HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Prístup k ponuke s faxovými nastaveniami

background image

Prístup k ponuke s faxovými nastaveniami

Fax sa nastaví požadovaným spôsobom prostredníctvom príslušnej ponuky pre dané multifunkčné
zariadenie.

POZNÁMKA:

Ak v zozname nie je ponuka s faxovými nastaveniami, zrejme je zapnutý fax siete LAN.

Keď je aktivované faxovanie v sieti LAN, príslušenstvo k analógovému faxu je vypnuté a faxová ponuka
sa nezobrazuje. Naraz možno aktivovať iba jednu funkciu faxu – buď fax v sieti LAN, alebo analógový
fax. Jednotlivé funkcie faxu sú označené ikonou. Ak chcete použiť analógový fax, kým je zapnutý fax
siete LAN, použitím pomôcky HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility vypnite fax siete
LAN.

36

Kapitola 1 Nastavenie

SKWW

background image

Nastavenie alebo overenie dátumu a času v zariadeniach HP LaserJet

4345mfp a 9040/9050mfp alebo HP Color LaserJet 4730mfp a 9500mfp

Dátum a čas nastavený pre faxové príslušenstvo je zhodný s dátumom a časom na zariadení MFP. Ak
zariadenie MFP zapínate prvýkrát, zobrazí sa výzva na zadanie týchto informácií.

Pri overení alebo zmene nastavení dátumu a času postupujte podľa týchto krokov.

1.

Ak chcete zobraziť hlavnú ponuku, stlačte tlačidlo

Menu (Ponuka)

na ovládacom paneli.

2.

Faxovú ponuku zobrazíte dotknutím sa položky

FAX

.

3.

Ponuku s požadovaným faxovými nastaveniami zobrazíte dotknutím sa položky

FAX SETUP

REQUIRED (POŽADOVANÉ NASTAVENIE FAXU)

.

4.

Nastavenia zobrazíte dotknutím sa položky

DATE/TIME (DÁTUM/ČAS)

.

5.

Vyberte formát dátumu a potom zadajte dátum.

6.

Vyberte formát času a zadajte čas.

7.

Nastavenia potvrdíte dotknutím sa položky

OK

.