HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Priebeh tlače faxov

background image

Priebeh tlače faxov

V súvislosti s uvedením zariadení HP LaserJet série M5035 MFP, M5025 MFP, M3035 MFP, M3027
MFP, M4345 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet série CM4730 MFP a CM6040
MFP na trh sa zmenili vlastnosti funkcie Fax Printing (Tlač faxov) z dôvodu zvýšenia ich bezpečnosti.
Hlavný rozdiel spočíva v spracúvaní a zobrazovaní výpisov hovorov, výpisov protokolu T.30, ponúk
výpisov a stavového riadku na ovládacom paneli. Nasledujúca tabuľka obsahuje možnosti pri zapnutej
funkcii Fax Printing (Tlač faxov).

Nastavenie
výpisu hovorov
alebo výpisu
protokolu T.30 v
ponuke

Ako sa spracúva
výpis hovorov/
výpis protokolu
T.30 po prijatí
faxu?

Čo sa stane po
vytlačení
uloženého faxu?

Čo sa stane s
ponukami
faxových výpisov
a výpisu
protokolu T.30?

Zobrazuje sa na
ovládacom paneli
prichádzajúce
telefónne číslo?

Zariadenia MFP
9500, 9040/50,
4345, 4730

Nikdy

Nevytlačí sa

Vytlačí sa fax

Zobrazia sa

Áno

Všetky faxy

Nevytlačí sa

Vytlačí sa fax

Zobrazia sa

Áno

Zariadenia M5035,
M5025, M3035,
M3027, M4345,
M9040, M9050,
CM4730, CM6040
MFP

Nikdy

Nevytlačí sa

Vytlačí sa fax

Ukryjú sa

Ukryjú sa

Všetky faxy

Nevytlačí sa a
uloží sa spolu s
faxom

Vytlačí sa fax aj
výpis(y) hovorov

Ukryjú sa

Ukryjú sa

SKWW

Plánovanie tlače faxov (blokovanie pamäte)

95