovat aktuální nastavení?“. Stisknete-li tlačítko

Ano

, zařízení MFP se vrátí na obrazovku Fax a

provedené nastavení zůstane zachováno. Můžete tak odeslat další fax s použitím stejného
nastavení. Jestliže stisknete tlačítko

Ne

, budou nastavení zrušena (budou obnoveny výchozí

hodnoty) a zobrazí se hlavní obrazovka zařízení MFP.

Odeslání faxu pomocí rychlé volby v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025

MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a zařízení HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040 MFP

Series

1.

Umístěte dokument do automatického podavače dokumentů (ADF) nebo na sklo skeneru.

2.

Stisknutím ikony

FAX

na ovládacím panelu zobrazíte obrazovku Fax.

3.

Stisknutím tlačítka

Rychlé vytáčení

zobrazíte obrazovku rychlého vytáčení.

4.

Stiskněte číselné tlačítko

Rychlá volba

s názvem rychlé volby, kterou chcete použít.

5.

Název rychlé volby se objeví v části

Příjemci faxu

na obrazovce Fax.

6.

Příjemce faxu vyberte klepnutím na jeho název.

7.

Odešlete fax stisknutím tlačítka

Start

. Můžete stisknout tlačítko

Start

na dotykové obrazovce nebo

zelené tlačítko

Start

na ovládacím panelu.