HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Ograniczona gwarancja firmy Hewlett-Packard

background image

Ograniczona gwarancja firmy Hewlett-Packard

PRODUKT HP

OKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI

Analogowa przystawka faksująca HP LaserJet MFP Analog Fax
Accessory 300

Ograniczona roczna gwarancja

Firma HP gwarantuje użytkownikowi końcowemu, że zakupione urządzenie i akcesoria w okresie objętym
gwarancją będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Jeżeli firma HP zostanie powiadomiona o tego typu
usterkach w okresie gwarancyjnym, według własnego uznania przeprowadzi naprawę lub wymianę produktu
uznanego za wadliwy. Produkty mogą zostać wymienione na nowe lub o zbliżonej wydajności.

Firma HP gwarantuje, że podczas obowiązywania gwarancji oprogramowanie firmy HP nie ulegnie awarii z powodu
wad materiałowych i produkcyjnych, jeśli zostało poprawnie zainstalowane i było prawidłowo używane. Jeżeli firma
HP otrzyma zawiadomienie o powstaniu usterek w okresie gwarancyjnym, wymieni oprogramowanie niedziałające
z powodu tych usterek.

Firma HP nie gwarantuje nieprzerwanego ani bezbłędnego działania produktu firmy HP. Jeśli firma HP nie może
w rozsądnym czasie dokonać wymiany produktu lub naprawy, po której produkt będzie w stanie jak sprzed awarii,
klient ma prawo do zwrotu kosztów zakupu produktu w zamian za jego zwrot.

Produkty firmy HP mogą zawierać zregenerowane części odpowiadające wydajnością nowym lub użytym
sporadycznie.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z (a) niewłaściwej lub nieodpowiedniej konserwacji lub kalibracji,
(b) użycia oprogramowania, interfejsów, części lub materiałów eksploatacyjnych firm innych niż firmy HP, (c)
nieautoryzowanej modyfikacji lub nieprawidłowego używania, (d) korzystania z urządzenia niezgodne z podanym
środowiskiem eksploatacji lub (e) niewłaściwego przygotowania bądź obsługi stanowiska pracy.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO LOKALNE POWYŻSZE GWARANCJE SĄ JEDYNYMI
PRZYSŁUGUJĄCYMI KLIENTOWI I NIE SĄ UDZIELANE ŻADNE INNE, PISEMNE ANI USTNE, GWARANCJE
JAWNE I DOROZUMIANE. W SZCZEGÓLNOŚCI FIRMA HP NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z TYTUŁU ŻADNYCH GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB GWARANCJI SPRZEDAŻY, DOSTATECZNEJ
JAKOŚCI PRODUKTÓW ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Niektóre kraje/regiony, stany lub
prowincje nie zezwalają na ograniczenia okresu gwarancji dorozumianej, dlatego powyższe ograniczenia lub
wyłączenia mogą nie dotyczyć użytkownika. Ta gwarancja daje użytkownikowi określone przywileje prawne,
a oprócz tego użytkownik może mieć inne prawa zależnie od kraju/regionu, stanu lub okręgu. Ograniczona
gwarancja firmy HP jest ważna w każdym kraju/regionie lub obszarze, w którym udzielana jest pomoc techniczna
firmy HP dla tego produktu oraz gdzie firma HP oferuje dany produkt na rynku. Poziom usług gwarancyjnych może
różnić się w zależności od lokalnych standardów. Z powodu uregulowań prawnych firma HP nie zmieni formy,
zastosowania ani sposobu działania produktu w kraju/regionie, dla którego nie został on przeznaczony.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE ŚRODKI ZARADCZE ZAWARTE W TYM
OŚWIADCZENIU GWARANCYJNYM SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI
DOSTĘPNYMI DLA UŻYTKOWNIKA. Z WYJĄTKIEM OPISANYCH POWYŻEJ SYTUACJI FIRMA HP ANI JEJ
DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH ANI ZA SZKODY
BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, NASTĘPCZE (ŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW), ANI ZA
INNE SZKODY, W OPARCIU O UMOWĘ, WYNIKAJĄCE Z DZIAŁANIA W ZŁEJ WIERZE LUB Z INNEGO
TYTUŁU. Niektóre kraje/regiony, stany lub okręgi nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód
przypadkowych lub wynikowych, dlatego powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie dotyczyć użytkownika.

WARUNKI GWARANCJI ZAWARTE W TEJ UMOWIE, Z WYJĄTKIEM ZAKRESU DOZWOLONEGO PRZEZ
PRAWO, NIE WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ I STANOWIĄ DODATEK DO
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OBOWIĄZKOWYCH PRZEWIDYWANYCH PRZEZ PRAWO,
DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY NINIEJSZEGO PRODUKTU UŻYTKOWNIKOWI.

126 Załącznik A Obsługa i pomoc techniczna

PLWW