HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Δήλωση συμμόρφωσης

background image

Δήλωση συμμόρφωσης

Δήλωση συμμόρφωσης

σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC, Οδηγία 17050-1 και EN 17050-1
Επωνυμία κατασκευαστή:

Hewlett-Packard Company

Διεύθυνση κατασκευαστή:

11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

Η πιο πάνω εταιρεία δηλώνει ότι το προϊόν

Όνομα προϊόντος:

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory

Ρυθμιστικός αριθμός μοντέλου:

2)

BOISB-0308-00

Αριθμοί προϊόντων:

Q3701-60001, Q3701-60002, Q3701-60004

Προαιρετικός εξοπλισμός προϊόντος

Όλα

πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές προϊόντος:

Ασφάλεια:

IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11

EMC
(Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα):

CISPR22:1997 / EN55022:1998 - Κλάση A

1)3)

EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003
FCC Τίτλος 47 CFR, Τμήμα 15 Κλάση Α

3)

/ ICES-003, τεύχος 4

GB9254-1998, GB17625.1-1998 / CNS13438

Τηλεπικοινωνίες:

Κανονισμοί FCC Μέρος 68
TBR-21:1998

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Το προϊόν που αναφέρεται στο παρόν έντυπο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 89/336/

ΕΟΚ, περί χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ και περί R&TTE 1999/5/ΕΚ (Παράρτημα II) και φέρει την αντίστοιχη σήμανση CE

.

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο συνθήκες: (1) δεν
επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) θα πρέπει να αποδέχεται κάθε παρεμβολή που πιθανόν θα λαμβάνει,
συμπεριλαμβανομένων και των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

1) Το προϊόν υποβλήθηκε σε δοκιμή, στο βασικό του μοντέλο, με τη χρήση Η/Υ της Hewlett-Packard.

Δοκιμή συμμόρφωσης του προϊόντος με το πρότυπο, με εξαίρεση το άρθρο 9.5, το οποίο ακόμα δεν ισχύει.

2) Για ρυθμιστικούς λόγους, σε αυτό το προϊόν έχει εκχωρηθεί ένας ρυθμιστικός αριθμός μοντέλου. Ο αριθμός αυτός δεν πρέπει να συγχέεται
με την ονομασία του προϊόντος ή τους αριθμούς του προϊόντος.

3) Προειδοποίηση: Πρόκειται για προϊόν κλάσης Α. Σε οικιακό περιβάλλον, αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις
ραδιοσυχνότητες και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Boise, Idaho 83714-1021, USA

24 Οκτωβρίου 2007

Μόνο για θέματα σχετικά με κανονισμούς, επικοινωνήστε με:

Υπεύθυνος
επικοινωνίας για
την Ευρώπη:

Τοπική αντιπροσωπεία Πωλήσεων και Σέρβις της Hewlett-Packard ή Hewlett-Packard Gmbh,Department HQ-TRE /
Standards Europe, Herrenberger Straίe 140, D-71034 Bφblingen, Germany, (Φαξ: +49-7031-14-3143)

Υπεύθυνος
επικοινωνίας για τις
Η.Π.Α.:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA,
(Τηλ.: 208-396-6000)

144 Παράρτημα Γ Πληροφορίες σχετικά με κανονισμούς

ELWW

background image

Ομοσπονδιακή επιτροπή τηλεπικοινωνιών (FCC) των

Η.Π.Α.

Δήλωση συμμόρφωσης με το μέρος 15 των κανονισμών FCC

Ο εξοπλισμός αυτός έχει δοκιμαστεί και διαπιστώθηκε ότι πληροί τα όρια που ισχύουν για τις ψηφιακές
συσκευές κλάσης Α, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά προορίζονται να
παρέχουν εύλογη προστασία από τις επιβλαβείς παρεμβολές όταν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σε
εμπορικό περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει
ραδιοσυχνοτική ενέργεια και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο
οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία αυτού του
εξοπλισμού σε οικιστική περιοχή ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, οπότε ο χρήστης
θα είναι υποχρεωμένος να διορθώσει τις παρεμβολές με δικά του έξοδα.

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!

Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του εξαρτήματος φαξ που δεν είναι εγκεκριμένη ρητά από

την HP μπορεί να ακυρώσει το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η χρήση καλωδίου διασύνδεσης με θωράκιση είναι απαραίτητη για την τήρηση των

προδιαγραφών σχετικά με τις συσκευές κλάσης Α των κανονισμών FCC.

Μέρος 68 κανονισμών FCC - Τηλεπικοινωνίες

Εάν σας ζητηθεί, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να παρέχετε στην τηλεφωνική εταιρεία τις παρακάτω
πληροφορίες σχετικά με την κάρτα SocketModem που περιλαμβάνεται στο προϊόν:

Κατασκευαστής:

Multi-Tech Systems, Inc.

2205 Woodale Drive

Mounds View, MN 55112

USA

Εμπορική ονομασία:

ModemModule

Αριθμός μοντέλου:

MT5634SMI

Αρ. μητρώου FCC:

AU7-USA-25814-M5-E

Ισοδυναμία κωδωνισμού (REN):

0.3B

Σπονδυλωτή υποδοχή βύσματος (USOC):

RJ11C ή RJ11W (μίας γραμμής)

Κέντρο σέρβις στις Η.Π.Α.:

Η.Π.Α.

(763) 785-3500

(763) 785-9874 Φαξ

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τους κανονισμούς FCC, μέρος 68. Η συσκευή Socket Modem
περιλαμβάνει μια ετικέτα που περιέχει, μεταξύ άλλων πληροφοριών, τον αριθμό μητρώου FCC και τον
αριθμό ισοδυναμίας κωδωνισμού (REN) για αυτόν τον εξοπλισμό. Εάν σας ζητηθεί, θα πρέπει να
δώσετε αυτές τις πληροφορίες στην τηλεφωνική σας εταιρεία. Ο αριθμός REN χρησιμοποιείται για να
προσδιοριστεί πόσες συσκευές επιτρέπεται να συνδεθούν στην τηλεφωνική γραμμή. Η σύνδεση
συσκευών με μεγάλο άθροισμα αριθμών REN στην ίδια γραμμή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι
συσκευές να μην ηχήσουν σε κάποια εισερχόμενη κλήση. Στις περισσότερες τοποθεσίες, αλλά όχι σε
όλες, το άθροισμα των αριθμών REN δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το πέντε (5,0). Για να βεβαιωθείτε

ELWW