HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Odstránenie čísel zo zoznamu blokovaných faxov

background image

Odstránenie čísel zo zoznamu blokovaných faxov

Odstránenie čísel zo zoznamu blokovaných faxov na zariadeniach HP LaserJet 4345mfp a 9040/9050mfp

a HP Color LaserJet 4730mfp a 9500mfp

1.

Ak chcete zobraziť hlavnú ponuku, stlačte tlačidlo

Menu (Ponuka)

na ovládacom paneli.

2.

Faxovú ponuku zobrazíte dotknutím sa položky

FAX

.

3.

Prejdite na položku

FAX RECEIVE (PRIJATIE FAXU)

a dotknite sa jej.

4.

Ponuku blokovaných faxov zobrazíte dotknutím sa položky

Blocked Fax List (Zoznam blokovaných

faxov)

.

5.

Dotknutím sa položky

Remove Blocked Number (Odstrániť blokované číslo)

zobrazíte zoznam

blokovaných telefónnych čísel.

SKWW

Nastavenia prijímania faxov

59

background image

6.

Posúvaním medzi číslami zvýraznite telefónne číslo, ktoré chcete odstrániť, a dotknutím ho
odstráňte. Tento krok zopakujte pri každom čísle, ktoré chcete odstrániť.

7.

Nastavovanie ukončíte dotknutím sa položky

OK

.

Odstránenie čísel zo zoznamu blokovaných faxov na zariadeniach HP LaserJet série M3025 MFP, M3027

MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet série CM4730

MFP a CM6040 MFP

1.

Ak chcete otvoriť ponuku Administration (Spravovanie), presuňte sa na ikonu

Administration

(Spravovanie)

na ovládacom paneli a dotknite sa jej.

2.

Prejdite na položku

Initial Setup (Úvodné nastavenie)

a dotknite sa jej.

3.

Dotknite sa položky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

4.

Prejdite na položku

Fax Receive Settings (Nastavenia prijímania faxov)

a dotknite sa jej.

5.

Ak chcete otvoriť ponuku blokovaných faxov, posuňte sa na položku

Blocked Fax List (Zoznam

blokovaných faxov)

a dotknite sa jej.

6.

Dotknutím sa položky

Remove Blocked Number (Odstrániť blokované číslo)

sprístupnite

klávesnicu.

7.

Zadajte číslo a dotknite sa položky

OK

.

8.

Ak chcete pridať ďalšie čísla, zopakujte kroky 5 a 6.