HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - ปัญหาในการรับโทรสาร

background image

ปญหาในการรับโทรสาร

ใชตารางในเนื้อหาสวนนี้เพื่อแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่รับโทรสาร

อุปกรณเสริมโทรสารไมรับสายโทรสารขาเขา (ไมพบสัญญาณโทรสาร)

สาเหตุ

วิธีแกไข

การตั้งคาจํานวนกริ่งกอนรับสายอาจไมถูกตอง

ตรวจสอบการตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งกอนรับ

สายโทรศัพทอาจเชื่อมตอไมถูกตอง หรือสายโทรศัพทไมทํางาน

ตรวจสอบการติดตั้ง ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับ
อุปกรณเสริมโทรสาร

สายโทรศัพทอาจไมทํางาน

ถอดอุปกรณเสริมโทรสารออกจากแจ็คโทรศัพท แลวเชื่อมตอโทรศัพท ลอง
โทรออกเพื่อใหแนใจวาสายโทรศัพททํางานตามปกติ

บริการขอความเสียงอาจขัดขวางความสามารถในการรับสายของอุปกรณ
เสริมโทรสาร

ทําตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

ยกเลิกบริการขอความ

ใชสายโทรศัพทสําหรับการรับสงโทรสารโดยเฉพาะ

ลดจํานวนกริ่งกอนรับสายสําหรับอุปกรณเสริมโทรสารใหมีจํานวน
นอยกวาจํานวนกริ่งกอนรับสายสําหรับบริการขอความเสียง

การสงหรือรับโทรสารชามาก

สาเหตุ

วิธีแกไข

คุณอาจกําลังสงหรือรับโทรสารที่ซับซอนมาก เชน โทรสารที่มีกราฟก
จํานวนมาก

โทรสารที่ซับซอนจะใชเวลาสงหรือรับนานกวาปกติ

โมเด็มของเครื่องรับโทรสารปลายทางอาจมีความเร็วต่ํา

อุปกรณเสริมโทรสารจะสงโทรสารตามอัตราความเร็วสูงสุดของโมเด็มใน
เครื่องรับโทรสารปลายทาง

การสงหรือรับโทรสารชามาก (ตอ)

สาเหตุ

วิธีแกไข

การสงหรือรับโทรสารมีความละเอียดสูงมาก โดยทั่วไปแลวความละเอียดสูง
จะใหคุณภาพที่ดีกวา แตจะตองใชเวลาในการรับสงนานกวาปกติ

หากคุณกําลังรับโทรสาร โปรดโทรติดตอและแจงผูสงใหลดความละเอียด
แลวสงโทรสารนั้นใหม หากคุณเปนผูสง ใหลดความละเอียดและเปลี่ยนการ
ตั้งคาโหมด Page Content (เนื้อหาหนา) ตามที่อธิบายไวใน

Send a

Fax (สงโทรสาร) - ปอนหมายเลขดวยตนเอง ในหนา 68

หากเชื่อมตอสายโทรศัพทไมดี อุปกรณเสริมโทรสารและเครื่องรับโทรสาร
ปลายทางจะลดความเร็วในการรับสงเพื่อปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับขอผิด
พลาด

ยกเลิกและสงโทรสารอีกครั้ง ขอใหบริษัทผูใหบริการโทรศัพททําการตรวจ
สอบสายโทรศัพท

โทรสารไมพิมพบนเครื่อง MFP

สาเหตุ

วิธีแกไข

ไมมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ

ใสกระดาษ โทรสารที่ไดรับในขณะที่ถาดปอนกระดาษวางเปลาจะถูกจัด
เก็บไว และจะพิมพออกมาหลังจากที่คุณใสกระดาษลงในถาดแลว

มีการตั้งคา Schedule Printing of Faxes (กําหนดเวลาการพิมพของโทร
สาร)

หากเปดใช Schedule Printing of Faxes (กําหนดเวลาการพิมพของโทร
สาร) โทรสารจะไมพิมพออกมาจนกวาคุณจะยกเลิกการใชคุณสมบัติดัง

100 บท 4 แกปญหาการใชโทรสาร

THWW

background image

โทรสารไมพิมพบนเครื่อง MFP

สาเหตุ

วิธีแกไข

กลาว หากคุณตองการพิมพโทรสาร โปรดดู

ใชงานหรือยกเลิกใชงาน

กําหนดเวลาการพิมพโทรสาร ในหนา 90

เครื่อง MFP มีผงหมึกเหลือนอยหรือไมมีผงหมึกเหลืออยู

เครื่อง MFP จะหยุดพิมพในทันทีที่ผงหมึกเหลือนอยหรือไมมีผงหมึกเหลือ
อยู โทรสารใดๆ ที่ไดรับจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจํา และจะพิมพออก
มาหลังจากที่เปลี่ยนผงหมึกแลว สําหรับปญหาการพิมพอื่นๆ ของเครื่อง
MFP โปรดดูคูมือผูใช MFP

สายเรียกเขาอาจเปนสายสนทนา

สายสนทนาเรียกเขามักปรากฏในรายการโทรในรูปของ
Communication Error (17) (การสื่อสารขัดของ (17)) แตเนื่องจาก
สายเหลานี้คือสายสนทนาและไมใชขอผิดพลาดของโทรสาร จึงไมจําเปน
ตองดําเนินการใดๆ ดูใหแนใจวา คุณมีเบอรสายโทรสนทนาสําหรับสาย
เหลานั้นที่แตกตางจากหมายเลขโทรสาร

THWW

ปญหาในการรับโทรสาร 101