HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Przeglądarka sieci Web

background image

Przeglądarka sieci Web

Urządzenie MFP zawiera wbudowany serwer internetowy (EWS). Dzięki serwerowi EWS przy użyciu
przeglądarki sieci Web można uzyskać dostęp i konfigurować ustawienia faksu analogowego opisane
w niniejszym rozdziale.

Aby za pomocą przeglądarki sieci Web uzyskać dostęp do ustawień faksu serwera EWS, należy
wykonać następujące kroki.

1.

W pasku adresu URL przeglądarki wpisz adres IP urządzenia MFP i naciśnij klawisz

Enter

, aby

wyświetlić ekran Konfiguracja urządzenia MFP. Aby uzyskać adres IP urządzenia MFP, wydrukuj
stronę konfiguracji urządzenia MFP.

UWAGA:

Jeśli używane jest narzędzie DSS, serwer EWS wyświetli komunikat z informacją, że

ustawienia kontroluje program DSS. Ustawienia można wówczas zmienić tylko z poziomu
programu DSS.

2.

Kliknij kartę Wysyłanie cyfrowe.

3.

Kliknij kartę Wyślij faks, aby wyświetlić ekran Ustawienia konfiguracji faksu.

4.

Na ekranie Ustawienia faksu wprowadź odpowiednie ustawienia i kliknij przycisk OK, aby je
zaakceptować. Wybierz opcję Zaawansowane, aby wyświetlić ekran Zaawansowane ustawienia
modemu urządzenia MFP, zawierający dodatkowe ustawienia faksu. Informacje o ustawieniach
znaleźć można w zawartych w tej instrukcji opisach ustawień.

5.

Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach kliknij przycisk OK, aby je zaakceptować.