HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Send a Fax (ส่งโทรสาร) – ป้อนหมายเลขด้วยตนเอง

background image

Send a Fax (สงโทรสาร) - ปอนหมายเลขดวยตนเอง

Send a fax (สงโทรสาร) – ปอนหมายเลขดวยตนเองบน HP LaserJet 4345mfp และ 9040/9050mfp และ HP Color LaserJet

4730mfp และ 9500mfp

1.

วางเอกสารในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือบนแผนกระจกของเครื่องสแกน

2.

จากหนาจอหลัก กดไอคอน

FAX (โทรสาร)

เครื่องอาจจะขอใหคุณพิมพชื่อผูใชและรหัสผานหากผูดูแลระบบของคุณ

ตองการใหมีการตรวจสอบความถูกตอง

3.

กด

Settings (การตั้งคา)

ตรวจสอบวาการตั้งคา Describe Original (รายละเอียดตนฉบับ) ตรงกับตนฉบับของคุณ

การตั้งคาเหลานี้ประกอบดวย:

Page size (ขนาดหนากระดาษ) (เชน letter หรือ A4)

1–sided or 2–sided printing (การพิมพ 1 ดานหรือ 2 ดาน)

Page content (เนื้อหาหนา) (ขอความ ขอความผสมกราฟก หรือกราฟกและภาพถาย) การสงกราฟกและภาพ
ถายในโหมดขอความจะมีผลใหภาพมีคุณภาพต่ําลง

Orientation (ทิศทาง) (แนวตั้งหรือแนวนอน)

Job Mode (โหมดงาน) รวมการสแกนหลายครั้งไวในงานเดียว

หากการตั้งคาไมตรงกัน ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

a.

กด

Describe Original

เพื่อแสดงหนาจอ Original Setting (การตั้งคาตนฉบับ)

b.

ดําเนินการเปลี่ยนแปลงตามตองการเพื่อใหตรงกับตนฉบับของคุณ

c.

เมื่อตั้งคาทั้งหมดครบถวนแลว กด

ตกลง

เพื่อกลับไปยังหนาจอ Settings (การตั้งคา)

หมายเหตุ:

การตั้งคาทั้งหมดที่ทําบนหนาจอ Settings (การตั้งคา) เปนการตั้งคาชั่วคราว ซึ่งใชงานกับโทรสาร

ปจจุบันเทานั้น

68

บท 3 การใชโทรสาร

THWW

background image

4.

เมื่ออยูที่หนาจอ Settings (การตั้งคา) กด

Fax Settings

เพื่อทําการปรับแกการตั้งคาตอไปนี้:

Sharpness (ความคมชัด) – เพิ่มความชัดตามขอบของขอความและกราฟก

Background (สีพื้นหลัง) - ใชเพื่อลบสีพื้นหลังที่อาจเกิดจากการถายสําเนากระดาษสี

Notify/Notification (แจง/การแจง) – ใชเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีแจงสถานะของการรับสงโทรสารใหคุณทราบ
(เชนในกรณีที่สงโทรสารแลว หรือหากเกิดขอผิดพลาดขึ้นและไมมีการสงโทรสารออก)

หมายเหตุ:

ตัวเลือกแจง/การแจงจะเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการแจงสําหรับโทรสารปจจุบันเทานั้น

5.

เมื่อตั้งคาทั้งหมดครบถวนแลว กด

ตกลง

เพื่อกลับไปยังหนาจอ Settings (การตั้งคา)

6.

ที่หนาจอ Settings (การตั้งคา) กดลูกศร

Light

หรือ Dark (ความเขม) เพื่อปรับความสวาง/ความเขมของโทรสารที่

คุณจะสง

7.

เมื่อตั้งคาทั้งหมดที่หนาจอ Settings (การตั้งคา) ครบถวนแลว กด

ตกลง

เพื่อกลับไปยังหนาจอ Fax (โทรสาร)

8.

ใชแปนพิมพเพื่อปอนหมายเลขโทรศัพท เมื่อตองการปอนหมายเลขเพิ่มเติม กด

Next Number (หมายเลขถัดไป)

และ

ปอนหมายเลขตอไป

เมื่อตองการลบหมายเลขออกจากรายการ ใชปุมลูกศรเพื่อทําแถบสวางที่หมายเลข และกด

Remove (ลบออก)

หมายเหตุ:

ปอนเครื่องหมายจุลภาค (,) หากจําเปน เพื่อสงสัญญาณเวนสองวินาทีตามหลังหมายเลขนําหนา (เชน “9”

หรือ “0” ) เพื่อใหเวลาระบบโทรศัพทภายในตัดเขาสูสายโทรออกภายนอก กอนจะแจงเตือนสัญญาณหมายเลขที่โทร
ออก

คุณยังสามารถใชปุม

PIN (รหัส PIN)

เพื่อเพิ่มเครื่องหมายวงเล็บปกกาสําหรับอักขระพิเศษ ([) และ (]) เพื่อซอนหมาย

เลข PIN

9.

กด

Start (เริ่ม)

เพื่อสงโทรสาร คุณสามารถเลือกกดที่ปุม

Start (เริ่ม)

บนหนาจอแบบสัมผัส หรือกดปุม

Start (เริ่ม)

สี

เขียวบนแผงควบคุม

หมายเหตุ:

หากคุณทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามในการตั้งคาที่หนาจอ Settings (การตั้งคา) (เชน เปลี่ยนการแจง

หรือการพิมพ 1 ดานเปน 2 ดาน) หนาจอ Processing Job (การประมวลผลงาน) จะแสดงคําถามวา Would you
like to keep your current settings? (
คุณตองการเก็บการตั้งคาปจจุบันหรือไม) หากคุณกด

Yes (ใช)

เครื่อง

MFP จะนําคุณกลับสูหนาจอ Fax (โทรสาร) และจะเก็บการตั้งคาที่คุณทําไว ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถสงโทรสารอื่น
โดยใชการตั้งคาเดิม หากคุณกด

No (ไม)

การตั้งคานี้จะถูกลบ (กลับไปเปนการตั้งคาเริ่มตน) และหนาจอแรกของ

เครื่อง MFP จะแสดงขึ้น

Send a fax (สงโทรสาร) - ปอนหมายเลขดวยตนเองบน HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025

MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP และ HP Color LaserJet CM4730 MFP และ CM6040 MFP Series

1.

วางเอกสารในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) หรือบนแผนกระจกของเครื่องสแกน

2.

จากหนาจอหลัก กดไอคอน

FAX (โทรสาร)

เครื่องอาจขอใหคุณพิมพชื่อผูใชและรหัสผาน

3.

กด

More Options (ตัวเลือกอื่น)

ตรวจสอบวาการตั้งคา Describe Original (รายละเอียดตนฉบับ) ตรงกับตนฉบับ

ของคุณ การตั้งคาเหลานี้ประกอบดวย:

Original size (ขนาดตนฉบับ) (เชน letter หรือ A4)

Original sides - 1–sided or 2–sided printing (ดานของตนฉบับ – การพิมพ1 ดาน หรือ 2 ดาน)

Optimize text/picture (ใชขอความ/รูปภาพ) (ขอความ ขอความผสมกราฟก หรือกราฟกและภาพถาย) การ
สงกราฟกและภาพถายในโหมดขอความจะมีผลใหภาพมีคุณภาพต่ําลง

Content Orientation (ทิศทางเนื้อหา) (แนวตั้งหรือแนวนอน)

THWW

การสงโทรสาร

69

background image

Job Build (สรางงาน) รวมการสแกนหลายงานไวในงานเดียว

Image adjustment (การปรับภาพ)

Sharpness (ความคมชัด) เพิ่มความชัดตามขอบของขอความและกราฟก

Darkness (ความเขม)

Background (สีพื้นหลัง) ใชเพื่อลบสีพื้นหลังที่อาจเกิดจากการถายสําเนากระดาษสี

Notification (การแจง) เปลี่ยนแปลงวิธีแจงสถานะของการรับสงโทรสารใหคุณทราบ (เชนในกรณีที่สงโทรสาร
แลว หรือหากเกิดขอผิดพลาดขึ้นและไมมีการสงโทรสารออก)

หมายเหตุ:

การแจงจะเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการแจงสําหรับโทรสารปจจุบันเทานั้น

4.

เมื่อตั้งคาทั้งหมดครบถวนแลว กด

ตกลง

เพื่อกลับไปยังเมนู Settings (การตั้งคา)

5.

ที่หนาจอ Settings (การตั้งคา) กดลูกศร

Light

หรือ

Dark

เพื่อปรับความเขม/ความสวางของโทรสารที่คุณกําลังสง

6.

เมื่อตั้งคาทั้งหมดที่หนาจอ Settings (การตั้งคา) ครบถวนแลว กด

ตกลง

เพื่อกลับไปยังหนาจอ Fax (โทรสาร)

7.

ใชแปนพิมพเพื่อปอนหมายเลขโทรศัพท เมื่อตองการปอนหมายเลขเพิ่มเติม กด

Next Number (หมายเลขถัดไป)

และ

ปอนหมายเลขตอไป

เมื่อตองการลบหมายเลขออกจากรายการ ใชปุมลูกศรเพื่อทําแถบสวางที่หมายเลข และกด

Remove (ลบออก)

หมายเหตุ:

ปอนเครื่องหมายจุลภาค (,) หากจําเปน เพื่อสงสัญญาณเวนสองวินาทีตามหลังหมายเลขนําหนา (เชน “9”

หรือ “0” ) เพื่อใหเวลาระบบโทรศัพทภายในตัดเขาสูสายโทรออกภายนอก กอนจะแจงเตือนสัญญาณหมายเลขที่โทร
ออก หากตองการปอนเครื่องหมายจุลภาค ใหใชปุมกดบนแผงควบคุมที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดที่ Recipient number
entry box (กลองปอนหมายเลขผูรับ)

หากตองการปอนหมายเลข PIN ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหมายเลขผูรับ ใหใชปุมกดบนแผงควบคุม กดที่ชอง

Recipient

(ผูรับ)

และกดปุม

PIN (รหัส PIN)

การทําแบบนี้คือการแทรกเครื่องหมายวงเล็บปกกาซาย ([) พิมพหมายเลข PIN และ

กดปุม

PIN (รหัส PIN)

อีกครั้งเพื่อแทรกเครื่องหมายวงเล็บปกกาขวา (]) หมายเลขที่อยูภายในเครื่องหมายวงเล็บปกกา

จะไมปรากฏในหมายเลขโทรสารที่ปรากฏบนรายงานโทรสาร

8.

กด

Start (เริ่ม)

เพื่อสงโทรสาร คุณสามารถเลือกกดที่ไอคอน

Start (เริ่ม)

บนหนาจอแบบสัมผัส หรือกดปุม

Start

(เริ่ม)

สีเขียวบนแผงควบคุม

9.

หากหมายเลขผูรับโทรสารตรงกับหมายเลขการหมุนเร็วที่บันทึกไวอยางนอยหนึ่งรายการ หมายเลขการหมุนเร็วที่ตรง
กันจะแสดง และถามคุณวาตองการสงโทรสารไปยังผูรับที่ระบุตอไปหรือไม กด

Yes (ใช)

เพื่อยืนยันหมายเลขและสง

โทรสาร หรือกด

No (ไม)

เพื่อยกเลิกการสงโทรสาร โปรดจําไววาไมตองใชขั้นตอนนี้หากปดใชงานคุณลักษณะการจับ

คูหมายเลขโทรสารในรายการหมุนเร็ว

หากหมายเลขผูรับโทรสารไมตรงกับหมายเลขการหมุนเร็วที่บันทึกไวใดๆ หนาจอการยืนยันหมายเลขจะปรากฏขึ้น
และคุณตองพิมพหมายเลขโทรสารใหม เมื่อพิมพหมายเลขโทรสารแลว กด

ตกลง

เพื่อสงโทรสาร โปรดจําไววาไมตอง

ใชขั้นตอนนี้หากปดใชงานคุณลักษณะการยืนยันหมายเลขโทรสาร

หมายเหตุ:

หากคุณทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามในการตั้งคาที่หนาจอ Settings (การตั้งคา) (เชน เปลี่ยนการแจง หรือ

การพิมพ 1 ดานเปน 2 ดาน) หนาจอ Processing Job (การประมวลผลงาน) จะแสดงคําถามวา “Would you like to keep
your current settings?” (คุณตองการเก็บการตั้งคาปจจุบันหรือไม) หากคุณกด

Yes (ใช)

เครื่อง MFP จะนําคุณกลับสู

หนาจอ Fax (โทรสาร) และจะเก็บการตั้งคาที่คุณทําไว ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถสงโทรสารอื่นโดยใชการตั้งคาเดิม หากคุณ
กด

No (ไม)

การตั้งคานี้จะถูกลบ (กลับไปเปนการตั้งคาเริ่มตน) และหนาจอแรกของเครื่อง MFP จะแสดงขึ้น