HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - ดัชนี

background image

ดัชนี

D

Dialing Prefix (รหัสนําหนาการหมุน)

การตั้งคา 44

DSS.

โปรดดู ยูทิลิตีการสงแบบดิจิตอล

E

EWS.

โปรดดู เว็บเซิรฟเวอรในตัว

M

MFP.

โปรดดู ผลิตภัณฑมัลติฟงกชัน

P

PIN

การสราง 86

S

status message bar (แถบขอความ

สถานะ) 67

T

T.30 Trace report 113

V

VoIP 93

W

Web Jetadmin, การกําหนดคาระยะ

ไกล 40

กราฟก, คุณภาพต่ํา 68, 71
การกําหนดคา

ระยะไกล 40

การกําหนดคาระยะไกล

Web Jetadmin 40
ยูทิลิตีการสงแบบดิจิตอล 41
เว็บเบราเซอร 40

การจัดเก็บ, สภาพแวดลอม 122
การจับคูหมายเลขโทรสารในรายการหมุน

เร็ว 51

การตรวจจับสัญญาณโทรศัพท, การตั้ง

คา 42

การตั้งคา

Dialing Prefix (รหัสนําหนาการ

หมุน) 44

การจับคูหมายเลขโทรสารในรายการ

หมุนเร็ว 51

การตรวจจับสัญญาณโทรศัพท 42
การบีบอัด JBIG 48
การปดรับโทรสารขาเขา 55
การยืนยันหมายเลขโทรสาร 50
การลบหมายเลข 56
การสงตอโทรสาร 88
การเลือกถาดใสกระดาษ 54
การแสตมปโทรสารที่ไดรับ 52, 53
ความละเอียด 47
จํานวนกริ่งกอนรับสาย 52
ถาดรับกระดาษออก 54
ที่จําเปน 35
พอดีขนาดหนา 53
รหัสบัญชี 47
รอบเวลาหมุนซ้ํา 46
ระดับเสียงกริ่ง 61
ระดับเสียงโมเด็ม 60
ลบหมายเลขทั้งหมดออกจากรายการ

โทรสารที่ปดรับ 56

ล็อคหนวยความจํา 89
หมุนซ้ําหากสายไมวาง 45
หมุนซ้ําหากไมมีการตอบรับ 45
หัวเรื่องปดทับ 42, 43
เปลี่ยนการตั้งคาความสวาง/ความ

เขม 50

เปลี่ยนการตั้งคาความเขม/ความสวาง

สําหรับโทรสารที่สงไปแลวบน HP
LaserJet 4345mfp และ
9040/9050mfp รวมทั้ง HP Color
LaserJet 4730mfp และ
9500mfp 50

เมนู 35

โหมดการหมุน 43
โหมดแกไขขอผิดพลาด 59

การตั้งคาความคมชัด

สําหรับโทรสารที่สง 49

การตั้งคาความสวาง/ความเขมสําหรับโทร

สารที่สงไปแลว

เปลี่ยนบน HP LaserJet 4345mfp

และ 9040/9050mfp รวมทั้ง HP
Color LaserJet 4730mfp และ
9500mfp 50

การตั้งคาความเขม/ความสวางสําหรับโทร

สารที่สง 50

การตั้งคาความเขม/ความสวางสําหรับโทร

สารที่สงไปแลว

เปลี่ยนบน HP LaserJet 4345mfp

และ 9040/9050mfp รวมทั้ง HP
Color LaserJet 4730mfp และ
9500mfp 50

การตั้งคาที่จําเปน

ประเทศ/พื้นที่ 35

การตั้งคาที่มีการปองกัน 86
การตั้งคาบริการ 113
การตั้งคาวันที่/เวลา 35, 36
การตั้งคาสีพื้นหลัง

การถายสําเนากระดาษสี 49
การลบออกจากโทรสารที่สง 49

การติดตั้ง

อุปกรณเสริมโทรสาร 9, 19

การติดตั้งอุปกรณเสริมโทรสาร

HP Color LaserJet

4730mfp 11

HP Color LaserJet CM4730

MFP 11

HP Color LaserJet CM6040

MFP Series 22

HP LaserJet 4345mfp 6
HP LaserJet 9040/9050mfp 3
HP LaserJet M9040 MFP /

M9050 MFP 30

THWW

ดัชนี 133

background image

การติดตอ HP 119
การบีบอัด JBIG

การตั้งคา 48

การปดรับโทรสารขาเขา 55, 56
การพิมพโทรสารที่ปดรับ 89
การยกเลิกโทรสาร 78
การยืนยันหมายเลขโทรสาร 50
การรับประกัน

ผลิตภัณฑ 117, 118

การรับโทรสาร 80
การรับโทรสารชา 100
การลบบันทึก/ขอมูลรายงาน 111
การสนับสนุน 119
การสนับสนุนทางโทรศัพท 119
การสงตอโทรสาร 88
การสงโทรสาร

การใชการหมุนเร็ว 71
การใชหมายเลขในสมุด

โทรศัพท 74, 75

ปอนหมายเลขดวยตนเอง 68, 69
ลบผูรับหลายคน 81
ไปยังผูรับหลายคน 81

การสงโทรสารชา 102
การหมุนระบบพัลส

การตั้งคา 43

การหมุนระบบโทน

การตั้งคา 43

การหมุนเปนกลุม.

โปรดดู การหมุนเร็ว

การหมุนเร็ว

การสราง 81
รายงานรายการ 112
ลบ 81

การหมุนเร็วดวยเบอรดวน 72
การอัพเกรดเฟรมแวร 115
การเปลี่ยนอุปกรณเสริมโทรสาร

HP Color LaserJet

4730mfp 11

HP Color LaserJet CM4730

MFP 11

HP Color LaserJet CM6040

MFP Series 22

HP LaserJet 4345mfp, HP Color

LaserJet CM4730 MFP 6

HP LaserJet 9040/9050mfp 3
HP LaserJet M9040 MFP /

M9050 MFP 30

การเลือกถาดใสกระดาษ 54
การแกปญหา

การรับโทรสารชา 100
การสงโทรสารชา 102

ระบบ PBX 102
เมนูการตั้งคาโทรสารไมแสดง 35

การแกไขปญหาสายโทรศัพท 102
การแกไขระบบ PBX 102
การแสตมปโทรสารที่ไดรับ 52, 53
กําหนดเวลาการพิมพรายงานการติดตอ

ทางโทรสาร 108

ขอผิดพลาด

การแจงโทรสารที่สงแลว 58
รหัส 103

ความละเอียด

การตั้งคา 47

ความละเอียด, โทรสาร 122
ความเร็วของโมเด็ม 100, 122

จํานวนกริ่งกอนรับสาย 52

ชิ้นสวน 2
ชื่อบริษัท 37

ฐานขอมูล 111

ถาดรับกระดาษออก.

โปรดดู ถาดรับ

กระดาษออก

แถลงการณเรื่องขอกําหนด

ประกาศวาดวยความสอดคลอง 127

ที่ตั้ง 36, 37
โทรสาร

การตั้งคาที่จําเปน 35
การติดตั้งอุปกรณเสริม 3
การพิมพ 89
การยกเลิก 78
การรับ 80
การสง 68
ความละเอียด 122
ปญหาในการปอน 99
วิซารดการกําหนดคา 35
สงโทรสารโดยใชการหมุนเร็วเบอร

ดวน 72

โทรสาร LAN 1
โทรสารบน LAN 35

นําหนา

การหมุนอัตโนมัติ 44

บันทึก/รายงาน

บันทึกการทํางาน 110
บันทึกการทํางาน, การลบ 111
บันทึกการทํางานของโทรสาร 110
รายงานการติดตอทางโทรสาร 107,

109

รายงานรหัสบัญชี 110
รายงานรหัสบัญชี, การลบ 111
รายงานรายการหมุนเร็ว 112
รายงานรายการโทรสารที่ปด

รับ 111

บันทึกการทํางาน 110
เบราเซอร , เว็บ

การกําหนดคาระยะไกล 40

ประกาศวาดวยความสอดคลอง 127
ปญหาในการปอน 99

ผลิตภัณฑมัลติฟงกชัน 1

ฝายบริการลูกคา 119

พอดีขนาดหนา 53

ภาพถาย, คุณภาพต่ํา 68

เมนู, การตั้งคาโทรสาร 35
เมนูการตั้งคาไมแสดง 35
ไมไดกําหนดคา 35

ยูทิลิตีการสงแบบดิจิตอล, การกําหนดคา

ระยะไกล 41

รหัส PIN

การรีเซ็ต 86
การเปลี่ยน 86

รหัสบัญชี 47
รอบเวลาหมุนซ้ํา 46

134 ดัชนี

THWW

background image

รอบเวลาหมุนซ้ํา, การตั้งคา 46
ระดับเสียง.

โปรดดู ระดับเสียงโมเด็ม

ดูเพิ่มเติมที่ ระดับเสียงกริ่ง; ระดับเสียง

กริ่ง

ระดับเสียงกริ่ง

การตั้งคา 61

ระดับเสียงโมเด็ม

การตั้งคา 60

รายการโทรสารที่ปดรับ

การลบหมายเลข 55, 56
การสราง 55
ลบหมายเลขทั้งหมด 56
ลบออกจากรายการ 55

รายงานการติดตอ 107, 109
รายงานรหัสบัญชี

การพิมพ 110

รายงานรายการโทรสารที่ปดรับ

การพิมพ 111

รายละเอียดดานสิ่งแวดลอม 122
รายละเอียดผลิตภัณฑ 122

ลบหมายเลขทั้งหมดออกจากรายการโทร

สารที่ปดรับ 56

ล็อคหนวยความจํา

PIN 86
การปดใช 89
การเปดใช 89

วิซารด, การกําหนดคาโทรสาร 35
วิธีเปลี่ยนการตั้งคาการแจง 58
เว็บเซิรฟเวอรในตัว 40

สถานะ, หนาอุปกรณเสริมโทรสาร 97
สมุดโทรศัพท 74, 75
สัญญาณเวน, เมื่อหมุน 68
สายสนทนาและการหมุนซ้ํา 85
สีพื้นหลัง

การถายสําเนากระดาษสี 49
การลบออกจากโทรสารที่สง 49

หนวยความจํา, การบันทึกและการลบโทร

สาร 68

หมายเลขโทรศัพท 37
หมุนซ้ําหากสายไมวาง

การตั้งคา 45

หมุนซ้ําหากไมมีการตอบรับ

การตั้งคา 45

หัวเรื่องของโทรสาร 37
หัวเรื่องปดทับ

การตั้งคา 42, 43

โหมดการหมุน

การตั้งคา 43

โหมดแกไขขอผิดพลาด

การตั้งคา 59

อะไหล 123
อุปกรณเสริม 123
อุปกรณเสริมโทรสาร

การติดตั้ง 9, 19

THWW

ดัชนี 135

background image

136 ดัชนี

THWW

background image
background image