HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Fax Send Settings (การตั้งค่าการส่งโทรสาร)

background image

Fax Send Settings (การตั้งคาการสงโทรสาร)

บทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการตั้งคาเพื่อกําหนดคาสําหรับอุปกรณเสริมโทรสารของเครื่อง MFP ที่คุณเขาใชงานผานทางเมนู
โทรสารบนแผงควบคุม นอกจากแผงควบคุมแลว คุณสามารถเขาใชการตั้งคาเหลานี้ผานทางเครื่องมือการกําหนดคาจาก
ระยะไกล

หมายเหตุ:

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาตอไปนี้ โปรดดูที่

Setup ในหนา 1

การตั้งคาโทรสารตอไปนี้อธิบายไวแลวในบท

แรก และจะไมรวมไวในที่นี้: การยกเลิกโทรสาร การตั้งวันที่และเวลา การตั้งที่ตั้ง การตั้งสวนหัวของโทรสาร

THWW

39