HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - การพิมพ์รายงานการติดต่อทางโทรสาร (รวมถึงภาพตัวอย่าง)

background image

การพิมพรายงานการติดตอทางโทรสาร (รวมถึงภาพตัวอยาง)

รายงานการติดตอทางโทรสารเปนรายงานสรุปที่ระบุสถานะของโทรสารลาสุดที่มีการสงออกหรือไดรับ หากคุณตองการใหมี
ภาพตัวอยาง (ขนาดยอ 62 เปอรเซ็นตของหนาแรก) ของโทรสารพิมพไวในรายงานนี้ ใหเลือกการตั้งคา Thumbnail on
Report (ภาพยอในรายงาน)

พิมพรายงานการติดตอทางโทรสาร (รวมถึงภาพตัวอยาง) บน HP LaserJet 4345mfp และ 9040/9050mfp และ HP Color

LaserJet 4730mfp และ 9500mfp

1.

เมื่ออยูที่แผงควบคุม กดปุม

เมนู

เพื่อเปดเมนูหลัก

2.

กด

FAX (โทรสาร)

เพื่อเปดเมนูโทรสาร

3.

เลื่อนและกด

REPORTS (รายงาน)

เพื่อเปดเมนูรายงาน

4.

กดปุม

FAX CALL REPORT (รายงานการติดตอทางโทรสาร)

5.

หากคุณตองการใหมีภาพตัวอยางของโทรสารหนาแรก ใหกด

THUMBNAIL ON REPORT (ภาพยอในรายงาน)

และทําตาม

หนึ่ง ในขั้นตอนเหลานี้ใหสมบูรณ:

กด

Yes (ใช)

เพื่อรวมภาพยอของหนาแรก

กด

No (ไม)

เพื่อยกเลิกการพิมพภาพยอในรายงาน

6.

กด

PRINT FAX CALL REPORT

เพื่อพิมพรายงานสําหรับการสงโทรสารครั้งลาสุด

พิมพรายงานการติดตอทางโทรสาร (รวมภาพตัวอยาง) บน HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025

MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP และ HP Color LaserJet CM4730 MFP และ CM6040 MFP Series

1.

เมื่ออยูที่แผงควบคุม กดไอคอน

Administration

เพื่อเปดเมนู Administration (การจัดการ)

2.

กด

Information (ขอมูล)

เพื่อแสดงเมนู Information (ขอมูล)

3.

กด

Fax Reports (รายงานโทรสาร)

เพื่อแสดงเมนู Fax Reports (รายงานโทรสาร)

4.

กด

Fax Call Report (รายงานการติดตอทางโทรสาร)

เพื่อแสดงหนาจอ Fax Call Report (รายงานการติดตอทาง

โทรสาร)

5.

หากคุณตองการภาพยอหนาแรกของโทรสาร กด

THUMBNAIL ON REPORT (ภาพยอในรายงาน)

จากนั้น:

กด

Yes (ใช)

เพื่อรวมภาพยอของหนาแรก

กด

No (ไม)

เพื่อยกเลิกการพิมพภาพยอในรายงาน

6.

กด

Fax Call Report (รายงานการติดตอทางโทรสาร)

เพื่อพิมพรายงานการติดตอทางโทรสาร

7.

กด

Auto Print (พิมพอัตโนมัติ)

เพื่อตั้งเวลาที่เครื่องพิมพจะพิมพ

Fax Call Report (รายงานการติดตอทางโทรสาร)

กด

Never auto print (หามพิมพอัตโนมัติ)

เพื่อไมตองพิมพรายงานการติดตอทางโทรสาร

หมายเหตุ:

หากคุณเลือก

Never auto print (หามพิมพอัตโนมัติ)

คุณจะไมไดรับเอกสารบงชี้ใดๆ ที่พิมพไว

นอกจากขอความแถบสถานะที่หนาจอแบบสัมผัส ที่จะระบุวาการสงโทรสารลมเหลว เวนแตคุณจะพิมพบันทึก
การทํางานของโทรสาร

กด

Print after any fax job (พิมพหลังจากงานโทรสาร)

เพื่อพิมพ

Fax Call Report (รายงานการติดตอทาง

โทรสาร)

หลังจากสงหรือรับโทรสารแลว

THWW

บันทึกและรายงานของโทรสาร 107

background image

กด

Print after fax send jobs (พิมพหลังจากสงงานโทรสาร)

เพื่อพิมพ

Fax Call Report (รายงานการติด

ตอทางโทรสาร)

หลังจากสงโทรสารแลว

กด

Print after any fax error (พิมพหลังจากเกิดขอผิดพลาดโทรสาร)

(คาเริ่มตน) เพื่อพิมพ

Fax Call Report

(รายงานการติดตอทางโทรสาร)

หลังจากอุปกรณตรวจพบขอผิดพลาดของโทรสาร

กด

Print after receive errors only (พิมพหลังจากรับขอผิดพลาดเทานั้น)

เพื่อพิมพ

Fax Call Report

(รายงานการติดตอทางโทรสาร)

หลังจากอุปกรณตรวจพบขอผิดพลาดของการรับโทรสาร