Pomoč HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series

background image
background image
background image

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300

Priročnik za faksiranje

background image

Avtorske pravice in licence

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje ali
prevajanje dokumenta brez predhodnega
pisnega dovoljenja, razen v primerih, ki jih
dovoljujejo zakoni o avtorskih pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP
so navedene v garancijskih izjavah, ki so
priložene izdelkom in storitvam. Informacij na
tem mestu ni mogoče razlagati kot dodatne
garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali
uredniške napake ali izpuste v tem
dokumentu.

Edition 1, 04/2008

Številka dela: Q3701-91082

Zaščitene znamke

Microsoft® in Windows® sta zaščiteni
blagovni znamki družbe Microsoft
Corporation v ZDA.

Vsi izdelki, omenjeni v tem dokumentu, so
lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

Lokalni državni/regionalni zakoni mogoče
prepovedujejo uporabo tega izdelka zunaj
določenih držav/regij. V večini držav/regij
zakon strogo prepoveduje priključitev
neodobrene telekomunikacijske opreme
(faksirnih naprav) v javna telefonska
omrežja.

ENERGY STAR® in logotip ENERGY
STAR® sta v ZDA registrirani znamki v lasti
Agencije za zaščito okolja ZDA.

background image

Kazalo

1 Nastavitev

Deli dodatka za faksiranje .................................................................................................................... 2
Namestitev dodatka za faksiranje ........................................................................................................ 3

Namestitev/zamenjava dodatka za faksiranje v večnamenski napravi HP LaserJet
9040/9050mfp ...................................................................................................................... 3
Namestitev/zamenjava dodatka za faksiranje pri napravi HP LaserJet 4345mfp ................ 7
Namestitev/zamenjava dodatka za faksiranje v večnamensko napravo HP LaserJet
M4345 MFP ....................................................................................................................... 11
Namestitev/zamenjava dodatka za faksiranje pri napravah HP Color LaserJet 4730mfp
in HP Color LaserJet CM4730 MFP .................................................................................. 13
Namestitev/zamenjava dodatka za faks na napravah HP LaserJet M5025 MFP in
M5035 MFP ....................................................................................................................... 21
Namestitev/zamenjava dodatka za faksiranje v večnamenski napravi HP Color LaserJet
CM6040 MFP Series ......................................................................................................... 24
Namestitev/zamenjava dodatka za faksiranje v večnamenski napravi HP LaserJet
M9040 MFP/M9050 MFP ................................................................................................... 32

Preverjanje delovanja faksa ............................................................................................................... 36
Potrebne nastavitve za faks ............................................................................................................... 37

Čarovnik za konfiguracijo faksa ......................................................................................... 37
Dostop do menija z nastavitvami za faks ........................................................................... 37
Nastavitev ali preverjanje datuma in časa na večnamenskih napravah HP LaserJet
4345mfp in 9040/9050mfp ter HP Color LaserJet 4730mfp in 9500mfp ............................ 38
Nastavitev ali preverjanje datuma in časa na večnamenskih napravah HP LaserJet
M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050
MFP, HP Color LaserJet CM4730 MFP in CM6040 MFP Series ...................................... 38
Nastavitev, preverjanje ali spreminjanje države/regije večnamenske naprave ali
dodatka za faksiranje ......................................................................................................... 38
Nastavitev glave faksa ....................................................................................................... 39

2 Nastavitve faksa

Konfiguracija faksa na daljavo ............................................................................................................ 42

Spletni brskalnik ................................................................................................................. 42
HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 42
HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility ..................................................... 43

Nastavitve za pošiljanje faksa ............................................................................................................ 44

SLWW

iii

background image

Nastavitev zaznavanja klicnega tona ................................................................................. 44
Nastavitev glave slike (odhodni faksi) ................................................................................ 44
Nastavitev načina klicanja ................................................................................................. 45
Nastavitev izhodne številke ............................................................................................... 46
Nastavitev ukazov za ponovno klicanje ............................................................................. 47

Nastavitev ponovnega klicanja, če je številka zasedena .................................. 47
Nastavitev ponovnega klicanja, če ni odgovora ................................................ 47
Nastavitev presledka med ponovnimi klici ........................................................ 48

Nastavitev ločljivosti odhodnega faksa .............................................................................. 49
Nastavitev kod za obračun ................................................................................................ 50
Nastavitev kompresijskega načina JBIG ........................................................................... 51
Spreminjanje nastavitve ostrine ......................................................................................... 51
Spreminjanje nastavitve ozadja ......................................................................................... 52
Spreminjanje osvetlitve ...................................................................................................... 53
Aktiviranje potrditve številka faksa ..................................................................................... 53
Aktiviranje ujemanja za hitro klicanje številk faksa ............................................................ 54

Nastavitve za sprejemanje faksa ........................................................................................................ 55

Nastavitev dolžine zvonjenja pred začetkom prejemanja .................................................. 55
Žigosanje prejetih faksov (dohodnih faksov) ..................................................................... 55
Nastavitev prilagoditve strani ............................................................................................. 56
Nastavitev pladnja za papir ................................................................................................ 57
Nastavitev ciljnega pladnja ................................................................................................ 58
Blokiranje dohodnih faksov ................................................................................................ 58

Ustvarjanje seznama blokiranih faksov ............................................................. 59
Odstranjevanje številk s seznama blokiranih faksov ......................................... 59
Brisanje vseh številk s seznama blokiranih faksov ........................................... 60

Začetek prejemanja na zahtevo ......................................................................................... 61
Spreminjanje nastavitev obvestila ..................................................................................... 62

Nastavitev načina za popravljanje napak ........................................................................................... 63
Nastavitev glasnosti modema ............................................................................................................ 64
Nastavitev glasnosti zvonjenja ........................................................................................................... 65

3 Uporaba faksa

Zaslon s funkcijami faksa ................................................................................................................... 68

Zaslon s funkcijami faksa na tiskalnikih HP LaserJet 4345mfp in 9040/9050mfp ter HP
Color LaserJet 4730mfp in 9500mfp .................................................................................. 68
Zaslon s funkcijami faksa na večnamenskih napravah HP LaserJet M3035 MFP, M3027
MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP ter HP Color
LaserJet CM4730 MFP in CM6040 MFP Series ................................................................ 69

Sporočilna vrstica stanja .................................................................................................................... 71
Faksiranje ........................................................................................................................................... 72

Pošiljanje faksa – ročno vnašanje številk .......................................................................... 72
Pošiljanje faksa s funkcijo hitrega klicanja ......................................................................... 75
Pošiljanje faksa z bližnjičnimi tipkami za hitro klicanje ...................................................... 77

iv

SLWW

background image

Iskanje imena na seznamu za hitro klicanje ...................................................................... 78
Pošiljanje faksa s pomočjo številk v imeniku ..................................................................... 79
Iskanje po imeniku faksa s pripomočkom DSS .................................................................. 81

Preklic faksa ....................................................................................................................................... 83

Preklic trenutnega prenosa faksa ...................................................................................... 83
Preklic vseh faksov v teku ................................................................................................. 83

Prejemanje faksov .............................................................................................................................. 85
Ustvarjanje in brisanje seznamov za hitro klicanje ............................................................................. 86

Ustvarjanje seznama številk za hitro klicanje .................................................................... 86
Brisanje seznama za hitro klicanje .................................................................................... 87
Brisanje ene številke s seznama za hitro klicanje .............................................................. 87
Dodajanje številke na obstoječi seznam za hitro klicanje .................................................. 88

Dodeljevanje seznamov za hitro klicanje bližnjičnim tipkam .............................................................. 89

Dodeljevanje imena za hitro klicanje bližnjični tipki na napravah HP LaserJet 4345mfp
in 9040/9050mfp ter HP Color LaserJet 4730mfp in 9500mfp ........................................... 89
Brisanje ali ponovno dodeljevanje seznamov za hitro klicanje bližnjičnim tipkam na
napravah HP LaserJet 4345mfp in 9040/9050mfp ter HP Color LaserJet 4730mfp in
9500mfp ............................................................................................................................. 89

Glasovni klici in ponovno klicanje ....................................................................................................... 90

Poročilo o klicu faksa ......................................................................................................... 90
Dnevnik aktivnosti faksa .................................................................................................... 90
Poročilo T.30 ...................................................................................................................... 90

Varne nastavitve ................................................................................................................................. 91

Spreminjanje številke PIN .................................................................................................. 91

Nastavitev posredovanja faksa .......................................................................................................... 93
Razporejanje tiskanja faksov (zaklep pomnilnika) .............................................................................. 95

Delovanje funkcije Fax Printing (Tiskanje faksov) ............................................................. 95
Omogočanje ali onemogočanje razporeda za tiskanje faksov ........................................... 96
Ustvarjanje razporeda za tiskanje faksov .......................................................................... 97

Uporaba omrežij za faksiranje prek protokola VoIP ......................................................................... 100

4 Odpravljanje težav s faksom

Ali ste pravilno namestili faksirno napravo? ..................................................................................... 102

Katero vrsto telefonske linije uporabljate? ....................................................................... 102
Ali uporabljate napravo za prenapetostno zaščito? ......................................................... 102
Ali uporabljate storitev telefonskega predala ali telefonsko tajnico? ................................ 102

Preverjanje stanja dodatka za faksiranje .......................................................................................... 103
Funkcija faksa ne deluje ................................................................................................................... 104
Splošne težave s faksom ................................................................................................................. 105
Težave s prejemanjem faksov .......................................................................................................... 106
Težave s pošiljanjem faksov ............................................................................................................ 108
Kode napak ...................................................................................................................................... 109
Sporočila o napakah faksa ............................................................................................................... 110

Sporočila o pošiljanju faksov ........................................................................................... 111

SLWW

v

background image

Sporočila o prejemanju faksov ......................................................................................... 112

Dnevniki in poročila faksa ................................................................................................................. 114

Tiskanje poročila o klicu faksa (s sličico) ......................................................................... 114

Načrtovanje tiskanja poročil o klicu faksa ....................................................... 115

Tiskanje dnevnika aktivnosti faksa .................................................................................. 116
Tiskanje poročila o kodi za obračun ................................................................................ 117
Brisanje dnevnika aktivnosti faksa in poročila o kodi za obračun .................................... 118
Tiskanje poročila s seznamom blokiranih faksov ............................................................. 118
Tiskanje poročila s seznamom za hitro klicanje ............................................................... 119

Nastavitve storitev ............................................................................................................................ 120
Nadgradnje vdelane programske opreme ........................................................................................ 122

Dodatek A Storitve in podpora

Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji ................................................................................ 124
HP Customer Care ........................................................................................................................... 125

Svetovni splet .................................................................................................................. 125
E-pošta ............................................................................................................................ 125
Telefon ............................................................................................................................. 125

Dodatek B Tehnični podatki

Tehnični podatki dodatka za faksiranje ............................................................................................ 128
Nadomestni deli in pripomočki ......................................................................................................... 129

Dodatek C Regulativne informacije

Okoljevarstveni vidiki izdelka ............................................................................................................ 132
Izjava o skladnosti ............................................................................................................................ 133
US Federal Communications Commission ....................................................................................... 134

FCC Part 15 Compliance Statement ............................................................................... 134
FCC Part 68 Telecom ...................................................................................................... 134
Telephone Consumer Protection Act (US) ...................................................................... 135

Kanadski oddelek za komunikacije .................................................................................................. 136

Kanadsko obvestilo o omejitvah ...................................................................................... 136

Ostale regulativne informacije .......................................................................................................... 137

Regulativne informacije za države/regije EU ................................................................... 137
Opozorilo družbe Telecom za Novo Zelandijo ................................................................. 137
Obvestilo za Južno Afriko ................................................................................................ 138
Tajvansko BSMI opozorilo razreda A .............................................................................. 138

Stvarno kazalo ................................................................................................................................................. 139

vi

SLWW

background image

1