HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - การติดตั้ง/การเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมโทรสารใน HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP

background image

การติดตั้ง/การเปลี่ยนอุปกรณเสริมโทรสารใน HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP

ใชขั้นตอนนี้ในการติดตั้งอุปกรณเสริมโทรสารระบบอะนาล็อกใน HP LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP

1.

เลื่อนอุปกรณรับกระดาษออกที่เลือกใชใหหางจากเครื่องพิมพ

ภาพ 1-43

การเลื่อนอุปกรณรับกระดาษออก

2.

ปดเครื่อง MFP และถอดสายไฟรวมทั้งสายอื่นๆ ออก

ภาพ 1-44

การปดเครื่องและถอดสาย

3.

คลายสกรูยึดสองตัวที่ดานหลังของเครื่อง MFP

ภาพ 1-45

การคลายสกรู

30

บท 1 Setup

THWW

background image

4.

จับที่สกรูและดึงแผงหนวยความจําออกจากเครื่อง MFP วางบนพื้นผิวที่เรียบและไมเปนตัวนําไฟฟา

ภาพ 1-46

การถอดแผงหนวยความจํา

5.

หากคุณจะเปลี่ยนอุปกรณเสริมโทรสารที่มี ใหดึงขึ้นเพื่อถอดออก

ภาพ 1-47

การเปลี่ยนอุปกรณเสริมโทรสารที่มีอยู

6.

ถอดอุปกรณเสริมโทรสารออกจากถุงปองกันไฟฟาสถิต

อุปกรณเสริมโทรสารประกอบดวยชิ้นสวนตางๆ ที่ไวตอการคายประจุไฟฟาสถิต (ESD) เมื่อนําอุปกรณเสริม
ของโทรสารออกจากถุงปองกันไฟฟาสถิตและระหวางติดตั้ง ใหใชสายรัดขอมือปองกันประจุไฟฟาที่เชื่อมตอกับโครง
โลหะของเครื่อง MFP หรือใชมืออีกขางแตะโครงโลหะของเครื่อง MFP กอน

THWW

การติดตั้งอุปกรณเสริมโทรสาร

31

background image

7.

วางแนวอุปกรณเสริมโทรสารใหตรงกับตัวกั้นทั้งสองตัว ตรวจดูวาขาตัวเสียบนั้นอยูในแนวเดียวกัน และดันอุปกรณ
เสริมโทรสารใหเขาที่ ตรวจดูวาอุปกรณเสริมโทรสารนั้นเชื่อมตอกับแผงเสียบหนวยความจําแนนเขาที่แลว

ภาพ 1-48

การตออุปกรณเสริมโทรสาร

8.

เลื่อนแผงหนวยความจํากลับเขาไปในเครื่อง MFP และขันสกรูสองตัวใหแนน

ภาพ 1-49

การใสแผงหนวยความจํา

32

บท 1 Setup

THWW

background image

9.

ถอดสายไฟและสายอื่นๆ ออกจนหมด และเปดเครื่อง MFP

ภาพ 1-50

การตอสายกลับเขาไปและเปดเครื่อง MFP

หมายเหตุ:

เมื่อตออุปกรณเสริมโทรสารเขากับสายโทรศัพท ดูใหแนใจวา สายโทรศัพทที่จะนํามาใชกับอุปกรณเสริม

โทรสารตองเปนสายโทรศัพทที่ไมไดใชรวมกับอุปกรณอื่นอีก นอกจากนี้ สายนี้ควรเปนสาย
อะนาล็อกเนื่องจากโทรสารจะทํางานไดไมถูกตอง หากมีการเชื่อมตอกับระบบ PBX แบบดิจิตอลบางระบบ หากคุณไม
แนใจวาคุณมีสายโทรศัพทแบบดิจิตอลหรืออะนาล็อก ใหติดตอผูใหบริการระบบโทรคมนาคมของคุณ

หมายเหตุ:

HP ขอแนะนําใหใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณเสริมโทรสารเพื่อสรางหลักประกันวา อุปกรณ

เสริมจะทํางานไดอยางถูกตอง

10.

คนหาสายโทรศัพทที่รวมอยูในชุดอุปกรณเสริมโทรสาร ตอปลายดานหนึ่งของสายโทรศัพทเขากับแจ็คโทรศัพทของ
อุปกรณเสริมโทรสารที่อยูบนตัวจัดรูปแบบ ดันตัวเสียบจนเขาที่และไดยินเสียงคลิก

ภาพ 1-51

การเชื่อมตอสายโทรศัพท

หมายเหตุ:

ใหแนใจวา ไดตอสายโทรศัพทเขากับแจ็คโทรศัพทของอุปกรณเสริมของแฟกซที่อยูใกลๆ กับดานบนสุด

ของแผงหนวยความจํา หามตอสายโทรศัพทเขากับพอรตของ HP Jetdirect ที่อยูคอนไปทางดานลางของแผงหนวย
ความจํา

11.

ตอปลายอีกดานหนึ่งของสายโทรศัพทเขากับแจ็คโทรศัพทที่อยูติดฝาผนัง ดันขั้วตอเขาไปจนกระทั่งไดยินเสียงคลิกหรือ
จนกวาตัวเสียบจะแนนเขาที่ เนื่องจากมีการใชตัวเสียบหลากหลายประเภทในประเทศ/พื้นที่ตางๆ คุณอาจไดยินหรือไม
ไดยินเสียงคลิกจากตัวเสียบ

THWW

การติดตั้งอุปกรณเสริมโทรสาร

33