HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Prohlášení společnosti Hewlett-Packard o omezené záruce

background image

Prohlášení společnosti Hewlett-Packard o omezené záruce

VÝROBEK HP

TRVÁNÍ OMEZENÉ ZÁRUKY

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300

1 rok, omezená záruka

Společnost Hewlett-Packard (HP) poskytuje koncovému uživateli záruku, že u hardwaru a příslušenství HP
nedojde po uvedenou záruční dobu k závadě v materiálu či zpracování. Záruční doba počíná datem zakoupení
produktu zákazníkem. Pokud společnost HP obdrží oznámení o tom, že během záruční doby byly takové vady
zjištěny, opraví nebo vymění vadný produkt podle svého uvážení. V případě výměny se může jednat o výrobek
nový nebo o výrobek, jehož výkon odpovídá novému výrobku.

Společnost Hewlett-Packard (HP) poskytuje koncovému uživateli záruku, že při správné instalaci a používání
nedojde u softwarových produktů HP po uvedenou záruční dobu k selhání programových instrukcí způsobenému
závadou v materiálu či zpracování. Záruční doba počíná datem zakoupení produktu. Pokud bude společnost
Hewlett-Packard během záruční doby informována o takovéto závadě softwaru, vadný software vymění.

Společnost HP neposkytuje žádnou záruku, že provoz produktů HP bude nepřerušený a bez jakýchkoli závad.
Pokud společnost HP v rámci přiměřené doby neopraví nebo nevymění jakýkoliv produkt tak, aby byl ve stavu
udávaném zárukou, vznikne vám právo na vrácení pořizovací částky po bezodkladném vrácení produktu.

Produkty HP mohou obsahovat přepracované díly, jejichž výkon odpovídá novým dílům nebo které byly
předmětem náhodného použití.

Záruka se nevztahuje na závady, které vznikly následkem (a) nevhodné nebo nepřiměřené údržby nebo kalibrace,
(b) použití softwaru, rozhraní nebo spotřebního materiálu, které nebyly dodány společností HP, (c) neoprávněné
úpravy nebo nesprávného použití, (d) provozu v prostředí, které nesplňuje specifikace zveřejněné pro tento
produkt, nebo (e) nevhodné přípravy nebo údržby místa.

V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍM PRÁVEM JSOU ZÁRUKY UVEDENÉ VÝŠE VÝHRADNÍ A ŽÁDNÉ DALŠÍ
ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ, NEJSOU VYJÁDŘENY ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDÁNY.
SPOLEČNOST HP VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY
TÝKAJÍCÍ SE PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. Některé země/
oblasti, státy nebo provincie neumožňují omezit trvání odvozených záruk, je tedy možné, že se na vás výše
uvedená omezení nebo vyloučení nevztahují. Tato záruka vám poskytuje specifická práva. Můžete rovněž mít
další práva, která se mohou v jednotlivých zemích/oblastech, státech nebo provinciích lišit. Omezená záruka
společnosti HP je platná ve všech zemích/oblastech nebo lokalitách, kde společnost HP poskytuje podporu pro
tento produkt a kde společnost HP uvedla tento produkt na trh. Úroveň poskytovaného záručního servisu se může
lišit v závislosti na místních normách. Společnost HP nebude měnit tvar, způsobilost nebo funkce produktu tak,
aby fungoval v zemi/oblasti, pro niž nebyl nikdy určen, ať už z právních nebo úředních důvodů.

V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍM PRÁVEM JE NÁPRAVA POSKYTOVANÁ V RÁMCI TOHOTO
PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE VAŠÍ JEDINOU A VÝHRADNÍ NÁPRAVOU. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ UVEDENÝCH
VÝŠE NEJSOU SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNI ZA ZTRÁTU
DAT NEBO ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO DAT)
NEBO JINÉ ŠKODY, AŤ SE ZAKLÁDAJÍ NA SMLOUVĚ, ÚMYSLNÉM PORUŠENÍ NEBO NA JINÉM ZÁKLADU.
Některé země/oblasti, státy nebo provincie neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných
škod, a proto se na vás omezení nebo vyloučení uvedené výše nemusí vztahovat.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY UVEDENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ, VYJMA ROZSAHU POVOLENÉHO ZÁKONEM,
NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ ZÁVAZNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA PLATNÁ PRO PRODEJ TOHOTO
PRODUKTU A DOPLŇUJÍ JE.

122 Dodatek A Servis a podpora

CSWW