Βοήθεια HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series

background image
background image
background image

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300

Οδηγός Φαξ

background image

Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η
προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς
προηγούμενη γραπτή άδεια, με εξαίρεση τα
όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί
πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι μόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και τις
υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος
δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη
για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή
παραλήψεις του παρόντος.

Edition 1, 04/2008

Αριθμός εξαρτήματος: Q3701-91076

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες Microsoft® και Windows® είναι
σήματα κατατεθέντα της Microsoft
Corporation στις Η.Π.Α.

Όλα τα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο
παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να είναι εμπορικά
σήματα των αντίστοιχων εταιρειών.

Οι τοπικοί νόμοι κάθε χώρας/περιοχής ίσως
να απαγορεύουν τη χρήση αυτού του
προϊόντος εκτός των ορίων των
καθορισμένων χωρών/περιοχών. Στις
περισσότερες χώρες/περιοχές,
απαγορεύεται ρητά από το νόμο η σύνδεση
μη εγκεκριμένου εξοπλισμού
τηλεπικοινωνίας (συσκευές φαξ) σε δημόσια
τηλεφωνικά δίκτυα.

Η ονομασία ENERGY STAR® και το
λογότυπο ENERGY STAR® είναι σήματα
κατατεθέντα της United States
Environmental Protection Agency στις
Η.Π.Α.

background image

Πίνακας περιεχομένων

1 Εγκατάσταση

Εξαρτήματα που συνοδεύουν το εξάρτημα φαξ ................................................................................... 2
Εγκατάσταση του εξαρτήματος φαξ ..................................................................................................... 3

Εγκατάσταση/αντικατάσταση του εξαρτήματος φαξ στο HP LaserJet 9040/9050mfp ......... 3
Tοποθέτηση/αντικατάσταση του εξαρτήματος φαξ στο HP LaserJet 4345mfp ................... 7
Εγκατάσταση/αντικατάσταση του εξαρτήματος φαξ στο HP LaserJet M4345 MFP .......... 11
Τοποθέτηση/αντικατάσταση του εξαρτήματος φαξ στο HP Color LaserJet 4730mfp και
στο HP Color LaserJet CM4730 MFP ................................................................................ 13
Τοποθέτηση/αντικατάσταση του εξαρτήματος φαξ στο HP LaserJet M5025 MFP και
στο M5035 MFP ................................................................................................................. 22
Εγκατάσταση/αντικατάσταση του εξαρτήματος φαξ στο HP Color LaserJet σειρά
CM6040 MFP ..................................................................................................................... 24
Εγκατάσταση/αντικατάσταση του εξαρτήματος φαξ στο HP LaserJet M9040 MFP /
M9050 MFP ....................................................................................................................... 33

Επαλήθευση της λειτουργίας φαξ ....................................................................................................... 37
Απαιτούμενες ρυθμίσεις φαξ .............................................................................................................. 38

Οδηγός διαμόρφωσης φαξ ................................................................................................ 38
Πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων φαξ ............................................................................... 38
Ορισμός ή επαλήθευση της ημερομηνίας και της ώρας στα HP LaserJet 4345mfp και
9040/9050mfp και στα HP Color LaserJet 4730mfp και 9500mfp ..................................... 39
Ορισμός ή επαλήθευση της ημερομηνίας και της ώρας στα HP LaserJet M3035 MFP,
M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP και
στα HP Color LaserJet σειρά CM4730 MFP και CM6040 MFP ......................................... 39
Ορισμός, επαλήθευση ή αλλαγή της χώρας/περιοχής του εξαρτήματος MFP/φαξ ........... 40
Ορισμός της κεφαλίδας φαξ .............................................................................................. 40

2 Ορισμός ρυθμίσεων φαξ

Απομακρυσμένη διαμόρφωση φαξ .................................................................................................... 44

Πρόγραμμα περιήγησης στο Web ..................................................................................... 44
HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 45
Βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης HP MFP Digital Sending Software ......................... 45

Ρυθμίσεις αποστολής φαξ .................................................................................................................. 47

Ρύθμιση της ανίχνευσης του τόνου κλήσης ....................................................................... 47
Ρύθμιση της κεφαλίδας με τη μορφή επικάλυψης (εξερχόμενα φαξ) ................................. 47
Ρύθμιση της λειτουργίας κλήσης ........................................................................................ 48

ELWW

iii

background image

Ρύθμιση προθέματος κλήσης ............................................................................................ 49
Ορισμός των κανόνων επανάκλησης ................................................................................ 50

Ρύθμιση επανάκλησης κατειλημμένου .............................................................. 50
Ρύθμιση επανάκλησης όταν δεν απαντά ........................................................... 51
Ρύθμιση του διαστήματος επανάκλησης ........................................................... 51

Ρύθμιση της ανάλυσης για τα εξερχόμενα φαξ .................................................................. 52
Ρύθμιση κωδικών χρέωσης ............................................................................................... 53
Ρύθμιση της λειτουργίας συμπίεσης JBIG ......................................................................... 54
Αλλαγή της ρύθμισης ευκρίνειας ........................................................................................ 55
Αλλαγή της ρύθμισης φόντου ............................................................................................ 55
Αλλαγή της ρύθμισης φωτεινό/σκούρο .............................................................................. 56
Ενεργοποίηση της ρύθμισης Fax Number Confirmation (Επιβεβαίωση αριθμού φαξ) ...... 56
Ενεργοποίηση της ρύθμισης Fax Number Speed Dial Matching (Αντιστοίχιση γρήγορης
κλήσης αριθμού φαξ) ......................................................................................................... 57

Ρυθμίσεις λήψης φαξ .......................................................................................................................... 58

Ρύθμιση κουδουνισμάτων πριν από την απάντηση ........................................................... 58
Σήμανση των φαξ που λαμβάνονται (εισερχόμενα φαξ) .................................................... 58
Ρύθμιση της προσαρμογής στη σελίδα .............................................................................. 59
Ρύθμιση του δίσκου χαρτιού .............................................................................................. 60
Ρύθμιση του δίσκου προορισμού ....................................................................................... 61
Μπλοκάρισμα εισερχόμενων φαξ ...................................................................................... 61

Δημιουργία λίστας μπλοκαρισμένων φαξ .......................................................... 62
Κατάργηση αριθμών από τη λίστα μπλοκαρισμένων φαξ ................................. 62
Κατάργηση όλων των αριθμών από τη λίστα μπλοκαρισμένων φαξ ................ 63

Εκκίνηση λήψης εγγράφων εξ αποστάσεως ..................................................................... 64
Αλλαγή των ρυθμίσεων ειδοποίησης ................................................................................. 65

Ρύθμιση της λειτουργίας διόρθωσης σφαλμάτων .............................................................................. 67
Ρύθμιση της έντασης ήχου του μόντεμ ............................................................................................... 68
Ρύθμιση της έντασης κουδουνίσματος ............................................................................................... 69

3 Χρήση φαξ

Οθόνη Fax (Φαξ) ................................................................................................................................ 72

Οθόνη Fax (Φαξ) στα HP LaserJet 4345mfp και 9040/9050mfp και στα HP Color
LaserJet 4730mfp και 9500mfp ......................................................................................... 72
Οθόνη Fax (Φαξ) για HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,
M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP και HP Color LaserJet σειρά CM4730 MFP
και CM6040 MFP ............................................................................................................... 73

Γραμμή μηνύματος κατάστασης ......................................................................................................... 75
Αποστολή φαξ .................................................................................................................................... 76

Αποστολή φαξ με μη αυτόματη εισαγωγή των αριθμών .................................................... 76
Αποστολή φαξ με χρήση των μνημών .............................................................................. 79
Αποστολή φαξ με χρήση μνήμης μέσω πλήκτρου αφής .................................................... 81
Αναζήτηση λίστας μνημών κατά όνομα ............................................................................. 83
Αποστολή φαξ με χρήση των αριθμών του τηλεφωνικού καταλόγου ................................ 84

iv

ELWW

background image

Αναζήτηση τηλεφωνικού καταλόγου φαξ DSS ................................................................... 86

Ακύρωση φαξ ..................................................................................................................................... 88

Ακύρωση της μετάδοσης του τρέχοντος φαξ ..................................................................... 88
Ακύρωση όλων των φαξ που είναι σε εκκρεμότητα ........................................................... 88

Λήψη φαξ ........................................................................................................................................... 90
Δημιουργία και διαγραφή λιστών με μνήμες ...................................................................................... 91

Δημιουργήστε μια λίστα μνημών. ....................................................................................... 91
Διαγραφή λίστας με μνήμες ............................................................................................... 92
Διαγραφή μεμονωμένου αριθμού από τη λίστα μνημών .................................................... 92
Προσθήκη αριθμού σε μια υπάρχουσα λίστα μνημών ....................................................... 93

Αντιστοίχιση λιστών μνημών στα πλήκτρα αφής ................................................................................ 95

Αντιστοίχιση μνήμης σε πλήκτρο αφής στα HP LaserJet 4345mfp και 9040/9050mfp και
τα HP Color LaserJet 4730mfp και 9500mfp ..................................................................... 95
Διαγραφή περιεχομένων σε λίστες μνημών ή εκ νέου αντιστοίχιση λιστών μνημών σε
πλήκτρα αφής στα HP LaserJet 4345mfp και 9040/9050mfp και τα HP Color LaserJet
4730mfp και 9500mfp ........................................................................................................ 95

Φωνητικές κλήσεις και προσπάθειες επανάκλησης ........................................................................... 96

Fax Call Report (Αναφορά κλήσεων φαξ) .......................................................................... 96
Fax Activity Log (Αρχείο καταγραφής δραστηριότητας φαξ) .............................................. 96
T.30 Report (Αναφορά Τ.30) ............................................................................................. 96

Ασφαλείς ρυθμίσεις ............................................................................................................................ 97

Αλλαγή του κωδικού PIN ................................................................................................... 97

Ρύθμιση προώθησης φαξ ................................................................................................................... 99
Προγραμματισμός εκτύπωσης φαξ (κλείδωμα μνήμης) ................................................................... 101

Συμπεριφορά εκτύπωσης φαξ ......................................................................................... 101
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προγραμματισμού για εκτύπωση φαξ .......................... 102
Δημιουργία προγραμματισμού εκτύπωσης φαξ ............................................................... 103

Χρήση φαξ μέσω δικτύων VoIP ........................................................................................................ 106

4 Επίλυση προβλημάτων φαξ

Έχει γίνει σωστή ρύθμιση του φαξ; .................................................................................................. 108

Τι τύπο τηλεφωνικής γραμμής χρησιμοποιείτε; ............................................................... 108
Χρησιμοποιείτε συσκευή καταστολής αιχμών τάσης; ...................................................... 108
Χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία τηλεφωνητή της τηλεφωνικής εταιρείας ή αυτόματο
τηλεφωνητή; ..................................................................................................................... 109

Έλεγχος κατάστασης του εξαρτήματος φαξ ..................................................................................... 110
Η δυνατότητα φαξ δεν λειτουργεί ..................................................................................................... 111
Γενικά προβλήματα φαξ ................................................................................................................... 112
Προβλήματα στη λήψη φαξ .............................................................................................................. 114
Προβλήματα αποστολής φαξ ........................................................................................................... 116
Κωδικοί σφαλμάτων ......................................................................................................................... 117
Μηνύματα σφάλματος φαξ ............................................................................................................... 118

Μηνύματα αποστολής φαξ ............................................................................................... 119
Μηνύματα λήψης φαξ ...................................................................................................... 120

ELWW

v

background image

Αρχεία καταγραφής και αναφορές φαξ ............................................................................................. 122

Εκτύπωση της αναφοράς κλήσεων φαξ (συμπεριλαμβάνει μικρογραφία) ....................... 122

Προγραμματισμός εκτύπωσης αναφοράς κλήσεων φαξ ................................. 123

Εκτύπωση του αρχείου καταγραφής δραστηριότητας φαξ .............................................. 124
Εκτύπωση αναφοράς των κωδικών χρέωσης ................................................................. 125
Διαγραφή του περιεχομένου του αρχείου καταγραφής δραστηριότητας φαξ και της
αναφοράς κωδικών χρέωσης .......................................................................................... 126
Εκτύπωση αναφοράς της λίστας μπλοκαρισμένων φαξ .................................................. 127
Εκτύπωση της αναφοράς της λίστας γρήγορων κλήσεων ............................................... 127

Ρυθμίσεις σέρβις .............................................................................................................................. 129
Αναβαθμίσεις υλικολογισμικού ......................................................................................................... 131

Παράρτημα Α Σέρβις και τεχνική υποστήριξη

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της Hewlett-Packard .................................................................. 134
Υποστήριξη πελατών της HP ........................................................................................................... 136

World Wide Web .............................................................................................................. 136
E-mail ............................................................................................................................... 136
Τηλέφωνο ........................................................................................................................ 136

Παράρτημα Β Προδιαγραφές

Προδιαγραφές προϊόντος για το εξάρτημα φαξ ................................................................................ 138
Ανταλλακτικά και εξαρτήματα ........................................................................................................... 139

Παράρτημα Γ Πληροφορίες σχετικά με κανονισμούς

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης προϊόντων ...................................................................... 142
Δήλωση συμμόρφωσης .................................................................................................................... 144
Ομοσπονδιακή επιτροπή τηλεπικοινωνιών (FCC) των Η.Π.Α. ........................................................ 145

Δήλωση συμμόρφωσης με το μέρος 15 των κανονισμών FCC ....................................... 145
Μέρος 68 κανονισμών FCC - Τηλεπικοινωνίες ................................................................ 145
Ομοσπονδιακός νόμος περί προστασίας χρηστών τηλεφωνίας (Η.Π.Α.) ........................ 146

Καναδικό Υπουργείο Επικοινωνιών ................................................................................................. 147

Σημείωση για τους περιορισμούς στον Καναδά ............................................................... 147

Άλλες πληροφορίες σχετικά με κανονισμούς ................................................................................... 148

Πληροφορίες σχετικά με κανονισμούς για χώρες/περιοχές της ΕΕ ................................. 148
Σημείωση προειδοποίησης για τις τηλεπικοινωνίες στη Νέα Ζηλανδία ........................... 148
Σημείωση για τη Νότια Αφρική ......................................................................................... 149
Προειδοποίηση κλάσης A BSMI για την ΤΑΪΒΑΝ ............................................................ 149

Ευρετήριο ........................................................................................................................................................ 151

vi

ELWW

background image

1