HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της Hewlett-Packard

background image

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της Hewlett-Packard

ΠΡΟΪΟΝ ΗΡ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300

1 έτος, Περιορισμένη εγγύηση

Η HP εγγυάται σε εσάς, τον πελάτη και τελικό χρήστη, ότι το υλικό και τα βοηθητικά εξαρτήματα της HP δεν θα
παρουσιάσουν κανένα ελάττωμα όσον αφορά τα υλικά και την κατασκευή τους μετά την ημερομηνία αγοράς τους
και για το διάστημα που προσδιορίζεται παραπάνω. Αν η HP λάβει ειδοποίηση για τέτοια ελαττώματα κατά τη
διάρκεια της περιόδου εγγύησης, θα προχωρήσει, κατά την κρίση της, σε επισκευή ή αντικατάσταση των
προϊόντων που θα αποδειχθούν ελαττωματικά. Τα προϊόντα με τα οποία θα αντικατασταθούν τα προηγούμενα
μπορεί να είναι καινούργια ή αντίστοιχης απόδοσης με καινούργιο προϊόν.

Η HP παρέχει εγγύηση για τα προϊόντα λογισμικού της αναφορικά με ελαττωματικά υλικά και πλημμελή κατασκευή
και εγγυάται την ομαλή εκτέλεση των προγραμματισμένων λειτουργιών τους, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα
λογισμικού έχουν εγκατασταθεί σωστά και χρησιμοποιούνται σωστά. Αν η HP λάβει ειδοποίηση για τέτοια
ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, θα προχωρήσει σε αντικατάσταση του λογισμικού που δεν
εκτελεί τις οδηγίες προγραμματισμού του λόγω τέτοιων ελαττωμάτων.

Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία των προϊόντων HP θα είναι απρόσκοπτη και χωρίς σφάλματα. Αν η HP δεν
έχει τη δυνατότητα, μέσα σε εύλογο χρόνο, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε προϊόν στην
κατάσταση που περιγράφεται από την εγγύηση, ο πελάτης δικαιούται επιστροφής του ποσού αγοράς, με την
προϋπόθεση ότι το προϊόν θα επιστραφεί έγκαιρα στη HP.

Τα προϊόντα της HP μπορεί να περιέχουν ανακατασκευασμένα εξαρτήματα, ισοδύναμης απόδοσης με τα
καινούργια ή εξαρτήματα που μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν περιστασιακά.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ελαττωμάτων που αποτελούν απόρροια: (α) ακατάλληλης ή ανεπαρκούς
συντήρησης ή βαθμονόμησης, (β) λογισμικού, διασύνδεσης, εξαρτημάτων ή υλικών που δεν προέρχονται από
τη HP, (γ) μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης ή κακής χρήσης, (δ) λειτουργίας εκτός των δημοσιευμένων
προδιαγραφών περιβάλλοντος του προϊόντος ή (ε) εσφαλμένης προετοιμασίας θέσης ή ακατάλληλης συντήρησης.

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ
ΓΡΑΠΤΗ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, Η ΗΡ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή
ΟΡΟ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΚΟΠΟ. Σε ορισμένες χώρες/περιοχές, πολιτείες ή επαρχίες δεν επιτρέπεται ο περιορισμός της διάρκειας μιας
σιωπηρής εγγύησης, συνεπώς, ο ανωτέρω περιορισμός μπορεί να μην ισχύει στην περίπτωσή σας. Η παρούσα
εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Μπορεί επίσης να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία
διαφέρουν από χώρα/περιοχή σε χώρα/περιοχή, από πολιτεία σε πολιτεία ή από επαρχία σε επαρχία. Η
περιορισμένη εγγύηση της HP ισχύει σε κάθε χώρα/περιοχή όπου η HP παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για το
συγκεκριμένο προϊόν και σε κάθε χώρα/περιοχή όπου η HP εμπορεύεται το προϊόν. Το επίπεδο εξυπηρέτησης
βάσει εγγύησης που θα λάβετε μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις τοπικές προδιαγραφές. Η HP δεν πρόκειται να
τροποποιήσει το προϊόν όσον αφορά τη μορφή, την εφαρμογή ή τη λειτουργία του, ώστε να λειτουργεί σε χώρα/
περιοχή για την οποία δεν υπήρξε εξ αρχής καμία τέτοια πρόβλεψη, για νομικούς και κανονιστικούς λόγους.

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΕΧΕΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΣΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η HP Ή ΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΓΙΑ
ΑΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ
ΚΕΡΔΟΥΣ Ή ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή
ΑΛΛΟΥ. Σε ορισμένες χώρες/περιοχές, πολιτείες ή επαρχίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των
περιστασιακών ή παρεπόμενων ζημιών, συνεπώς, ο ανωτέρω περιορισμός μπορεί να μην ισχύει στην περίπτωσή
σας.

134 Παράρτημα Α Σέρβις και τεχνική υποστήριξη

ELWW

background image

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΑΛΛΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΕΣΑΣ.

ELWW

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της Hewlett-Packard 135