HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavenie posielania faxov ďalej

background image

Nastavenie posielania faxov ďalej

Nastavenie posielania faxov ďalej môžete využiť na posielanie všetkých prijatých faxov ďalej na iné
faxové číslo. Keď je zapnuté posielanie faxov ďalej, zariadenie MFP vytlačí prijatý fax (ak je tlač faxov
vypnutá, fax sa vytlačí len vtedy, ak sa táto funkcia opäť zapne) a pošle fax ďalej na číslo nastavené
pre posielanie faxov ďalej.

POZNÁMKA:

Ak je poslanie faxu ďalej na iné faxové číslo neúspešné, zariadenie pokus poslať fax

ďalej neopakuje. Všetky faxy sa posielajú ďalej pri vysokom alebo štandardnom rozlíšení.

Nastavenie posielania faxov ďalej zo zariadenia HP LaserJet 4345mfp a 9040/9050mfp a HP Color LaserJet

4730mfp a 9500mfp

1.

Ak chcete zobraziť hlavnú ponuku, stlačte tlačidlo

Menu (Ponuka)

na ovládacom paneli.

2.

Faxovú ponuku zobrazíte dotknutím sa položky

FAX

.

3.

Prejdite na položku

FAX RECEIVE (PRIJATIE FAXU)

a dotknite sa jej.

4.

Ak chcete otvoriť obrazovku na zadanie kódu PIN, posuňte sa na položku

FORWARD FAX

(POSLAŤ FAX ĎALEJ)

a dotknite sa jej.

5.

Pomocou klávesnice zadajte kód PIN (minimálne štvormiestne číslo) a dotknite sa položky

OK

. Ak

takýto kód PIN existuje, otvorí sa obrazovka Forward to Number (Poslať ďalej na číslo). Ak ste
si kód PIN nevytvorili, zobrazí sa výzva na kontrolu nového kódu PIN. Po jeho opätovnom zadaní
stlačte tlačidlo

OK

.

POZNÁMKA:

Kód PIN starostlivo uschovajte. Ak kód PIN stratíte, kontaktujte službu HP Service

Support, kde vám poradia, ako kód PIN obnovíte. Ďalšie informácie nájdete v časti

Oddelenie

starostlivosti o zákazníkov spoločnosti HP na strane 127

.

6.

Dotknutím sa položky

Fax Forwarding (Posielanie faxov ďalej)

otvoríte obrazovku s nastaveniami

FAX FORWARDING (POSIELANIE FAXOV ĎALEJ).

7.

Dotknutím sa položky

Forward to Number (Poslať ďalej na číslo)

sprístupnite klávesnicu.

8.

Ak chcete zapnúť posielanie faxov ďalej, zadajte faxové číslo na poslanie faxu ďalej a dotknite sa
položky

OK

.

Nastavenie posielania faxov ďalej zo zariadenia HP LaserJet série M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP,

M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet série CM4730 MFP a CM6040

MFP

1.

Ak chcete otvoriť ponuku Administration (Spravovanie), presuňte sa na ikonu

Administration

(Spravovanie)

na ovládacom paneli a dotknite sa jej.

2.

Ak chcete zobraziť ponuku možností predvolených úloh, dotknite sa položky

Default Job Options

(Možnosti predvolených úloh)

.

3.

Ak chcete zobraziť ponuku možností predvoleného faxu, dotknite sa položky

Default Fax Options

(Predvolené možnosti faxu)

.

4.

Obrazovku týkajúcu sa prijímania faxov zobrazíte dotknutím sa položky

Fax Receive (Prijatie

faxu)

.

5.

Dotknutím sa položky

Fax Forwarding (Posielanie faxov ďalej)

zobrazíte obrazovku na zadanie

kódu PIN.

SKWW

Nastavenie posielania faxov ďalej

93

background image

6.

Ak chcete otvoriť obrazovku Fax Forwarding (Posielanie faxov ďalej), pomocou klávesnice zadajte
kód PIN (minimálne štvormiestne číslo) a dotknite sa položky

OK

.

7.

Dotknite sa položky

Fax Forwarding (Posielanie faxov ďalej)

.

8.

Ak chcete otvoriť obrazovku Set Fax Forwarding (Nastavenie posielania faxov ďalej), dotknite sa
položky

Custom (Vlastné)

a potom tlačidla na uloženie.

9.

Obrazovku Forward to Number (Poslať ďalej na číslo) zobrazíte dotknutím sa položky

Forward to

Number (Poslať ďalej na číslo)

.

10.

Ak chcete zadať faxové číslo na poslanie faxu ďalej, dotknite sa textového poľa a potom položky

OK

.

94

Kapitola 3 Používanie faxu

SKWW