HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

background image

โครงการสงเสริมผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

การอนุรักษสิ่งแวดลอม

Hewlett-Packard Company มุงมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผลิตภัณฑนี้ไดรับการ
ออกแบบเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

พลาสติก

สําหรับชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ําหนักมากกวา 25 กรัม จะมีการทําเครื่องหมายตามมาตรฐานสากลซึ่งชวยปรับปรุงความ
สามารถในการระบุชิ้นสวนพลาสติกสําหรับนําไปรีไซเคิลเมื่อผลิตภัณฑสิ้นสุดอายุการใชงาน

ขอจํากัดเกี่ยวกับวัสดุ

ผลิตภัณฑของ HP นี้ไมมีการเพิ่มเติมสารปรอท

ผลิตภัณฑของ HP นี้ประกอบดวยตะกั่วในบัดกรี และอาจจําเปนตองไดรับการจัดการเปนพิเศษเมื่อสิ้นสุดอายุการใชงาน

การกําจัดอุปกรณที่ไมใชแลวโดยผูใชรวมกับขยะภายในครัวเรือนในสหภาพยุโรป

สัญลักษณนี้บนผลิตภัณฑหรือบนบรรจุภัณฑ หมายถึง หามทิ้งผลิตภัณฑนี้รวมกับขยะภายในครัวเรือน นอกจากนั้น ยังถือเปน
ความรับผิดชอบของคุณในการทิ้งอุปกรณที่ไมใชแลวดวยการสงคืนจุดรวบรวมขยะที่กําหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคของการรี
ไซเคิลอุปกรณไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การรวบรวมและการรีไซเคิลแบบแยกเก็บสําหรับอุปกรณที่ไมใชแลวของ
คุณ ณ เวลาที่ทิ้งอุปกรณเหลานี้ จะชวยอนุรักษธรรมชาติ และรับประกันวา อุปกรณเหลานี้จะไดรับการรีไซเคิลในวิถีทางที่ชวย
รักษาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่รับอุปกรณที่ไมใชแลวเพื่อการรีไซเคิล โปรดติด
ตอเจาหนาที่ในทองที่ของคุณ บริการจํากัดขยะในครัวเรือน หรือรานคาที่คุณซื้อผลิตภัณฑ

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมดานสิ่งแวดลอมของ HP ซึ่งรวมขอมูลตางๆ ตอไปนี้ไดจาก

http://www.hp.com/go/

environment

หรือ

http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/

:

เอกสารรายละเอียดดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑสําหรับผลิตภัณฑนี้และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของของ HP

พันธะสัญญาของ HP ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมของ HP

โครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑที่หมดอายุการใชงานของ HP

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ

126 ภาคผนวก C ขอบังคับอื่นๆ

THWW

background image

ประกาศวาดวยความสอดคลอง