Pomocník služby HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series

background image
background image
background image

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300

Príručka k faxu

background image

Autorské a licenčné práva

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Kopírovanie, upravovanie alebo preklad bez
predchádzajúceho písomného súhlasu sú
zakázané s výnimkou podmienok, ktoré
povoľujú zákony o autorských právach.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente
sa môžu meniť bez upozornenia.

V záruke dodanej spolu s týmito produktmi a
službami sú uvedené výlučne záruky
týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti
HP. Žiadne informácie v tomto dokumente by
sa nemali chápať ako dodatočná záruka.
Spoločnosť HP nebude zodpovedná za
technické ani textové chyby, ani vynechané
časti v tomto dokumente.

Edition 1, 04/2008

Číslo publikácie: Q3701-91081

Ochranné známky

Microsoft® a Windows® sú v USA
registrované ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation.

Všetky produkty spomínané v texte môžu byť
ochrannými známkami príslušných
spoločností.

Miestne zákony niektorých krajín/regiónov
môžu zakazovať používanie tohto produktu
mimo územia príslušných krajín/regiónov.
Vo väčšine krajín/regiónov zákon prísne
zakazuje pripájať neschválené
telekomunikačné zariadenia (faxy)
k verejným telefónnym sieťam.

ENERGY STAR® a logo ENERGY STAR®
sú v USA registrované ochranné známky
americkej agentúry na ochranu životného
prostredia United States Environmental
Protection Agency.

background image

Obsah

1 Nastavenie

Súčasti zahrnuté vo faxovom príslušenstve ......................................................................................... 2
Inštalácia faxového príslušenstva ........................................................................................................ 3

Inštalácia a výmena faxového príslušenstva v zariadení HP LaserJet 9040/9050mfp ........ 3
Inštalácia a výmena faxového príslušenstva v zariadení HP LaserJet 4345mfp ................. 6
Inštalácia a výmena faxového príslušenstva v zariadení HP LaserJet M4345 MFP ......... 10
Inštalácia a výmena faxového príslušenstva v zariadeniach HP Color LaserJet 4730mfp
a HP Color LaserJet CM4730 MFP ................................................................................... 12
Inštalácia a výmena faxového príslušenstva v zariadeniach HP LaserJet M5025 MFP
a M5035 MFP .................................................................................................................... 20
Inštalácia a výmena faxového príslušenstva v zariadení HP Color LaserJet série
CM6040 MFP ..................................................................................................................... 23
Inštalácia a výmena faxového príslušenstva v zariadení HP LaserJet M9040 MFP/
M9050 MFP ....................................................................................................................... 31

Overenie činnosti faxu ........................................................................................................................ 35
Požadované faxové nastavenia ......................................................................................................... 36

Fax Configuration Wizard (Sprievodca konfiguráciou faxu) ............................................... 36
Prístup k ponuke s faxovými nastaveniami ........................................................................ 36
Nastavenie alebo overenie dátumu a času v zariadeniach HP LaserJet 4345mfp a
9040/9050mfp alebo HP Color LaserJet 4730mfp a 9500mfp ........................................... 37
Nastavenie alebo overenie dátumu a času v zariadeniach HP LaserJet série M3035
MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP
a HP Color LaserJet série CM4730 MFP a CM6040 MFP ................................................ 37
Nastavenie, overenie alebo zmena krajiny/regiónu zariadenia MFP alebo faxového
príslušenstva ...................................................................................................................... 37
Nastavenie hlavičky faxu ................................................................................................... 38

2 Úprava nastavení faxov

Konfigurácia faxu na diaľku ................................................................................................................ 42

Webový prehľadávač ......................................................................................................... 42
HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 42
Pomôcka HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility ..................................... 43

Nastavenia odosielania faxov ............................................................................................................. 44

Nastavenie zisťovania oznamovacieho tónu ..................................................................... 44
Nastavenie prekrytia hlavičkou (odchádzajúce faxy) ......................................................... 44

SKWW

iii

background image

Nastavenie režimu vytáčania ............................................................................................. 45
Nastavenie predvoľby vytáčaného čísla ............................................................................ 46
Nastavenie pravidiel opätovného vytáčania ...................................................................... 47

Nastavenie opätovného vytáčania, ak je číslo obsadené ................................. 47
Nastavenie opätovného vytáčania, ak číslo neodpovedá ................................. 48
Nastavenie intervalu opätovného vytáčania ...................................................... 49

Nastavenie rozlíšenia odchádzajúceho faxu ..................................................................... 50
Nastavenie účtovacích kódov ............................................................................................ 50
Nastavenie režimu kompresie JBIG .................................................................................. 51
Zmena nastavení ostrosti .................................................................................................. 52
Zmena nastavenia pozadia ................................................................................................ 53
Zmena nastavenia jasu ...................................................................................................... 53
Aktivácia potvrdenia faxového čísla ................................................................................... 54
Aktivácia porovnania faxového čísla s rýchlou voľbou ...................................................... 54

Nastavenia prijímania faxov ............................................................................................................... 55

Nastavenie počtu zazvonení pred prijatím hovoru ............................................................. 55
Označenie prijatých faxov (prichádzajúce faxy) ................................................................ 55
Nastavenie prispôsobenia strane ...................................................................................... 56
Nastavenie zásobníka na papier ....................................................................................... 57
Nastavenie cieľovej priehradky .......................................................................................... 58
Blokovanie prichádzajúcich faxov ...................................................................................... 58

Vytvorenie zoznamu blokovaných faxov ........................................................... 59
Odstránenie čísel zo zoznamu blokovaných faxov ........................................... 59
Vymazanie všetkých čísel zo zoznamu blokovaných faxov .............................. 60

Zapnutie výberu adresáta .................................................................................................. 61
Zmena nastavení oznamovania ......................................................................................... 62

Nastavenie režimu opravy chýb ......................................................................................................... 63
Nastavenie hlasitosti modemu ........................................................................................................... 64
Nastavenie hlasitosti zvonenia ........................................................................................................... 65

3 Používanie faxu

Obrazovka funkcií faxu ....................................................................................................................... 68

Obrazovka funkcií faxu zariadení HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp, HP Color
LaserJet 4730mfp a 9500mfp ............................................................................................ 68
Obrazovka funkcií faxu na zariadeniach HP LaserJet série M3035 MFP, M3027 MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet
série CM4730 MFP a CM6040 MFP .................................................................................. 69

Panel správ o stave ............................................................................................................................ 71
Odoslanie faxu ................................................................................................................................... 72

Odoslanie faxu – manuálne zadávanie čísla (čísel) .......................................................... 72
Odoslanie faxu pomocou rýchlej voľby .............................................................................. 75
Odoslanie faxu pomocou dotykových tlačidiel rýchlej voľby .............................................. 77
Vyhľadávanie v zozname rýchlej voľby podľa mena ......................................................... 78
Odoslanie faxu prostredníctvom čísel telefónneho zoznamu ............................................ 79

iv

SKWW

background image

Vyhľadávanie v telefónnom zozname faxu softvéru DSS .................................................. 81

Zrušenie faxu ...................................................................................................................................... 83

Zrušenie aktuálneho faxového prenosu ............................................................................. 83
Zrušenie všetkých čakajúcich faxov .................................................................................. 83

Prijímanie faxov .................................................................................................................................. 85
Vytvorenie a vymazanie zoznamov rýchlej voľby ............................................................................... 86

Vytvorenie zoznamu rýchlej voľby ..................................................................................... 86
Vymazanie zoznamu rýchlej voľby .................................................................................... 87
Vymazanie jedného čísla zo zoznamu rýchlej voľby ......................................................... 87
Pridanie čísla do existujúceho zoznamu rýchlej voľby ....................................................... 88

Priradenie zoznamov rýchlej voľby dotykovým tlačidlám ................................................................... 89

Priradenie rýchlej voľby dotykovým tlačidlám na zariadeniach HP LaserJet 4345mfp,
9040/9050mfp, HP Color LaserJet 4730mfp a 9500mfp ................................................... 89
Vymazanie alebo opätovné priradenie zoznamov rýchlej voľby dotykovým tlačidlám na
zariadeniach HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp, HP Color LaserJet 4730mfp a
9500mfp ............................................................................................................................. 89

Hlasové hovory a opakovania ............................................................................................................ 90

Fax Call Report (Výpis faxových volaní) ............................................................................ 90
Fax Activity Log (Denník činností faxu) ............................................................................. 90
T.30 Report (Výpis protokolu T.30) .................................................................................... 90

Bezpečnostné nastavenia ................................................................................................................. 91

Zmena kódu PIN ............................................................................................................... 91

Nastavenie posielania faxov ďalej ...................................................................................................... 93
Plánovanie tlače faxov (blokovanie pamäte) ..................................................................................... 95

Priebeh tlače faxov ............................................................................................................ 95
Zapnutie a vypnutie plánu tlače faxov ............................................................................... 96
Vytvorenie plánu tlače faxov .............................................................................................. 97

Používanie faxu v sieťach VoIP ....................................................................................................... 100

4 Riešenie problémov s faxom

Je fax nastavený správne? ............................................................................................................... 102

Aký typ telefónnej linky používate? .................................................................................. 102
Používate zariadenie na ochranu proti nárazovému prúdu? ........................................... 102
Využívate službu hlasových správ niektorej telefónnej spoločnosti alebo
odkazovač? ...................................................................................................................... 103

Kontrola stavu faxového príslušenstva ............................................................................................. 104
Funkcia Fax nefunguje ..................................................................................................................... 105
Všeobecné problémy s faxom .......................................................................................................... 106
Problémy s prijímaním faxov ............................................................................................................ 108
Problémy s odosielaním faxov ......................................................................................................... 110
Chybové kódy ................................................................................................................................... 111
Chybové hlásenia faxu ..................................................................................................................... 112

Hlásenia pri odosielaní faxov ........................................................................................... 113
Hlásenia pri prijímaní faxov ............................................................................................. 114

SKWW

v

background image

Denníky a výpisy faxu ...................................................................................................................... 116

Tlač výpisu faxových hovorov (s miniatúrou) ................................................................... 116

Plánovanie tlače výpisov faxových hovorov .................................................... 117

Tlač denníka činnosti faxového prístroja ......................................................................... 118
Tlač výpisu účtovacieho kódu .......................................................................................... 119
Vymazanie denníka činnosti faxového prístroja a výpisu účtovacieho kódu ................... 120
Tlač výpisu blokovaných faxov ........................................................................................ 121
Tlač výpisu zoznamu rýchlej voľby .................................................................................. 121

Nastavenia služby ............................................................................................................................ 122
Inovácia firmvéru .............................................................................................................................. 124

Príloha A Servis a podpora

Vyhlásenie spoločnosti Hewlett-Packard o obmedzenej záruke ...................................................... 126
Oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti HP ..................................................................... 127

Sieť WWW ....................................................................................................................... 127
E-mail ............................................................................................................................... 127
Telefón ............................................................................................................................. 127

Príloha B Špecifikácie

Špecifikácia produktu faxového príslušenstva ................................................................................. 130
Náhradné súčasti a príslušenstvo .................................................................................................... 131

Príloha C Regulačné informácie

Environmental Product Stewardship Program (Program výroby ekologických produktov) .............. 134
Vyhlásenie o zhode .......................................................................................................................... 135
US Federal Communications Commission (Federálna komisia USA pre komunikáciu) .................. 136

Vyhlásenie o zhode FCC, časť 15 ................................................................................... 136
Predpis FCC, časť 68 Telecom ....................................................................................... 136
Telephone Consumer Protection Act (USA, Zákon na ochranu používateľov
telefonických služieb) ....................................................................................................... 137

Canadian Department of Communications (Kanadské ministerstvo komunikácií) ........................... 138

Upozornenie o obmedzeniach pre Kanadu ..................................................................... 138

Ďalšie regulačné informácie ............................................................................................................. 139

Právne informácie pre krajiny/regióny EÚ ....................................................................... 139
Upozornenie spoločnosti New Zealand Telecom ............................................................ 139
Upozornenie pre používateľov v Južnej Afrike ................................................................ 140
Upozornenie agentúry BSMI, trieda A pre Taiwan .......................................................... 140

Register ............................................................................................................................................................ 141

vi

SKWW

background image

1