HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Aktivácia potvrdenia faxového čísla

background image

Aktivácia potvrdenia faxového čísla

Po povolení potvrdenia faxových čísel musíte faxové číslo dvakrát zadať, aby sa overila jeho správnosť.
Predvolené nastavenie tejto funkcie je

Disabled (Vypnuté)

.

Aktivácia potvrdenia faxového čísla na zariadeniach HP LaserJet série M3025 MFP, M3027 MFP, M4345

MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet série CM4730 MFP a CM6040

MFP

1.

Ak chcete otvoriť ponuku Administration (Spravovanie), dotknite sa ikony

Administration

(Spravovanie)

na ovládacom paneli.

2.

Posuňte sa na položku

Initial Setup (Úvodné nastavenie)

a potom na položku

Send Setup

(Nastavenie odosielania)

a dotknite sa ich.

3.

Posuňte sa na položku

Fax Number Confirmation (Potvrdenie faxového čísla)

a dotknite sa jej.

4.

Dotknite sa položky

Enable (Zapnúť)

.

5.

Dotknite sa položky

Save (Uložiť)

.