HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Hlásenia pri prijímaní faxov

background image

Hlásenia pri prijímaní faxov

Tabuľka 4-2

Hlásenia pri prijímaní faxov

Hlásenie

Číslo chyby

Popis

Činnosti

Success (Úspech)

Fax bol prijatý v poriadku.

Žiadne.

Blocked (Blokované)

Prijímajúci faxový prístroj
zablokoval príjem faxu
pomocou funkcie
blokovaných čísel.

Žiadne.

Modem Fail (Chyba
modemu)

Hociktoré

Neočakávaná alebo
nesprávna odpoveď
interného faxového modemu
zariadeniu MFP – príkladom
je pokus o odoslanie faxu
počas prijímania iného faxu.

Požiadajte o opätovné
odoslanie faxu. Ak chyba
pretrváva, obráťte sa na
servis.

Communication Error
(Chyba komunikácie)

17, 36

Prerušilo sa telefónne
spojenie medzi odosielateľom
a prijímateľom.

Požiadajte odosielateľa
o opätovné odoslanie faxu (ak
odosielajúci prístroj
automaticky nezopakuje
odosielanie).

Communication Error
(Chyba komunikácie)

Hociktoré od 17 do 36

Všeobecná chyba
komunikácie. Odosielanie
faxu bolo prerušené alebo
neprebehlo podľa
očakávania.

Požiadajte o opätovné
odoslanie faxu. Ak chyba
pretrváva, obráťte sa na
servis.

Space Fail (Chyba
priestoru)

0

Nemožno načítať obrazový
súbor z disku alebo ho naň
zapísať. Disk zariadenia MFP
môže byť poškodený alebo na
ňom nie je voľné miesto.

Požiadajte o opätovné
odoslanie faxu. Ak chyba
pretrváva, obráťte sa na
servis.

Page Fail (Chyba strany)

0

Nekompatibilná šírka strany
alebo sa na strane objavuje
príliš veľa nesprávnych čiar.

Požiadajte o opätovné
odoslanie faxu. Ak chyba
pretrváva, obráťte sa na
servis.

Memory Error (Chyba
pamäte)

0

Zaplnila sa pamäť RAM
zariadenia MFP.

Ak chyba pretrváva, možno
budete musieť zväčšiť pamäť
RAM v zariadení MFP.

Compression Error (Chyba
kompresie)

0

Poškodený fax – prijatý
obrazový súbor nemožno
dekódovať.

Požiadajte o opätovné
odoslanie faxu. Pokiaľ ste tak
ešte nespravili, zapnite režim

Tabuľka 4-1

Hlásenia pri odosielaní faxov (pokračovanie)

114 Kapitola 4 Riešenie problémov s faxom

SKWW

background image

Hlásenie

Číslo chyby

Popis

Činnosti

Error Correction Mode (Režim
opravy chýb) (ECM).

Print Fail (Chyba tlače)

0

Poškodený fax – prijatý
obrazový súbor nemožno
dekódovať.

Požiadajte o opätovné
odoslanie faxu. Pokiaľ ste tak
ešte nespravili, zapnite režim
Error Correction Mode (Režim
opravy chýb) (ECM).

Poll Invalid (Neplatný
výber)

0

Funkcia výberu faxu sa
pokúsila o načítanie faxu
z iného prístroja, avšak žiadny
fax nebol k dispozícii.

Obráťte sa na správcu
faxového prístroja, z ktorého
chcete načítať fax, a overte, či
je fax k dispozícii. Potom
pokus zopakujte.

Job Fail (Chyba úlohy)

Hociktoré

Chyba faxu. Patria sem
všetky nešpecifikované
chyby.

Požiadajte o opätovné
odoslanie faxu. Ak chyba
pretrváva, obráťte sa na
servis.

Power Failure (Výpadok
napájania)

0

Počas prijímania faxu došlo
k výpadku napájania.

Požiadajte odosielateľa
o opätovné odoslanie faxu.

No Fax Detected (Nezistil sa
žiadny fax)

17, 36

Hlasový hovor sa prijal ako
fax.

Žiadne.

Tabuľka 4-2

Hlásenia pri prijímaní faxov (pokračovanie)

SKWW

Chybové hlásenia faxu 115