HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Dodawanie numeru do istniejącej listy szybkiego wybierania

background image

Dodawanie numeru do istniejącej listy szybkiego wybierania

Dodawanie numeru do istniejącej listy szybkiego wybierania w urządzeniach HP LaserJet 4345mfp,

9040/9050mfp i 5035mfp oraz HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

Dotknij ikony

FAKS

na głównym ekranie panelu sterowania, aby wyświetlić ekran faksu.

2.

Dotknij opcji

Szybkie wybieranie

, aby wyświetlić ekran Szybkie wybieranie.

3.

Dotknij pola wyboru obok listy szybkiego wybierania. Aby wyświetlić nazwę szybkiego wybierania,
można użyć strzałek przewijania.

4.

Dotknij opcji

Szczegóły

, aby wyświetlić listę numerów szybkiego wybierania.

5.

Dotknij opcji

Następny nr

.

6.

Wpisz numer za pomocą klawiatury. Powtórz ten krok, aby wprowadzić wszystkie numery
szybkiego wybierania.

7.

Dotknij opcji

OK

, aby zatwierdzić numer szybkiego wybierania.

Dodawanie numeru do listy szybkiego wybierania na urządzeniach HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP,

M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, HP Color LaserJet CM4730 MFP i z serii

CM6040 MFP

1.

Dotknij ikony

FAKS

na panelu sterowania, aby wyświetlić ekran faksu.

2.

Dotknij opcji

Numery szybkiego wybierania

, aby wyświetlić ekran Szybkie wybieranie.

3.

Dotknij numeru

Szybkie wybieranie

z listy, która ma być edytowana.

4.

Dotknij pola

Numery faksów

, aby wyświetlić klawiaturę.

5.

Używając klawiatury, wpisz numer faksu, aby dodać go do listy szybkiego wybierania.

UWAGA:

Domyślnie kursor jest ustawiany w wolnym miejscu poniżej ostatnio wprowadzonego

numeru faksu na liście szybkiego wybierania.

6.

Dotknij opcji

OK

, aby wrócić do ekranu

Numery szybkiego wybierania

.

7.

Dotknij opcji

OK

, aby wrócić do ekranu faksu.

88

Rozdział 3 Użytkowanie faksu

PLWW

background image

Przypisywanie list szybkiego wybierania do przycisków

szybkiego dostępu

Klawiatura szybkiego dostępu umożliwia wysłanie faksów do odbiorców z listy szybkiego wybierania
przez dotknięcie przycisku szybkiego dostępu. Jednak przed użyciem przycisków szybkiego dostępu
należy utworzyć listę szybkiego wybierania i przypisać nazwę szybkiego wybierania do przycisku
szybkiego dostępu.

Przypisywanie szybkiego wybierania do klawisza szybkiego dostępu w

urządzeniach HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, oraz HP Color LaserJet

4730mfp i 9500mfp

1.

Utwórz nazwę szybkiego wybierania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji

Tworzenie

i usuwanie list numerów szybkiego wybierania na stronie 86

.

2.

Dotknij opcji

Konfiguruj

na ekranie faksu, aby wyświetlić ekran Konfiguracja przycisków szybkiego

dostępu.

3.

Dotknij dowolnego numeru oznaczonego jako

(Dostępny)

, do którego chcesz przypisać nazwę

szybkiego wybierania.

4.

Na

Lista szybkiego wybierania

zaznacz pole wyboru nazwy szybkiego wybierania, która ma zostać

przypisana do klawisza.

5.

Dotknij opcji

OK

.

6.

Dotknij opcji

OK

, aby zatwierdzić te ustawienia.

Czyszczenie lub ponowne przypisywanie list szybkiego wybierania do

klawiszy szybkiego dostępu w urządzeniach HP LaserJet 4345mfp i

9040/9050mfp, oraz HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp

Aby usunąć przypisanie listy szybkiego wybierania do przycisku szybkiego dostępu, należy wykonać
następujące kroki.

1.

Dotknij przycisku

Konfiguruj

na klawiaturze przycisków szybkiego dostępu, aby wyświetlić ekran

Konfiguracja przycisków szybkiego dostępu.

2.

Dotknij przycisku numeru z nazwą szybkiego wybierania przeznaczoną do usunięcia.

3.

Zostanie wyświetlony ekran z komunikatem Przycisk jest już skonfigurowany. Dotknij opcji

Usuń

,

aby usunąć przypisanie nazwy szybkiego wybierania do przycisku szybkiego dostępu, dotknij opcji

Przypisz ponownie

, aby przypisać do klawisza inną nazwę szybkiego wybierania; albo dotknij opcji

Anuluj

, aby wrócić do ekranu Konfiguracji przycisków szybkiego dostępu.

4.

Dotknij opcji

OK

, aby zatwierdzić te ustawienia.

PLWW