HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Hlásenia pri odosielaní faxov

background image

Hlásenia pri odosielaní faxov

Tabuľka 4-1

Hlásenia pri odosielaní faxov

Hlásenie

Číslo chyby

Popis

Činnosti

Cancelled (Zrušený)

0

Používateľ zrušil fax na
ovládacom paneli zariadenia
MFP.

Žiadne.

Success (Úspech)

Fax sa úspešne odoslal.

Žiadne.

Fail Busy (Chyba –
obsadené)

0

Prijímajúci faxový prístroj je
zaneprázdnený.

Fax sa automaticky zruší (ak
je to nakonfigurované).
V opačnom prípade skúste
fax odoslať neskôr.

No Answer (Bez odpovede) 0

Prijímajúci faxový prístroj
neodpovedá na volanie.

Prijímajúci faxový prístroj
môže byť odpojený alebo
vypnutý. Obráťte sa na
prijímateľa, aby skontroloval
prístroj. Skúste fax opätovne
odoslať.

Compression Error (Chyba
kompresie)

Hociktoré

Fax sa mohol poškodiť alebo
sa nemusel odoslať.

Skúste fax opätovne odoslať.

No Dial (Bez
oznamovacieho tónu)

0

Pri odosielaní faxu sa nezistil
oznamovací tón.

Overte, či je telefónna linka
aktívna, a nastavte, aby sa pri
odosielaní faxu nezisťoval
oznamovací tón.

Modem Fail (Chyba
modemu)

Hociktoré

Neočakávaná alebo
nesprávna odpoveď
interného faxového modemu
zariadeniu MFP.

Skúste fax opätovne odoslať.
Ak chyba pretrváva, obráťte
sa na servis.

Communication Error
(Chyba komunikácie)

17 alebo 36

Prerušilo sa telefónne
spojenie medzi odosielateľom
a prijímateľom.

Skúste fax opätovne odoslať.

Communication Error
(Chyba komunikácie)

Hociktoré od 17 do 36

Všeobecná chyba
komunikácie. Odosielanie
faxu bolo prerušené alebo
neprebehlo podľa
očakávania.

Skúste fax opätovne odoslať.
Ak chyba pretrváva, obráťte
sa na servis.

Space Fail (Chyba
priestoru)

0

Nemožno načítať obrazový
súbor faxu z disku alebo ho
naň zapísať. Disk zariadenia
MFP môže byť poškodený
alebo na ňom nie je voľné
miesto.

Skúste fax opätovne odoslať.
Ak chyba pretrváva, obráťte
sa na servis.

Page Fail (Chyba strany)

0

Nekompatibilná šírka strany
alebo sa na strane objavuje
príliš veľa nesprávnych čiar.

Skúste fax opätovne odoslať.
Ak chyba pretrváva, obráťte
sa na servis.

Memory Error (Chyba
pamäte)

0

Zaplnila sa pamäť RAM
zariadenia MFP.

Ak chyba pretrváva, možno
budete musieť zväčšiť pamäť
RAM v zariadení MFP.

Job Fail (Chyba úlohy)

Hociktoré

Chyba faxu, faxová úloha sa
nedokončila.

Skúste fax opätovne odoslať.
Ak chyba pretrváva, obráťte
sa na servis.

SKWW

Chybové hlásenia faxu 113

background image

Hlásenie

Číslo chyby

Popis

Činnosti

Power Failure (Výpadok
napájania)

0

Počas prenosu faxu došlo
k výpadku napájania
odosielajúceho faxového
prístroja zariadenia MFP.

Skúste fax opätovne odoslať.

No Fax Detected (Nezistil sa
žiadny fax)

17 alebo 36

Na strane prijímateľa sa
nezistil žiadny faxový prístroj.

Overte faxové číslo
a požiadajte prijímateľa, aby
skontroloval, či je jeho faxový
prístroj zapnutý a pripojený.
Potom skúste fax opätovne
odoslať.