HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Odeslání faxu – ručně zadané číslo

background image

Odeslání faxu – ručně zadané číslo

Odeslání faxu – ručně zadané číslo v zařízeních HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color

LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Umístěte dokument do automatického podavače dokumentů (ADF) nebo na sklo skeneru.

2.

Na hlavní obrazovce stiskněte ikonu

FAX

. Je-li správcem požadováno ověření, pravděpodobně

budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla.

3.

Stiskněte tlačítko

Nastavení

. Ověřte, zda nastavení Popis předlohy odpovídá předloze. Toto

nastavení obsahuje následující parametry:

Formát stránky – například Letter nebo A4

Jednostranný nebo oboustranný tisk

Obsah stránky – text, kombinace textu a grafiky nebo grafika a fotografie; odeslání grafiky
a fotografií v textovém režimu povede k nižší kvalitě obrázků.

Orientace – na výšku nebo na šířku

Režim úlohy umožňuje zkombinovat několik naskenovaných dokumentů do jedné úlohy

Jestliže nastavení neodpovídá, postupujte následujícím způsobem:

a.

Stisknutím tlačítka

Popis předlohy

zobrazíte obrazovku Nastavení předlohy.

b.

Proveďte požadované změny podle předlohy.

c.

Po nastavení všech parametrů se stisknutím tlačítka

OK

vraťte na obrazovku Nastavení.

POZNÁMKA:

Všechna nastavení provedená na obrazovce Nastavení jsou dočasná a platí jen

pro aktuální fax.

70

Kapitola 3 Používání faxu

CSWW

background image

4.

Stisknutím tlačítka

Nastavení faxu

na obrazovce Nastavení můžete změnit následující nastavení:

Ostrost – zvýraznění okrajů textu a obrázků.

Pozadí – odstranění pozadí, které může být důsledkem kopírování z barevného papíru.

Oznámit nebo Oznámení – změna způsobu oznámení stavu přenosu faxu (tj. zda byl fax
odeslán nebo zda došlo k chybě a fax nebyl odeslán).

POZNÁMKA:

Příkaz Oznámit nebo Oznámení mění nastavení oznámení jen pro aktuální fax.

5.

Po nastavení všech parametrů se stisknutím tlačítka

OK

vraťte na obrazovku Nastavení.

6.

Chcete-li změnit světlost či tmavost odesílaného faxu, stiskněte na obrazovce Nastavení šipky

Světlé

nebo Tmavé.

7.

Po nastavení všech parametrů na obrazovce Nastavení se stisknutím tlačítka

OK

vraťte na

obrazovku Fax.

8.

Zadejte telefonní číslo pomocí klávesnice. Chcete-li zadat další čísla, stiskněte tlačítko

Další

číslo

a pokračujte v zadávání čísel.

Chcete-li odebrat číslo ze seznamu, vyberte je pomocí tlačítek se šipkami a potom stiskněte tlačítko

Odebrat

.

POZNÁMKA:

V případě potřeby vložte zadáním čárky (,) za číslo předvolby (například 9 nebo

0) prodlevu 2 s. Poskytnete tak telefonnímu systému čas na připojení k vnější lince před vytočením
zbývající části čísla.

Tlačítko

PIN

se používá také k přidání speciálních hranatých závorek ([) a (]) ke skrytí čísla PIN.

9.

Odešlete fax stisknutím tlačítka

Start

. Můžete stisknout tlačítko

Start

na dotykové obrazovce nebo

zelené tlačítko

Start

na ovládacím panelu.

POZNÁMKA:

Pokud jste na obrazovce Nastavení změnili nějaké parametry (například oznámení

nebo jste přepnuli z jednostranného na oboustranný tisk), zobrazí se obrazovka Zpracování úlohy
s dotazem „Chcete zachovat aktuální nastavení?“. Stisknete-li tlačítko

Ano

, zařízení MFP se

vrátí na obrazovku Fax a provedené nastavení zůstane zachováno. Můžete tak odeslat další faxy
s použitím stejného nastavení. Jestliže stisknete tlačítko

Ne

, budou nastavení zrušena (budou

obnoveny výchozí hodnoty) a zobrazí se hlavní obrazovka zařízení MFP.

Odeslání faxu – ruční zadávání čísla v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025

MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP a CM6040 MFP Series

1.

Umístěte dokument do automatického podavače dokumentů (ADF) nebo na sklo skeneru.

2.

Na hlavní obrazovce stiskněte ikonu

FAX

. Pravděpodobně budete vyzváni k zadání uživatelského

jména a hesla.

3.

Stiskněte tlačítko

Další možnosti

. Ověřte, zda nastavení Popis předlohy odpovídá předloze. Toto

nastavení obsahuje následující parametry:

Formát předlohy – například Letter nebo A4

Strany předlohy – jednostranný nebo oboustranný tisk

Optimalizace textu/obrázku – text, kombinace textu a grafiky nebo grafika a fotografie;
odeslání grafiky a fotografií v textovém režimu povede k nižší kvalitě obrázků

CSWW

Odeslání faxu

71

background image

Orientace obsahu – na výšku nebo na šířku

Vytvoření úlohy umožňuje zkombinovat několik naskenovaných dokumentů do jedné úlohy

Úprava obrazu

Ostrost – zvýraznění okrajů textu a obrázků.

Jas

Pozadí – odstranění pozadí, které může být důsledkem kopírování z barevného papíru.

Oznámení – změna způsobu oznámení stavu přenosu faxu (tj. zda byl fax odeslán nebo zda
došlo k chybě a fax nebyl odeslán).

POZNÁMKA:

Příkaz Oznámení mění nastavení oznámení jen pro aktuální fax.

4.

Po nastavení všech parametrů se stisknutím tlačítka

OK

vrátíte na obrazovku Nastavení.

5.

Chcete-li změnit světlost či tmavost odesílaného faxu, stiskněte na obrazovce Nastavení šipky

Světlé

nebo

Tmavé

.

6.

Po nastavení všech parametrů na obrazovce Nastavení se stisknutím tlačítka

OK

vraťte na

obrazovku Fax.

7.

Zadejte telefonní číslo pomocí klávesnice. Chcete-li zadat další čísla, stiskněte tlačítko

Další

číslo

a pokračujte v zadávání čísel.

Chcete-li odebrat číslo ze seznamu, vyberte je pomocí tlačítek se šipkami a potom stiskněte tlačítko

Odebrat

.

POZNÁMKA:

V případě potřeby vložte zadáním čárky (,) za číslo předvolby (například 9 nebo

0) prodlevu 2 sekundy. Poskytnete tak telefonnímu systému čas na připojení k vnější lince před
vytočením zbývající části čísla. Pro zadání čárky použijte klávesnici na ovládacím panelu. Tato
klávesnice se zobrazí po stisknutí pole pro zadání čísla příjemce.

Pro zadání kódu PIN jako součásti čísla příjemce použijte klávesnici na ovládacím panelu.
Stiskněte pole

Příjemce

a poté stiskněte tlačítko

PIN

. Tím vložíte levou hranatou závorku ([).

Zadejte kód PIN a poté znovu stiskněte tlačítko

PIN

, čímž vložíte pravou hranatou závorku (]).

Číslo v hranatých závorkách se nezobrazí ve faxovém čísle uváděném na faxových hlášeních.

8.

Odešlete fax stisknutím tlačítka

Start

. Můžete stisknout ikonu

Start

na dotykové obrazovce nebo

zelené tlačítko

Start

na ovládacím panelu.

9.

Pokud číslo příjemce faxu odpovídá jednomu nebo více uloženým číslům rychlé volby, zobrazí se
odpovídající položky rychlé volby a budete dotázání, zda chcete pokračovat v odesílání faxu
uvedeným příjemcům. Stisknutím tlačítka

Ano

potvrdíte číslo a fax odešlete, stisknutím tlačítka

Ne

fax zrušíte. Tento krok není nutný v případě, že je vypnutá funkce Přiřazení rychlé volby

faxovému číslu.

Pokud číslo příjemce faxu neodpovídá žádné uložené položce rychlé volby, zobrazí se obrazovka
pro potvrzení čísla a je nutné číslo znovu zadat. Po znovuzadání čísla stisknutím tlačítka

OK

fax

odešlete. Tento krok není nutný v případě, že je vypnutá funkce Potvrzení faxového čísla.

72

Kapitola 3 Používání faxu

CSWW

background image

POZNÁMKA:

Pokud jste na obrazovce Nastavení změnili nějaké parametry (například oznámení

nebo jste přepnuli na oboustranný tisk), zobrazí se obrazovka Zpracování úlohy s dotazem Chcete
zachovat aktuální nastavení?. Stisknete-li tlačítko

Ano

, zařízení MFP se vrátí na obrazovku Fax a

provedené nastavení zůstane zachováno. Můžete tak odeslat další faxy s použitím stejného nastavení.
Jestliže stisknete tlačítko

Ne

, budou nastavení zrušena (budou obnoveny výchozí hodnoty) a zobrazí

se hlavní obrazovka zařízení MFP.