HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Environmental Product Stewardship Program (Program výroby ekologických produktov)

background image

Environmental Product Stewardship Program (Program

výroby ekologických produktov)

Ochrana životného prostredia

Spoločnosť Hewlett-Packard Company presadzuje poskytovanie kvalitných produktov v súlade
s ochranou životného prostredia. Tento produkt bol navrhnutý tak, aby mal čo najmenší negatívny vplyv
na životné prostredie.

Plasty

Plastové súčasti s hmotnosťou vyššou ako 25 g sú označené podľa medzinárodných noriem, ktoré
zvyšujú schopnosť identifikovať plasty na účely recyklácie po skončení životnosti produktu.

Materiál

Tento produkt spoločnosti HP neobsahuje pridanú ortuť.

Tento produkt HP obsahuje olovo v zliatine a po skončení životnosti si bude vyžadovať zvláštne
zaobchádzanie.

Likvidácia odpadových zariadení používateľmi v domácnostiach v Európskej únii

Tento symbol na produkte alebo jeho obale upozorňuje, že produkt sa nesmie likvidovať spoločne
s ostatným domácim odpadom. Namiesto toho je vašou povinnosťou zbaviť sa odpadového zariadenia
tak, že ho odovzdáte na mieste určenom na recykláciu odpadových elektrických a elektronických
zariadení. Oddelený zber a recyklácia odpadových zariadení v čase ich likvidácie prispeje k zachovaniu
prírodných zdrojov a zaručí, že zariadenie bude recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a
životné prostredie. Ďalšie informácie o tom, kam môžete odovzdať odpadové zariadenie na recykláciu,
získate na mestskom úrade v mieste bydliska, u technickej služby, ktorá odváža domáci odpad alebo
v predajni, v ktorej ste produkt zakúpili.

Kde nájdete ďalšie informácie

Ak chcete získať viac informácií o environmentálnych programoch spoločnosti HP, navštívte webovú
lokalitu

http://www.hp.com/go/environment

alebo

http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/

.

Tieto programy zahŕňajú:

Environmentálny profil tohto a mnohých ďalších súvisiacich produktov HP

Environmentálne záväzky spoločnosti HP

Environmentálny systém riadenia spoločnosti HP

Program spoločnosti HP na vrátenie a recykláciu produktov so skončenou životnosťou

Karty bezpečnostných údajov MSDS (Material Safety Data Sheets)

134 Príloha C Regulačné informácie

SKWW