HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Inštalácia a výmena faxového príslušenstva v zariadeniach HP LaserJet M5025 MFP a M5035 MFP

background image

Inštalácia a výmena faxového príslušenstva v zariadeniach

HP LaserJet M5025 MFP a M5035 MFP

1.

Vybaľte faxové príslušenstvo zo škatule, ale nevyberajte ho z antistatického vrecka.

2.

Vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel.

3.

Na zadnej strane zariadenia odstráňte bočný kryt tak, že ho uchopíte prstami za vyznačené miesto
a vysuniete ho.

20

Kapitola 1 Nastavenie

SKWW

background image

4.

V prípade potreby snímte plastový kryt faxového príslušenstva z formátora. Do drážky v hornej
časti krytu vložte mincu a pomocou nej vyberte kryt z formátora.

5.

Uchopte kovovú úchytku a potiahnutím otvorte dvierka klietky formátora.

6.

Ak vymieňate používané faxové príslušenstvo, odpojte faxový kábel a vyberte príslušenstvo zo
zariadenia.

7.

Vyberte nové faxové príslušenstvo z antistatického vrecka.

UPOZORNENIE:

Faxové príslušenstvo obsahuje súčasti, ktoré sú citlivé na elektrostatické

výboje (ESD). Pri manipulácii s faxovým príslušenstvom používajte ochranu proti statickým
výbojom ako napríklad uzemňovací zápästný remienok, ktorý je pripevnený ku kovovému rámu
zariadenia, alebo sa kovového rámu zariadenia dotýkajte druhou rukou.

UPOZORNENIE:

Pri manipulácii s faxovým príslušenstvom nestláčajte žltý komponent na karte.

Mohlo by dôjsť k poškodeniu karty a nefunkčnosti faxu.

SKWW

Inštalácia faxového príslušenstva

21

background image

8.

Zarovnajte nové faxové príslušenstvo s čiernymi vodiacimi lištami faxového príslušenstva na
spodnej časti formátora. Telefónny konektor na faxovom príslušenstve by mal byť zarovnaný so
štvorcovým otvorom v klietke formátora.

9.

Zatlačte faxové príslušenstvo na miesto a skontrolujte, či je bezpečne pripojené k formátoru.

10.

Pripojte faxový kábel k novému faxovému príslušenstvu.

11.

Zatvorte dvierka klietky formátora.

12.

Znova nasaďte kryt formátora.

13.

Pripojte k zariadeniu napájací kábel a zapnite ho.

22

Kapitola 1 Nastavenie

SKWW