HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Vytvorenie zoznamu blokovaných faxov

background image

Vytvorenie zoznamu blokovaných faxov

Vytvorenie zoznamu blokovaných faxov na zariadeniach HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp, HP Color

LaserJet 4730mfp a 9500mfp

1.

Ak chcete zobraziť hlavnú ponuku, stlačte tlačidlo

Menu (Ponuka)

na ovládacom paneli.

2.

Faxovú ponuku zobrazíte dotknutím sa položky

FAX

.

3.

Prejdite na položku

FAX RECEIVE (PRIJATIE FAXU)

a dotknite sa jej.

4.

Ak chcete otvoriť ponuku blokovaných faxov, posuňte sa na položku

Blocked Fax List (Zoznam

blokovaných faxov)

a dotknite sa jej.

5.

Dotknutím sa položky

Add Blocked Number (Pridať blokované číslo)

sprístupnite klávesnicu.

6.

Zadajte číslo a dotknite sa položky

OK

.

7.

Ak chcete pridať ďalšie čísla, zopakujte kroky 5 a 6.

Vytvorenie zoznamu blokovaných faxov na zariadeniach HP LaserJet série M3025 MFP, M3027 MFP, M4345

MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet série CM4730 MFP a CM6040

MFP

1.

Ak chcete otvoriť ponuku Administration (Spravovanie), presuňte sa na ikonu

Administration

(Spravovanie)

na ovládacom paneli a dotknite sa jej.

2.

Prejdite na položku

Initial Setup (Úvodné nastavenie)

a dotknite sa jej.

3.

Dotknite sa položky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

4.

Prejdite na položku

Fax Receive Settings (Nastavenia prijímania faxov)

a dotknite sa jej.

5.

Ak chcete otvoriť ponuku blokovaných faxov, posuňte sa na položku

Blocked Fax List (Zoznam

blokovaných faxov)

a dotknite sa jej.

6.

Dotknutím sa položky

Add Blocked Number (Pridať blokované číslo)

sprístupnite klávesnicu.

7.

Zadajte číslo a dotknite sa položky

OK

.

8.

Ak chcete pridať ďalšie čísla, zopakujte kroky 5 a 6.