HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - การอัพเกรดเฟิร์มแวร์

background image

การอัพเกรดเฟรมแวร

คุณสามารถอัพเดตเฟรมแวรบน อุปกรณเสริมโทรสารระบบอะนาล็อก HP LaserJet MFP 300 การอัพเดต
เฟรมแวรสําหรับโทรสารจะเปนสวนหนึ่งของการอัพเดตเฟรมแวรโดยรวมของเครื่อง MFP สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การอัพเดตเฟรมแวรของเครื่อง MFP โปรดดูเอกสารการบริการของ MFP

หมายเหตุ:

ในการอัพเดตเฟรมแวรโทรสาร ใหไปที่เว็บไซตของ MFP และดาวนโหลดเฟรมแวร MFP การอัพเดต

เฟรมแวรสําหรับโทรสารจะเปนสวนหนึ่งของการอัพเดตเฟรมแวร MFP

THWW

การอัพเกรดเฟรมแวร 115

background image

116 บท 4 แกปญหาการใชโทรสาร

THWW

background image

A