HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Odoslanie faxu pomocou rýchlej voľby

background image

Odoslanie faxu pomocou rýchlej voľby

POZNÁMKA:

Pred odoslaní faxu pomocou rýchlej voľby musíte rýchlu voľbu vytvoriť. Informácie

o vytvorení rýchlej voľby nájdete v časti

Vytvorenie a vymazanie zoznamov rýchlej voľby

na strane 86

.

Odoslanie faxu pomocou rýchlej voľby zo zariadení HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp, HP Color

LaserJet 4730mfp a 9500mfp

1.

Vložte dokument do automatického podávača dokumentov (ADF) alebo ho položte na plochu
skenera.

2.

Na hlavnej obrazovke sa dotknite ikony

FAX

. Môže sa zobraziť výzva na zadanie mena používateľa

a hesla.

3.

Dotknite sa položky

Settings (Nastavenia)

. Skontrolujte, či nastavenia Describe Original (Popísať

originál) zodpovedajú nastaveniam originálu. Tieto nastavenia obsahujú:

Page size (Veľkosť strany) (napríklad letter alebo A4),

1–sided or 2–sided printing (Jedno- alebo obojstranná tlač),

Page content (Obsah strany) (text, text a grafika alebo grafika a fotografie) – odosielanie
grafiky a fotografií v textovom režime má za následok zníženú kvalitu obrázkov,

Orientation (Orientácia) (na výšku alebo na šírku),

Job Mode (Režim úlohy) spája viacero skenovaní do jednej úlohy.

SKWW

Odoslanie faxu

75

background image

Ak sa nastavenia nezhodujú, vykonajte nasledujúce kroky.

a.

Ak chcete zobraziť obrazovku Original Setting (Pôvodné nastavenie), dotknite sa položky

Describe Original (Popísať originál)

.

b.

Vykonajte potrebné zmeny, aby sa nastavenia zhodovali s originálom.

c.

Po zmene všetkých nastavení sa dotknutím tlačidla

OK

vrátite na obrazovku Settings

(Nastavenia).

POZNÁMKA:

Všetky nastavenia zmenené na obrazovke Settings (Nastavenia) sú dočasné,

aktivované len pre aktuálny fax.

4.

Na obrazovke Settings (Nastavenia) dotknutím sa položky

Fax Settings (Nastavenia faxu)

zmeňte

nasledujúce nastavenia:

Sharpness (Ostrosť) – zvýrazňuje okraje textu a grafiky.

Background (Pozadie) – odstraňuje pozadie, ktoré vzniklo pri kopírovaní farebného papiera.

Notify/Notification (Upozorniť/upozornenie) – mení spôsob upozorňovania na stav
faxového prenosu (tzn. či bol fax odoslaný alebo sa vyskytla chyba a fax sa neodoslal). V
zariadeniach HP LaserJet 4345mfp a 4730mfp získate prístup k nastaveniam oznamovania
stlačením tlačidla

NOTIFY (UPOZORNIŤ)

na hlavnej obrazovke faxu.

POZNÁMKA:

Nastavenie Notify/Notification (Upozorniť/upozornenie) zmení nastavenie

upozornenia len pre aktuálny fax.

5.

Po zmene všetkých nastavení sa dotknutím tlačidla

OK

vrátite na obrazovku Settings (Nastavenia).

6.

Na obrazovke Settings (Nastavenia) nastavte jas faxu, ktorý odosielate, dotknutím sa šípok

Light

(Svetlý)

alebo

Dark (Tmavý)

.

7.

Po zmene všetkých nastavení na obrazovke Settings (Nastavenia) sa dotknutím tlačidla

OK

vráťte

na obrazovku Fax.

8.

Dotknutím sa položky

Speed Dial (Rýchla voľba)

zobrazíte obrazovku Speed Dial (Rýchla voľba).

9.

Dotknite sa začiarkavacieho políčka pred názvom rýchlej voľby, ktorú chcete použiť.

10.

Dotknutím sa tlačidla

OK

sa vráťte na obrazovku Fax. Číslo (čísla) rýchlej voľby sa zobrazia

v zozname na obrazovke Fax Recipient (Adresát faxu).

11.

Dotknutím sa položky

Start (Spustiť)

odošlete fax. Môžete sa dotknúť tlačidla

Start (Spustiť)

na

dotykovej obrazovke alebo stlačiť zelené tlačidlo

Start (Spustiť)

na ovládacom paneli.

POZNÁMKA:

Ak ste na obrazovke Settings (Nastavenia) zmenili niektoré nastavenia (napríklad

nastavenie zmeny oznamovania alebo zmeny jednostrannej na obojstrannú tlač), zobrazí sa
obrazovka Processing Job (Spracúva sa úloha) s otázkou „Would you like to keep your current
settings?“ (Chcete ponechať aktuálne nastavenia?). Ak stlačíte tlačidlo

Yes (Áno)

, zariadenie MFP

sa vráti na obrazovku Fax a zmenené nastavenia sa zachovajú, čo umožňuje odoslať ďalší fax s
rovnakými nastaveniami. Ak stlačíte tlačidlo

No (Nie)

, nastavenia sa vymažú (vrátia sa k

predvoleným hodnotám) a zobrazí sa domovská obrazovka zariadenia MFP.

76

Kapitola 3 Používanie faxu

SKWW

background image

Odoslanie faxu pomocou rýchlej voľby zo zariadení HP LaserJet série M3025 MFP, M3027 MFP, M4345

MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet série CM4730 MFP a CM6040

MFP

1.

Vložte dokument do automatického podávača dokumentov (ADF) alebo ho položte na plochu
skenera.

2.

Na ovládacom paneli sa dotknutím ikony

FAX

zobrazí obrazovka Fax.

3.

Dotknutím sa položky

Speed Dials (Rýchle voľby)

zobrazíte obrazovku Speed Dial (Rýchla voľba).

4.

Dotknutím sa čísla v položke

Speed Dial (Rýchla voľba)

zvýraznite názov rýchlej voľby, ktorú

chcete použiť.

5.

Názov rýchlej voľby sa zobrazí v časti

Fax Recipients (Adresáti faxu)

na obrazovke Fax.

6.

Dotknutím sa mena adresáta faxu ho zvýraznite.

7.

Dotknutím sa položky

Start (Spustiť)

odošlete fax. Môžete sa dotknúť tlačidla

Start (Spustiť)

na

dotykovej obrazovke alebo stlačiť zelené tlačidlo

Start (Spustiť)

na ovládacom paneli.