วิธีใช้ HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series

background image
background image
background image

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300

คูมือโทรสาร

background image

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

หามทําการผลิตซ้ํา ดัดแปลงหรือแปลโดยไมไดรับ
อนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษร ยกเวนตามที่
อนุญาตภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์

ขอมูลที่ปรากฏในที่นี่อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

การรับประกันเพียงอยางเดียวสําหรับผลิตภัณฑและ
บริการของ HP ปรากฏอยูในรายละเอียดการรับ
ประกันที่แสดงไวอยางชัดแจงและมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑและบริการ และไมมีขอความอื่นใดที่จะถูก
กลาวอางวาเปนการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไมรับ
ผิดตอขอผิดพลาดทางดานเทคนิคหรือการแกไขหรือ
การละเวนเนื้อหาใด

Edition 1, 04/2008

หมายเลขชิ้นสวน: Q3701-91073

ผูมีสวนเกี่ยวของในเครื่องหมายการคา

Microsoft® และ Windows® เปนเครื่องหมายการ
คาจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ Microsoft
Corporation

ผลิตภัณฑทั้งหมดที่กลาวถึงในที่นี้อาจเปนเครื่องหมาย
การคาของบริษัทที่เปนเจาของ

กฎหมายในประเทศ/พื้นที่อาจหามการใชผลิตภัณฑนี้
ภายนอกประเทศ/พื้นที่ที่ระบุ ถือเปนขอหามโดย
เครงครัดตามกฎหมายในเกือบทุกประเทศ/พื้นที่
สําหรับการเชื่อมตออุปกรณโทรคมนาคมที่ไมผาน
การอนุมัติ (เครื่องโทรสาร) เขากับเครือขายโทรศัพท
สาธารณะ

ENERGY STAR® และโลโกของ ENERGY
STAR® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนใน
สหรัฐฯ ของกรมคุมครองสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐ
อเมริกา

background image

สารบัญ

1 Setup

ชิ้นสวนที่รวมอยูในอุปกรณเสริมโทรสาร ......................................................................................................... 2
การติดตั้งอุปกรณเสริมโทรสาร ..................................................................................................................... 3

การติดตั้ง/การเปลี่ยนอุปกรณเสริมโทรสารใน HP LaserJet 9040/9050mfp ..................................... 3
การติดตั้ง/การเปลี่ยนอุปกรณเสริมโทรสารใน HP LaserJet 4345mfp .............................................. 6
การติดตั้ง/การเปลี่ยนอุปกรณเสริมโทรสารใน HP LaserJet M4345 MFP ........................................ 9
การติดตั้ง/การเปลี่ยนอุปกรณเสริมโทรสารใน HP Color LaserJet 4730mfp และ HP Color
LaserJet CM4730 MFP ...................................................................................................... 11
การติดตั้ง/การเปลี่ยนอุปกรณเสริมโทรสารใน HP LaserJet M5025 MFP และ M5035 MFP ........... 19
การติดตั้ง/การเปลี่ยนอุปกรณเสริมโทรสารใน HP Color LaserJet CM6040 MFP Series ............... 22
การติดตั้ง/การเปลี่ยนอุปกรณเสริมโทรสารใน HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP ............... 30

การตรวจสอบการทํางานของโทรสาร ........................................................................................................... 34
การตั้งคาโทรสารที่จําเปน .......................................................................................................................... 35

Fax Configuration Wizard (วิซารดการกําหนดคาโทรสาร) ......................................................... 35
การเขาใชเมนูการตั้งคาโทรสาร ................................................................................................. 35
ตั้งคาหรือตรวจสอบวันและเวลาสําหรับ HP LaserJet 4345mfp และ 9040/9050mfp และ HP Color
LaserJet 4730mfp และ 9500mfp ......................................................................................... 35
ตั้งคาหรือตรวจสอบวันที่และเวลาบนเครื่อง HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345
MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP และ HP Color LaserJet
CM4730 MFP และ CM6040 MFP Series ............................................................................ 36
ตั้งคา ตรวจสอบ หรือเปลี่ยนประเทศ/พื้นที่ของ MFP/อุปกรณเสริมโทรสาร ......................................... 36
การตั้งสวนหัวหัวเรื่องของโทรสาร ............................................................................................. 37

2 Fax Send Settings (การตั้งคาการสงโทรสาร)

การกําหนดคาโทรสารจากระยะไกล ............................................................................................................. 40

เว็บเบราเซอร ......................................................................................................................... 40
HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 40
ยูทิลิตีการกําหนดคา HP MFP Digital Sending Software ......................................................... 41

Fax Send Settings (การตั้งคาการสงโทรสาร) ........................................................................................... 42

ตั้งคาการตรวจจับสัญญาณโทรศัพท ............................................................................................ 42
ตั้งคาหัวเรื่องปดทับ (โทรสารขาออก) .......................................................................................... 42
ตั้งคาโหมดการหมุน ................................................................................................................ 43
ตั้งคารหัสนําหนาการหมุน ......................................................................................................... 44
ตั้งคากฎการหมุนซ้ํา ................................................................................................................ 44

THWW

iii

background image

ตั้งการหมุนซ้ําหากสายไมวาง .................................................................................... 44
ตั้งการหมุนซ้ําหากไมมีการตอบรับ ............................................................................. 45
ตั้งรอบการหมุนซ้ํา .................................................................................................. 46

ตั้งคาความละเอียดโทรสารขาออก ............................................................................................... 46
ตั้งคารหัสบัญชี ....................................................................................................................... 47
ตั้งคาโหมดบีบอัด JBIG ........................................................................................................... 48
เปลี่ยนการตั้งคาความคมชัด ...................................................................................................... 48
เปลี่ยนการตั้งคาสีพื้นหลัง .......................................................................................................... 49
เปลี่ยนการตั้งคาความสวาง/ความเขม .......................................................................................... 50
เปดใชงานการยืนยันหมายเลขโทรสาร ......................................................................................... 50
เปดใชงานการจับคูหมายเลขโทรสารในรายการหมุนเร็ว .................................................................. 50

Fax Receive Settings (การตั้งคาการรับโทรสาร) ...................................................................................... 52

ตั้งคาจํานวนกริ่งกอนรับสาย ...................................................................................................... 52
แสตมปโทรสารที่ไดรับ (โทรสารขาเขา) ....................................................................................... 52
ตั้งคาพอดีขนาดหนา ................................................................................................................ 53
ตั้งคาถาดใสกระดาษ ................................................................................................................ 53
ตั้งคาถาดรับ .......................................................................................................................... 54
การปดรับโทรสารขาเขา ........................................................................................................... 55

สรางรายการโทรสารที่ปดรับ ..................................................................................... 55
ลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารที่ปดรับ ................................................................ 55
ลบหมายเลขทั้งหมดออกจากรายการโทรสารที่ปดรับ ...................................................... 56

การเริ่มรับเอกสารจากโทรสารเครื่องอื่น ....................................................................................... 57
วิธีเปลี่ยนการตั้งคาการแจง ........................................................................................................ 57

ตั้งคาโหมดแกไขขอผิดพลาด ..................................................................................................................... 59
ตั้งคาระดับเสียงโมเด็ม .............................................................................................................................. 60
ตั้งคาระดับเสียงกริ่ง ................................................................................................................................. 61

3 การใชโทรสาร

หนาจอคุณสมบัติโทรสาร ........................................................................................................................... 64

หนาจอคุณสมบัติโทรสารสําหรับ HP LaserJet 4345mfp และ 9040/9050mfp รวมทั้ง HP Color
LaserJet 4730mfp และ 9500mfp ......................................................................................... 64
หนาจอคุณสมบัติโทรสารของ HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025
MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP และ HP Color LaserJet CM4730 MFP
และ CM6040 MFP Series ................................................................................................... 65

Status Message Bar (แถบขอความสถานะ) ............................................................................................. 67
การสงโทรสาร ........................................................................................................................................ 68

Send a Fax (สงโทรสาร) - ปอนหมายเลขดวยตนเอง ................................................................... 68
สงโทรสารโดยใชการหมุนเร็ว ................................................................................................... 70
การสงโทรสารโดยใชการหมุนเร็วดวยเบอรดวน ........................................................................... 72
คนหารายการการหมุนเร็วตามชื่อ ............................................................................................... 73
การสงโทรสารโดยใชหมายเลขในสมุดโทรศัพท ............................................................................. 74
การคนหาสมุดโทรศัพทสําหรับโทรสารผาน DSS .......................................................................... 76

การยกเลิกโทรสาร ................................................................................................................................... 78

ยกเลิกการสงโทรสารปจจุบัน ..................................................................................................... 78

iv

THWW

background image

ยกเลิกโทรสารทั้งหมดที่รอการสง ................................................................................................ 78

การรับโทรสาร ........................................................................................................................................ 80
การสรางและการลบรายชื่อหมุนเร็ว ............................................................................................................. 81

สรางรายการการหมุนเร็ว .......................................................................................................... 81
รายชื่อหมุนเร็ว ...................................................................................................................... 81
ลบหมายเลขเดียวออกจากรายการการหมุนเร็ว .............................................................................. 82
เพิ่มหมายเลขลงในรายการการหมุนเร็วที่มีอยู ............................................................................... 83

การกําหนดรายชื่อหมุนเร็วใหกับปุมเบอรดวน ................................................................................................ 84

กําหนดการหมุนเร็วใหกับปุมเบอรดวนสําหรับ HP LaserJet 4345mfp และ 9040/9050mfp รวม
ทั้ง HP Color LaserJet 4730mfp และ 9500mfp .................................................................... 84
ลบหรือกําหนดรายการการหมุนเร็วใหกับปุมเบอรดวนอีกครั้งสําหรับ HP LaserJet 4345mfp และ
9040/9050mfp รวมทั้ง HP Color LaserJet 4730mfp และ 9500mfp ....................................... 84

สายสนทนาและการหมุนซ้ํา ........................................................................................................................ 85

Fax Call Report (รายงานการติดตอทางโทรสาร) ....................................................................... 85
Fax Activity Log (บันทึกการทํางานของโทรสาร) ........................................................................ 85
T.30 Report (รายงาน T.30) .................................................................................................. 85

การตั้งคาที่มีการปองกัน ............................................................................................................................ 86

เปลี่ยนรหัส PIN ของคุณ .......................................................................................................... 86

ตั้งการสงตอโทรสาร ................................................................................................................................. 88
การกําหนดเวลาการพิมพโทรสาร (การล็อคหนวยความจํา) ............................................................................... 89

ลักษณะการพิมพโทรสาร .......................................................................................................... 89
ใชงานหรือยกเลิกใชงานกําหนดเวลาการพิมพโทรสาร ..................................................................... 90
สรางกําหนดเวลาการพิมพโทรสาร .............................................................................................. 91

การใชโทรสารผานเครือขาย VoIP .............................................................................................................. 93

4 แกปญหาการใชโทรสาร

คุณตั้งคาโทรสารถูกตองหรือไม? ................................................................................................................ 96

คุณกําลังใชสายโทรศัพทชนิดใด? ............................................................................................... 96
คุณกําลังใชอุปกรณปองกันไฟกระชากใชหรือไม? ......................................................................... 96
คุณกําลังใชบริการขอความเสียงหรือเครื่องตอบรับโทรศัพทหรือไม .................................................... 96

การตรวจสอบสถานะของอุปกรณเสริมโทรสาร ............................................................................................... 97
คุณสมบัติโทรสารไมทํางาน ....................................................................................................................... 98
ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับโทรสาร ...................................................................................................................... 99
ปญหาในการรับโทรสาร .......................................................................................................................... 100
ปญหาในการสงโทรสาร .......................................................................................................................... 102
รหัสขอผิดพลาด .................................................................................................................................... 103
ขอความแสดงขอผิดพลาดของโทรสาร ....................................................................................................... 104

ขอความเมื่อสงโทรสาร ........................................................................................................... 104
ขอความเมื่อรับโทรสาร .......................................................................................................... 105

บันทึกและรายงานของโทรสาร ................................................................................................................. 107

การพิมพรายงานการติดตอทางโทรสาร (รวมถึงภาพตัวอยาง) ......................................................... 107

วิธีกําหนดเวลาการพิมพรายงานการติดตอทางโทรสาร .................................................. 108

การพิมพบันทึกการทํางานของโทรสาร ....................................................................................... 109

THWW

v

background image

การพิมพรายงานรหัสบัญชี ...................................................................................................... 110
การลบบันทึกการทํางานของโทรสารและรายงานรหัสบัญชี ............................................................. 111
การพิมพรายงานรายการโทรสารที่ปดรับ .................................................................................... 111
การพิมพรายงานรายการหมุนเร็ว ............................................................................................. 112

การตั้งคาบริการ .................................................................................................................................... 113
การอัพเกรดเฟรมแวร ............................................................................................................................ 115

ภาคผนวก A บริการและการสนับสนุน

ประกาศการรับประกันแบบจํากัดของ Hewlett-Packard ............................................................................. 118
ฝายบริการลูกคา HP .............................................................................................................................. 119

เวิลดไวดเว็บ ........................................................................................................................ 119
อีเมล .................................................................................................................................. 119
โทรศัพท ............................................................................................................................. 119

ภาคผนวก B รายละเอียดผลิตภัณฑ

รายละเอียดผลิตภัณฑอุปกรณเสริมโทรสาร ................................................................................................. 122
อะไหลและอุปกรณเสริม .......................................................................................................................... 123

ภาคผนวก C ขอบังคับอื่นๆ

โครงการสงเสริมผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ...................................................................................... 126
ประกาศวาดวยความสอดคลอง ................................................................................................................. 127
US Federal Communications Commission ....................................................................................... 128

ประกาศวาดวยความสอดคลองตามขอกําหนดบทที่ 15 ของ FCC ................................................... 128
โทรคมนาคมตามขอกําหนดบทที่ 68 ของ FCC .......................................................................... 128
กฎหมายวาดวยการคุมครองผูใชโทรศัพท (สหรัฐฯ) ...................................................................... 129

กระทรวงสื่อสารของแคนาดา ................................................................................................................... 130

ประกาศวาดวยขอจํากัดของแคนาดา ......................................................................................... 130

ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับอื่นๆ ..................................................................................................................... 131

ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับของประเทศ/พื้นที่สหภาพยุโรป .................................................................. 131
ประกาศคําเตือนดานโทรคมนาคมของนิวซีแลนด ......................................................................... 131
ประกาศของแอฟริกาใต ......................................................................................................... 132
คําเตือนเกี่ยวกับ TAIWAN BSMI คลาส A ............................................................................... 132

ดัชนี ................................................................................................................................................................... 133

vi

THWW

background image

1