HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - ประกาศว่าด้วยข้อจำกัดของแคนาดา

background image

ประกาศวาดวยขอจํากัดของแคนาดา

Notify (การแจง) หมายเลข Ringer Equivalence (REN) ที่กําหนดไวบนอุปกรณเทอรมินัลจะระบุจํานวนสูงสุดของ
เทอรมินัลซึ่งสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเฟซของโทรศัพทได อินเตอรเฟซอาจประกอบดวยอุปกรณตางๆ รวมกัน ทั้งนี้ตราบ
เทาที่จํานวนรวมของ REN ของอุปกรณทั้งหมดไมเกิน 5

Notify (การแจง) ปายกํากับ Industry Canada ใชระบุอุปกรณที่ไดรับการรับรอง การรับรองดังกลาวหมายความวาอุปกรณ
นี้เปนไปตามขอกําหนดดานความปลอดภัย การใชงาน และการปองกันเครือขายโทรคมนาคม อยางไรก็ตาม ปายกํากับ
Industry Canada มิไดเปนการรับรองวาอุปกรณจะใชงานไดสมบูรณแบบตามที่ผูใชตองการ

กอนติดตั้งอุปกรณนี้ ผูใชควรตรวจสอบวาอุปกรณนี้ไดรับการอนุญาตใหเชื่อมตอเขากับสายของผูใหบริการดาน
โทรคมนาคมของทองถิ่น และวิธีการติดตั้งอุปกรณตองเปนรูปแบบที่ยอมรับโดยทั่วไป ผูซื้อควรตระหนักวาความสอดคลอง
กับกับเงื่อนไขตางๆ ขางตนมิไดเปนการปองกันมิใหเกิดการลดระดับคุณภาพการบริการในบางสถานการณ ควรใหหนวยงาน
ซอมบํารุงของแคนาดาที่ไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตเปนผูดําเนินการซอมแซมอุปกรณที่ไดรับการรับรอง การซอมแซมหรือ
การเปลี่ยนแปลงแกไขใดๆ ที่ผูใชทํากับอุปกรณหรือการทํางานผิดปกติของอุปกรณนี้อาจเปนเหตุใหผูใหบริการดาน
โทรคมนาคมรองขอใหผูใชถอดอุปกรณดังกลาว

ผูใชควรตรวจสอบวาไดมีการเชื่อมตอยูทิลิตีจายไฟ สายโทรศัพท และระบบทอน้ําเมทัลลิคภายในแลว ขอควรระวังนี้สําคัญ
อยางยิ่งโดยเฉพาะในกรณีที่อยูในพื้นที่ชนบท

ขอควรระวัง:

ผูใชไมควรทําการเชื่อมตอดังกลาวดวยตนเอง แตควรติดตอชางไฟหรือเจาหนาที่ตรวจสอบไฟฟา ตามแต

ความเหมาะสม

Notify (การแจง) หมายเลข Ringer Equivalence (REN) ที่กําหนดไวบนอุปกรณเทอรมินัลจะระบุจํานวนสูงสุดของ
เทอรมินัลซึ่งสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเฟซของโทรศัพทได อินเตอรเฟซอาจประกอบดวยอุปกรณตางๆ รวมกัน ทั้งนี้ตราบ
เทาที่จํานวนรวมของ REN ของอุปกรณทั้งหมดไมเกินหา (5.0) รหัสการจัดการการเชื่อมตอมาตรฐาน (ชนิดแจ็คโทรศัพท)
สําหรับอุปกรณที่เชื่อมตอโดยตรงกับเครือขายโทรศัพทคือ CA11A

130 ภาคผนวก C ขอบังคับอื่นๆ

THWW