HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Vyhľadávanie v zozname rýchlej voľby podľa mena

background image

Vyhľadávanie v zozname rýchlej voľby podľa mena

Túto funkciu môžete použiť na vyhľadanie už existujúcej rýchlej voľby podľa mena.

Vyhľadávanie v zozname rýchlej voľby podľa mena v zariadeniach HP LaserJet 4345mfp, HP Color

LaserJet 4730mfp, HP LaserJet 9040/9050mfp a HP Color LaserJet 9500mfp

POZNÁMKA:

Táto funkcia je pri týchto modeloch nová.

1.

Na hlavnej obrazovke ovládacieho panela sa dotknutím ikony

FAX

zobrazí obrazovka Fax.

2.

Dotknutím sa položky

Speed Dial (Rýchla voľba)

zobrazíte obrazovku Speed Dial (Rýchla voľba).

3.

Dotknutím sa položky

Search (Vyhľadať)

sprístupnite klávesnicu na obrazovke.

4.

Zadajte názov rýchlej voľby. Počas zadávania sa zostávajúce písmená prvého zodpovedajúceho
názvu rýchlej voľby automaticky dopĺňajú. V prípade potreby zadajte ďalšie písmená, aby ste
spresnili vyhľadávanie.

78

Kapitola 3 Používanie faxu

SKWW

background image

5.

Po nájdení požadovanej rýchlej voľby na obrazovke vyhľadávania sa dotknite položky

OK

. Zobrazí

sa zoznam rýchlej voľby, pričom na prvom mieste bude uvedená rýchla voľba, ktorú ste zadali.

6.

V zozname rýchlej voľby vyberte príslušný názov rýchlej voľby a dotknutím sa položky

OK

umiestnite rýchlu voľbu do zoznamu adresátov na obrazovke faxu. Pred kliknutím na položku

OK

môžete vybrať viac ako jednu rýchlu voľbu.

POZNÁMKA:

Ak nepoznáte presný názov rýchlej voľby, zadaním písmena môžete vybrať niektorú

časť zoznamu. Ak chcete zobraziť napríklad názvy rýchlej voľby začínajúce písmenom N, zadajte
písmeno N. Ak tomuto výberu nezodpovedajú žiadne položky, pred hľadaním sa objaví správa
zobrazujúca položku začínajúcu písmenom, ktoré je k písmenu N najbližšie.

Vyhľadávanie v zozname rýchlej voľby podľa mena v zariadeniach HP LaserJet série M3035, M3027, M4345,

M5025, M5035, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet série CM4730 MFP a CM6040 MFP

1.

Na hlavnej obrazovke ovládacieho panela sa dotknutím ikony

FAX

zobrazí obrazovka Fax.

2.

Dotknite sa tlačidla

Speed Dial Search (Vyhľadať v rýchlej voľbe)

. Toto tlačidlo vyzerá ako lupa a

nachádza sa napravo od tlačidla

Speed Dial (Rýchla voľba)

.

3.

Zadajte prvé písmená názvu, ktorý sa má vyhľadať. Zoznam v hornej časti obrazovky vyhľadávania
sa bude postupne zapĺňať výsledkami hľadania. V prípade potreby posunutím obrazovky zobrazte
všetky položky alebo zadaním viacerých písmen obmedzte vyhľadávanie.

4.

V zozname vyberte príslušný názov a dotknite sa položky

OK

. V zozname rýchlej voľby na hlavnej

obrazovke faxu sa vybratá položka zobrazí na prvom mieste.

5.

Dotknutím sa vybratej položky ju pridáte do zoznamu adresátov.

6.

V prípade potreby vyberte alebo vyhľadajte ďalšie názvy.