HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - การส่งโทรสาร

background image

การสงโทรสาร

เมื่อตองการสงโทรสาร คุณสามารถใชวิธีการทั่วไปแบบใดแบบหนึ่งในสามวิธีเพื่อปอนหมายเลข:

ปอนหมายเลขดวยตนเอง

ปอนหมายเลขโดยใชการหมุนเร็ว

ปอนหมายเลขโดยใชสมุดโทรศัพท (ใชไดในกรณีที่มีการติดตั้งยูทิลิตีการกําหนดคา HPMFP Digital Sending
Software และมีการบรรจุสมุดโทรศัพทไวเทานั้น)

หมายเหตุ:

สําหรับขอมูลแบบออนไลนเกี่ยวกับการสงโทรสาร กด

?

บนหนาจอเพื่อเขาสูเมนูวิธีใช และกด

Send a fax

ใต

รายการหัวขอวิธีใช

เมื่อปอนหมายเลขโทรศัพทจากปุมตัวเลข ใหรวมสัญญาณเวนหรือตัวเลขอื่นๆ เชน รหัสพื้นที่ รหัสโทรออกสําหรับหมายเลข
นอกระบบตูโทรศัพทสาขา (PBX) (ปกติจะเปนเลข 9 หรือ 0) หรือรหัสนําหนาหมายเลขทางไกล สามารถรวมสัญญาณเวน
สองวินาทีไดโดยพิมพเครื่องหมายจุลภาค (,) หากการตั้งคารหัสนําหนาโทรสารไดรับการตั้งใหรวมการหมุนรหัสนําหนาไว
แลวโดยอัตโนมัติ คุณจะไมจําเปนตองปอนเอง

หมายเหตุ:

เมื่อมีการสงโทรสาร เอกสารจะไดรับการสแกนและเก็บไวในหนวยความจํากอน หลังจากเก็บเอกสารทั้งหมด

แลว จึงจะทําการสงและลบออกจากหนวยความจํา โทรสารที่สงไมสําเร็จ เนื่องจากหมายเลขไมวางหรือไมมีการตอบรับสาย จะ
ถูกลบออกจากหนวยความจํา หากตั้ง Redial-on-Busy (หมุนซ้ําหากสายไมวาง) หรือ Redial-On-No-Answer (หมุนซ้ํา
หากไมมีการตอบรับ) เอาไว โทรสารจะไมถูกลบจนกวาการหมุนซ้ําทั้งหมดที่ตั้งไวจะลมเหลว หรือสงโทรสารไดเปนผลสําเร็จ